Стаття 6 № 2'2022

© В. П. Редченко, докт. техн. наук, провідний науковий співробітник,
ORCID: 0000-0001-5938-1467, e-mail: rvp50@meta.ua
ДП «ДерждорНДІ»

Про визначення вантажопідйомності автодорожніх мостів
DOI: 10.33868/0365-8392-2022-2-270-40-47

Анотація. Представлено інформацію про розроблені та прийняті Укравтодором до використання методичні рекомендації щодо визначення вантажопідйомності автодорожніх мостів. Коротко викладено основні положення цих рекомендацій.
Ключові слова: автодорожній міст, вантажопідйомність, дорожні знаки, технічний стан.

References
1. DSTU-N B V.2.3-23. (2012). Nastanova z otsinyuvannya i prohnozuvannya tekhnichnoho stanu avtodorozhnikh mostiv. [DSTU-N B V.2.3-23 Guidelines for assessing and predicting the technical condition of highway bridges]. Retrieved from http://online.budstandart.com/ua/catalog/doc-page?id_doc=51080
2. Ukravtodor. (2020). Analitychna ekspertna systema upravlinnya mostamy Ukrayiny (AESUM). [Analytical Expert Bridge Management System of Ukraine (AESUM)]. Retrieved from https://ukravtodor.gov.ua
3. DSTU 8814:2018. (2018). Transportni sporudy. Mosty avtodorozhni. Terminy ta vyznachennya ponyatʹ. [Transport facilities. Road bridges. Terms and definitions]. Retrieved from http://online.budstandart.com/ua/catalog/doc-page.html?id_doc=79567
4. R V.2.3-218-03450778-711:2007. (2007). Rekomendatsiyi z diahnostyky stanu prohonovykh budov mostiv za dynamichnoyu diyeyu rukhomoho navantazhennya. [Recommendations for diagnosing the state of span structures of bridges under the dynamic action of a moving load]. Retrieved from http://online.budstandart.com/ua/catalog/doc-page?id_doc=25003
5. R V.2.3-03450778-861:2015. (2015). Rekomendatsiyi shchodo naturnoho vyznachennya faktychnykh napruzhenʹ v zalizobetonnykh konstruktsiyakh mostiv vid postiynykh navantazhenʹ. [Recommendations for on-site determination of actual stresses in reinforced concrete bridge structures from permanent loads]. Retrieved from http://online.budstandart.com/ua/catalog/doc-page?id_doc=63533
6. R V.2.3-03450778-858:2015. (2015). Rekomendatsiyi shchodo vstanovlennya obmezhennya shvydkosti rukhu na avtodorozhnikh mostakh vidpovidno do yikh faktychnoho tekhnichnoho stanu. [Recommendations on setting speed limits on highway bridges in accordance with their actual technical condition]. Retrieved from http://online.budstandart.com/ua/catalog/doc-page?id_doc=63532
7. DSTU 8748:2017. (2017). Nastanova shchodo provedennya dynamichnykh vyprobuvanʹ avtodorozhnikh mostiv. [Guidelines for conducting dynamic tests of highway bridges]. Retrieved from http://online.budstandart.com/ua/catalog/doc-page.html?id_doc=75050
8. DBN V.1.2-15-2009. (2009). Mosty i truby. Navantazhennya i vplyvy. [Bridges and pipes. Loads and influences]. Retrieved from https://cutt.ly/21WSTnJ
9. Kabinet Ministriv Ukrayiny. (2001). Postanova vid 10.10.2001 № 1306 «Pro pravyla dorozhnʹoho rukhu». [Decree of the Cabinet of Ministers of Ukraine dated 10.10.2001 No. 1306 “On traffic rules”]. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1306-2001-%D0%BF#Text
10. Redchenko V. P. (2021). Analiz prychyn avariynoho ruynuvannya mostu cherez r. Chortomlyk. [Analysis of the causes of the accidental destruction of the bridge across the Chortomlyk River]. Avtoshlyakhovyk Ukrayiny, 2, 62-69.