Стаття 3 № 2'2023

Переглянути статтю в PDF: 03_Brehida&Ko

© Ф. М. Брегіда, канд. техн. наук,
завідувач відділу, e-mail: fbregida@insat.org.ua,
ORCID: 0000-0002-9611-6205;
© А. В. Горпинюк, канд. техн. наук, начальник ЦНД БТ, e-mail: agorpinuk@insat.org.ua,
ORCID: 0000-0002-6899-9469;
© А. І. Данько, заступник завідувача відділу,
e-mail: adanko@insat.org.ua,
ORCID: 0000-0001-6442-8012;
© В. В. Мержиєвський, старший науковий
співробітник, e-mail: vmerzhievskiy@insat.org.ua,
ORCID: 0000-0003-4247-0687
ДП «ДержавтотрансНДІпроект»

ОСОБЛИВОСТІ СИСТЕМИ ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ І РЕМОНТУ КОЛІСНИХ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ
DOI: 10.33868/0365-8392-2023-2-274-21-27

Анотація. У минулому транспортні засоби України та системи їхнього утримання перебували в державній власності. Автомобілі зі сфери експлуатації організовували у великі групи однієї марки, а планова економіка створювала передумови виникнення систем технічного обслуговування та ремонту автотранспортних підприємств і спеціалізованих ремонтних підприємств (капітальний ремонт автомобілів, двигунів та ін. складників). Якість ремонту із розбиранням складників для ремонту та дові-льним складанням їх на конвеєрі була низькою. Ці фактори негативно вплинули на оцінку системи в пер-спективі багатьох років експлуатації автомобілів. Навіть у навчальних закладах сьогодні можна по-чути, що систему не доцільно створювати, «бо така система не обов’язкова в Європейському Союзі».
Така думка була б не настільки оманливою, якби ми мали більшість підприємств технічного сервісу, пристосованих до нинішніх ринкових умов, що борються за якість ремонту, а не за виживання.
З одного боку Україна створила систему допуску транспортних засобів до ринку, але періодично робить необґрунтовані кроки до пониження вимог у питаннях технічного регулювання ввезення і реєстрації транспортних засобів, ніби забуваючи про необхідність їхнього системного технічного обслуговування і ремонту.
Підґрунтям для такої системи у сфері експлуатації є вимоги виробників, що урегульовано як у ЄС, так і в інших державах. Було досліджено, як змінювалося acquis ЄС упродовж останніх 60 років. Аналіз показує, що необхідно врегулювати вертикальні і горизонтальні угоди в автомобільному секторі, ввести технічне регулювання стосовно вимог до системи технічного обслуговування і ремонту транспортних засобів.
Ключові слова: виробник, авторизований ремонтник, неавторизований ремонтник, особливості системи, горизонтальні угоди, вертикальні угоди, додаткові настанови, обов’язкові вимоги.

References
1. EC. (2002). Commission Regulation (EC) No 1400/2002 of 31 July 2002 on the application of Article 81(3) of the Treaty to categories of vertical agreements and concerted practices in the motor vehicle sector. Retrieved from https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02002R1400-20040501&qid=1678625578384.
2. EC. (2010). Сommission Regulation (EU) No 330/2010 20 April 2010 on the application of Article 101(3) of the Treaty on the Functioning of the European Union to categories of vertical agreements and concerted practices. Retrieved from https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32010R0330&qid=1678625837012.
3. EC. (2010). Commission Regulation (EU) No 461/2010 of 27 May 2010 on the application of Article 101(3) of the Treaty on the Functioning of the European Union to categories of vertical agreements and concerted practices in the motor vehicle sector. Retrieved from https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32010R0461&qid=1678626280685.
4. EC. (2010). Commission notice — Supplementary guidelines on vertical restraints in agreements for the sale and repair of motor vehicles and for the distribution of spare parts for motor vehicles (2010/C 138/05). Retrieved from https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52010XC0528%2801%29.
5. EC. (2022). Commission Regulation (EU) 2022/720 of 10 May 2022 on the application of Article 101(3) of the Treaty on the Functioning of the European Union to categories of vertical agreements and concerted practices. Retrieved from https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32022R0720&qid=1678626760774.
6. EC. (2022). Commission invites comments on draft proposals for the future of the Motor Vehicle Block Exemption Regulation and Supplementary Guidelines. Press release, Brussels. Retrieved from https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_4282.
7. EC. (2014). Association Agreement between the European Union and the European Atomic Energy Com-munity and their Member States, of the one part, and Ukraine, of the other part. Retrieved from https://publications.europa.eu/resource/cellar/808d526a-7bd1-11ed-9887-01aa75ed71a1.0021.02/DOC_1.
8. EC. (1979). European Agreement supplementing the Convention on road traffic opened for signature at Vienna on 8 November 1968. Retrieved from www.unece.org/trans/conventn/legalinst.html.
9. INSAT. Redzuk, A. M. end all. Inspection of the technical condition of wheeled vehicles: Norms of interna-tional treaties of Ukraine and the laws of the European Union. https://translate.google.com/?hl=ru&tab=TT&sl= uk&tl=en&op=translate .
9. EU. (2010). Consolidated versions of the Treaty on the European Union and the Treaty on the Functioning of the European Union (2010/с 83/01) Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_b06#Text.
10. UNECE. (1955). Agreement concerning the Adop-tion of Uniform Conditions of Approval and Reciprocal Recognition of Approval for Motor Vehicle Equipment and Parts, done at Geneva on 20 March 1958 (original version); Agreement concerning the Adoption of Uniform Technical Prescriptions for Wheeled Vehicles, Equipment and Parts which can be Fitted and/or be Used on Wheeled Vehicles and the Conditions for Reciprocal Recognition of Approvals Granted on the Basis of these Prescriptions, done at Geneva on 5 October 1995 (Revision 2). Retrieved from https://unece.org/trans/main/wp29/wp29regs.
11. UNECE. (1997). Consolidated text of the 1997 Agreement on Periodic Technical Inspection of wheeled vehicles. Retrieved from https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G20/003/95/PDF/G2000395.pdf?OpenElement.
12. UNECE. (1970). European Agreement concerning the Work of Crews of Vehicles Engaged in International Road Transport (AETR), Geneva, 1 July 1970. Retrieved from https://international.vlex.com/vid/european-agreement-concerning-the-863207482.
13. UNECE. (1957). Agreement concerning the Inter-national Carriage of Dangerous Goods by Road (ADR), Ge-neva, 30 September 1957. Retrieved from https://www.un-ilibrary.org/content/periodicals/24118613.
14. (EU). (2018). Regulation (EU) 2018/858 of the European Parliament and of the Council of 30 May 2018 on the approval and market surveillance of motor vehicles and their trailers, and of systems, components and separate technical units intended for such vehicles, amending Regu-lations (EC) No 715/2007 and (EC) № 595/2009 and re-pealing Directive 2007/46/EC. Retrieved from https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32018R0858&qid=1678708106223