Стаття 4 № 2'2022

© В. П. Волков, докт. техн. наук, професор, завідувач кафедри технічної експлуатації та сервісу автомобілів, ORCID: 0000-0003-2202-3441, e-mail: volf-949@ukr.net;
© Т. В. Волкова, канд. техн. наук, доцент, кафедри транспортних технологій, ORCID: 0000-0001-8546-4119, e-mail: wolf949@ukr.net;
© Ю. В. Горбік, канд. техн. наук, доцент каф. технічної експлуатації і сервісу автомобілів, Харківський національний автомобільно-дорожній університет, ORCID: 0000-0001-6876-8428, e-mail: yuragorbik@gmail.com
Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Сучасний стан автомобільного транспорту і напрям розвитку технічної експлуатації автомобілів
DOI: 10.33868/0365-8392-2022-2-270-26-33

Анотація. Розглянуто стан і основні системні проблеми автомобільного транспорту в Україні на сучасному етапі. Показано особливості застосування стратегій і тактик сучасної системи технічної експлуатації автомобілів на автомобільному транспорті загального користування. Викладено основні принципи адаптивної системи технічного обслуговування і ремонту рухомого складу автомобільного транспорту. На прикладі наявних систем на транспорті запропоновано нові технології створення інформаційних систем організаційно-функціональної підтримки процесів технічної експлуатації автомобілів на стадіях життєвого циклу. Приведено результати експериментальних досліджень, які отримано за допомогою розроблених авторами інформаційних програмних комплексів.
Ключові слова: автомобільний транспорт, технічна експлуатація автомобілів, технічне обслуговування і ремонт, адаптивна система, індивідуальне технічне обслуговування, інформаційні системи.

References
1. Konsultant. (2015). Transport i zvyazok Ukrainy za 2014 rik. [Transport and communication of Ukraine for 2014]. Kyiv, 222.
2. Redzyuk A. M., edit. (2005). Avtomobilnyi transport Ukrainy: stan, problemy, perspektivy rozvytku. [Automobile transport of Ukraine: country, problems, development prospects]. Monograph. Kyiv, DP «DerzhavtotransNDIproekt», 400.
3. Kuznetsov E. S. (2001). Rossiyskaya avtotransportnaya entsiklopediya. Tehnicheskaya ekspluatatsiya, obsluzhivanie i remont avtotransportnyih sredstv. [Russian motor transport encyclopedia]. Moscow, 3, 455.
4. Govoruschenko N. Ya. (1984). Tehnicheskaya ekspluatatsiya avtomobiley. [Technical operation of car]. Harkiv, Vyscha shkola, 312.
5. Kuznetsov E. S. (1982). Upravlenie tehnicheskoy ekspluatatsiey. [Management of the technical operation of vehicles]. Moscow, Transport, 224.
6. Kuznetsov E. S. (1978). Tehnicheskaya ekspluatatsiya avtomobiley v SShA.[Technical operation of cars in the USA]. Moscow, Transport, 168.
7. Ministry of Transport of Ukraine. (1998). Polozhennya pro tehnIchne obslugovuvannya I remont dorozhnIh transportnih zasobIv avtomobIlnogo transportu. [Regulations on technical maintenance and repair of road transport services for motor vehicles]. Kyiv, 16.
8. Ministry of Transport of Ukraine. (2013). Pravyla ekspluatatsii kolysnih transportnyh zasobiv. Pro zatverdzhennya Pravyl ekspluatatsii kolyshnih transportnyh zasobiv. Nakaz Ministerstva Infrastruktury Ukrainy vid 26.07.2013 # 550. [ules for the operation of wheeled transport facilities. About the approval of the Rules for the operation of wheeled transport facilities. Order of the Ministry of Infrastructure of Ukraine dated July 26, 2013 No. 550]. Retrieved from http://zakon.rada.gov.ua/go/z1453
9. Volkov V. P., Mateychik V. P. (2013). Integratsiya tehnicheskoy ekspluatatsii avtomobiley v strukturyi i protsessyi intellektualnyih transportnyih sistem. [Integration of the technical operation of vehicles into the structures and processes of intelligent transport systems]. Donetsk, Izd-vo “Noulidzh”, 398.
10. Zubritskas I. I. (2004). Adaptivnaya sistema upravleniya tehnicheskim sostoyaniem avtomobiley. [Adaptive control system for the technical condition of vehicles]. Monograph. Dep. VINITI, 555, V2004.05.04.2004, 136.
11. Volkov V. P., Nikonov O. Ya., Volkov Yu. V. (2014). Perspektivyi vnedreniya adaptivnoy sistemyi tehnicheskogo obsluzhivaniya avtomobiley. [Prospects for the introduction of an adaptive system for car maintenance]. Sbornik dokladov HH nauchno-tehnicheskoy konferentsii s mezhdunarodnyim uchastiem “Transport, ekologiya-ustoychivoe razvitie.” Varna, Bolgariya, 404, 409.
12. Volkov Yu. V. (2014). Sovershenstvovanie sistemyi obespechenie rabotosposobnosti avtomobiley.[Improving the system for ensuring the performance of vehicles]. Politechnika rzeszowska im. Ignacego lukasiewicza. Monografia pod redakcja naukowa Kazimierza lejdy. Seria: Transpor. Systemy i srodki transportu samochodowego. wybrane zagadnienia. systems and means of motor transport, 297-303.
13. Volkov V. P., Matejchik V. P., Komov P. B. (2015). Іnformacіjnі tekhnologіi v tekhnіchnіj ekspluatacіi avtomobіlіv. [Information technologies in the technical operation of vehicles]. Harkіv, HNADU, 388.
14. Volkov V. P., Myrhalykov Zh. U., Gricuk I. V. (2016). Intellektualnye i telematicheskie tekhnologii na transporte. [Intelligent and telematic technologies in transport]. Shymkent, Izd-vo YuKGU im. M. Auezova, 508.
15. Volkov V. P., Gricuk I. V., Volkov Yu.V. (2018). Іnformacіjnі sistemi monіtoringu tekhnіchnogo stanu avtomobіlіv. [Information systems for monitoring the technical state of automobiles]. Harkіv, FOP Panov A. M., 299.