Стаття 6 № 2'2023

Переглянути в PDF: 06_Krasnoshtan

© О. М. Красноштан, канд. техн. наук,
ORCID: 0000-0001-9866-9930,
e-mail: olexander.krasnoshtan@gmail.com
Національний транспортний університет

ЖИВУЧІСТЬ ТРАНСПОРТНОЇ СИСТЕМИ ТА СПОСОБИ ЇЇ ПІДВИЩЕННЯ
DOI: 10.33868/0365-8392-2023-2-274-42-47

Анотація. Запропоноване поняття живучості транспортної системи як одне із важливих показників функціонування транспортної системи в умовах надзвичайних ситуацій військогового, природного та техногенного характеру. Проаналізовано перелік факторів, які чинять вплив на зазначений показник транспортної системи та запропоновано перелік заходів, спрямованих на підивищення цього показника.
Ключові слова: транспортна система, живучість системи, заходи підвищення живучості системи.

References
1. Hloba O. V., Levchenko M. A., Patalakha V. H. (2021). Bezpeka zastosuvannia ta zabezpechennia zhyvuchosti syl ta zasobiv rodiv viisk ta spetsialnykh viisk povitrianykh syl zbroinykh syl ukrainy. [Security of use and ensuring the surviva-bility of forces and means of troops and special forces of the air forces of the armed forces of Ukraine]. Povitriana mits Ukrainy, 1, 83-87.
2. Stekolnykov Yu.Y. (2002). Zhyvuchest system. [Survivability of systems]. St. Pe-tersburg, Polytekhnyka, 155.
3. Cherkesov H. N. (1987). Metody y modely otsenky zhyvuchesty slozhnыkh system. [Methods and models for assessing the survivability of complex systems]. Moscow, Znanye, 31.
4. M. B. Brovko, H. M. Zubrytskyi, A. O. Kovalchuk, V. V. Startsev. (2010). Pohliady na pobudovu adaptyvnoi systemy tekhnichnoho zabezpechennia zenitnykh raketnykh viisk Povitrianykh Syl Zbro-inykh Syl Ukrainy. [Views on the construc-tion of an adaptive technical support sys-tem for anti-aircraft missile troops of the Air Force of the Armed Forces of Ukraine]. //Systemy ozbroiennia ta viiskova tekhni-ka, 1, 31–45.
5. Hrebennykov N. D. (1972). Voss-tanovlenie vooruzhenyia y boevoi tekhnyky ZRV PVO strany. [Restoration of weapons and military equipment of the air defense air defense forces of the country]. Minsk, MVYZRU, 274.
6. A. P. Kovtunenko, M. A. Shyshanov, V. V.Zubarev. (2007). Osnovy teorii voss-tanovlenyia ekspluatatsyonnykh svoistv tekhnycheskykh system: monohrafyia.
[Fundamentals of the theory of restoration of operational properties of technical sys-tems: monograph]. Kyiv, Knyzhkove vydavnytstvo NAU, 301.
7. A. P. Kovtunenko, V. V. Zubarev. (2009). Osnovy analyza slozhnykh tekhny-cheskykh system. Teoryia y prylozhenyia: monohrafyia. [Fundamentals of analysis of complex technical systems. Theory and applications: monograph]. Kyiv, Knyzhkove vydavnytstvo NAU, 504.
8. A. P. Kovtunenko,V. V.Zubarev, B. N. Lanetskyi, A. A. Zverev. (2006). Ma-tematycheskoe modelyrovanye v zadachakh yssledovanyia nadezhnosty tekhnycheskykh system: Monohrafyia. [Mathematical modeling in the problems of researching the reliability of technical sys-tems: Monograph]. Kyiv, Knyzhkove vydavnytstvo NAU, 236.
9. V. V. Startsev, M. B. Brovko, H. M. Zubrytskyi, V. V. Voinov. (2009). Propozytsii shchodo rozvytku systemy tekhnichnoho zabezpechennia zenitnykh raketnykh viisk Povitrianykh Syl Zbro-inykh Syl Ukrainy. [Proposals for the de-velopment of the system of technical sup-port of the anti-aircraft missile forces of the Air Force of the Armed Forces of Ukraine]. Systemy ozbroiennia ta viiskova tekhnika. 10, 37–41.
10. Verkhovna Rada of Ukraine. (2022). Zakon Ukrainy «Pro krytychnu infra-strukturu». [The Law of Ukraine “On Criti-cal Infrastructure”]. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1882-20#Text