Стаття 9, № 3’2018

Литвиненко, А. С., інженер шляхів сполучення
ДО ПИТАННЯ ВИЗНАЧЕННЯ РОЗРАХУНКОВИХ ЗНАЧЕНЬ ПОКАЗНИКІВ ДЕФОРМАТИВНОСТІ І МІЦНОСТІ ЗВ’ЯЗНИХ ҐРУНТІВ ПРИ РОЗРАХУНКАХ ДОРОЖНІХ ОДЯГІВ АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ. DOI: 10.33868/0365-8392-2018-3-255-37-44

Анотація. На основі літературних джерел, новітніх лабораторних досліджень і теоретичного аналізу обґрунтовуються нові, більш об’єктивні, розрахункові значення показників деформотивності і міцності зв’язних ґрунтів при дотриманні яких, у процесі спорудження земляного полотна або реконструкції автомобільних доріг, забезпечується триваліша і надійніша експлуатація всіх типів дорожніх одягів, зокрема і з урахуванням руху сучасних великовантажних, багатовісних автомобілів.
Ключові слова: автомобільна дорога, дорожній одяг, земельне полотно, робоча зона, показники деформативності, розрахункові значення, великовантажні автомобілі.

REFERENCES
1. VBM V.2.3-218-008-97 (1997) Proektuvannja i budivnyctvo zhorstkykh ta z zhorstkymy prosharkamy dorozhnikh odjaghiv, zi zminamy ta dopovnennjamy [BBM V.2.3-218-008-97 Design and construction of rigid and rigid layers of road clothing, with changes and additions]. Kyiv: NTU.
2. VBN V.2.3-218-186-2004 (2004) Sporudy transportu. Dorozhnij odjagh nezhorstkogho typu [VBN V.2.3-218-186-2004 Transport facilities. Road clothes of a non-rigid type]. Kyiv: Ukrautodor.
3. DSTU B V.2.1-12:2009 (2010) Grunty. Metod laboratornogho vyznachennja maksymaljnoji shhiljnosti [NSTU B V.2.1-12: 2009 Soils. Method of laboratory determination of maximum density]. Kyiv: Minregionbud.
4. Birulya, A. K., Birulya, V. I., Nosich, I. A. (1951) Ustoychivost gruntov dorozhnogo polotna v stepnykh rayonakh [Stability of roadbeds in steppe areas]. Moscow: Dorizdat.
5. Birulya, A. K., Zinchenko, V. D. (1955) O primenimosti modulya deformatsii dlya kharakteristiki mekhanicheskikh svoystv gruntov i dorozhnykh odezhd. Sbornik statey. Opredelenie modulya deformatsii gruntov [On the applicability of the strain modulus for characterizing the mechanical properties of soils and road clothes] Sbornyk statej. Opredelenye modulja deformacyy ghruntov [Digest of articles. Determination of the soil deformation modulus]. Moscow: Autotransizdat.
6. Kharkhuta, N. Ya., Vasilev, Yu. M. (1975) Prochnost, ustoychivost i uplotnenie gruntov zemlyanogo polotna avtomobilnykh dorog [Strength, stability and compaction of the soils of the roadbed of motor roads]. Moscow: Transport.
7. Babkov, V. F., Bezruk, V. M. (1986) Osnovy gruntovedeniya i mekhaniki gruntov [Fundamentals of soil science and soil mechanics]. Moscow: Vysshaya shkola.
8. Babkov, V. F., Bezruk, V. M. (1986) Osnovy gruntovedeniya i mekhaniki gruntov [Fundamentals of soil science and soil mechanics]. Moscow: Transport.
9. Troiktsaya, M. N. (1952) Eksperimentalnye issledovaniya modulya deformatsii i kriticheskogo progiba nezhestkikh dorozhnykh odezhd [Experimental studies of the modulus of deformation and critical deflection of non-rigid pavements] Sbornik statey. Obosnovanie raschetnykh parametrov dlya nezhestkikh dorozhnykh pokrytiy [Digest of articles. Justification of design parameters for non-rigid pavements]. Moscow: Dorizdat.
10. DBN V.2.3-4:2015 (2015) Avtomobiljni doroghy. Chastyna I. Proektuvannja. Chastyna II. Budivnyctvo [NBN V.2.3-4: 2015 Motorways. Part I. Design. Part II Construction]. Kyiv: Minregionbud.
11. Babkov, V. F. (1955) Metody opredeleniya raschetnykh znacheniy moduley deformatsii gruntov. Sbornik statey. Opredelenie modulya deformatsii gruntov [Methods for determining the calculated values of soil deformation moduli. Digest of articles. Determination of the soil deformation modulus]. Moscow: Autotransizdat.
12. Ivanov, N. N. (1990) Obosnovanie raschetnykh parametrov dlya nezhestkikh dorozhnykh pokrytiy [Justification of design parameters for non-rigid pavements] (PhD Thesis), Moscow: Dorizdat.
13. Puzakov, N. A. (1955) Ustanovlenie raschetnogo modulya deformatsii grunta v zavisimosti ot prirodnykh usloviy i konstruktsii dorogi [Determination of the calculation modulus of soil deformation, depending on natural conditions and road design]. Sbornik statey. Opredelenie modulya deformatsii gruntov [Digest of articles. Determination of the soil deformation modulus]. Moscow: Autotransizdat.
14. Metodicheskie rekomendatsii po naznacheniyu raschetnykh parametrov grunta pri proektirovanii dorozhnykh odezhd v USSR [Methodical recommendations for designation of soil parameters in the design of road clothing in the Ukrainian SSR] (1974). USSR, Kharkiv: Mindorstroy.
15. Lytvynenko, A. S. (2017) Pro metody statychnogho i dynamichnogho zonduvannja jak metody prjamogho poljovogho vyznachennja koeficijenta dynamichnoji v’jazkosti gruntiv [On methods of static and dynamic sounding as methods of direct field determination of the coefficient of dynamic viscosity of soils]. Nauka i budivnyctvo, no 2, pp. 26–31.
16. Ivanov, N. N. (1955) Opredelenie modulya deformatsii osnovaniy ne zhestkikh dorozhnykh odezhd [Determination of the modulus of deformation of the bases of non-rigid pavements.] Sbornik statey. Opredelenie modulya deformatsii gruntov [Digest of articles. Determination of the soil deformation modulus.]. Moscow: Avtotransizdat.
17. VSN 46-72 (1985) Mintransstroy SSSR. Instruktsiya po proektirovaniyu dorozhnykh odezhd ne zhestkogo tipa [DBN 46-72 Ministry of Transport of the USSR. Instructions for designing road cloths of a non-rigid type]. Moscow: Transport.
18. Lytvynenko, A. S. (2014) Pro vplyv stanu gruntovykh osnov na stan dorozhnikh odjaghiv na diljankakh avtomobiljnykh dorigh u nuljovykh vidmitkakh i nevysokykh nasypakh [bout the influence of the state of ground foundations on the condition of road clothing on sections of highways at zero markings and low embankments]. Avtoshlyahovyk Ukrainy, no 6 (242).