Стаття 6 № 1'2022

© А. О. Безуглий, канд. екон. наук, доцент, директор, ORCID: 0000-0003-3883-7968, e-mail: dorteh3@ukr.net
Державне підприємство «Державний дорожній науково-дослідний інститут імені М.П. Шульгіна»;
© В. О. Хрутьба, д-р техн. наук, професор, ORCID: 0000-0002-8121-2042, e-mail: viktoriia.khrutba@gmail.com;
© А. М. Харченко, д-р техн. наук, доцент, ORCID: 0000-0001-8166-6389, e-mail: anna-x3@ukr.net;
© О. С. Чечуга, канд. техн. наук, доцент, ORCID: 0000-0003-1643-6354, e-mail: chechuga77@gmail.com
Національний транспортний університет;
© Г. С. Бузан, старший викладач, ORCID: 0000-0002-0828-4381, e-mail: lca.tc82@ukr.net
Державна екологічна академія післядипломної освіти та управління

Особливості інтеграції критеріїв сталості у процедурі публічних закупівель у сфері дорожнього господарства
DOI: 10.33868/0365-8392-2022-1-269-2-46-54

Анотація. Застосування нецінових критеріїв у процедурі публічних закупівель у дорожньому господарстві є важливим кроком до гармонізації європейських підходів щодо здійснення тендерів. Хоча українське законодавство дозволяє застосування нецінових критеріїв під час закупівельного процесу, варто зазначити, що методологія застосування нецінових критеріїв виконання заходів із захисту довкілля ще не розвинена на достатньому рівні. Однією із передумов ефективного застосування таких критеріїв у процедурі публічних закупівель у дорожньому господарстві є актуалізація методології оцінки тендерних пропозицій з урахуванням європейських підходів до їх оцінювання. Отже, метою цього дослідження є розроблення нецінових критеріїв виконання заходів із захисту довкілля (або екологічності використовуваних ресурсів) для публічних закупівель у сфері дорожнього господарства.
Оскільки застосування нецінових критеріїв базується на підходах, прописаних у чинному законодавстві, їх оцінювання здійснюється методами та прийомами, визначеними в «Методичних рекомендаціях щодо методології особливостей здійснення закупівель у сфері дорожнього господарства». Визначення впливу на довкілля при здійсненні планової діяльності виконується із застосуванням комбінованого підходу за матрицею Леопольда та функцією Харрінгтона. У статті описано приклади застосування окремих нецінових критеріїв виконання заходів із захисту довкілля. Практична реалізація запропонованих нецінових критеріїв у процедурі публічних закупівель у дорожньому господарстві надасть можливість зробити важливий внесок у процес інтеграції критеріїв сталості в Україні згідно з європейськими стандартами.
Ключові слова: адміністративно-правові критерії, вартість життєвого циклу продукту, кваліфікаційні критерії, критерій оцінки тендерної пропозиції, неціновий критерій, публічні закупівлі.

References
1. VRU. (2019). Zakon Ukrainy Pro Osnovni zasady (stratehiiu) derzhavnoi ekolohichnoi polityky Ukrainy na period do 2030 roku. [Law of Ukraine On the Basic principles (strategy) of the state environmental policy of Ukraine for the period until 2030]. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2697-19#Text
2. Decree. (2019). Ukaz Prezydenta Ukrainy №722/2019 Pro Tsili staloho rozvytku Ukrainy na period do 2030 roku. [Decree of the President of Ukraine No. 722/2019 On the Sustainable Development Goals of Ukraine for the period until 2030]. Retrieved from https://www.president.gov.ua/documents/7222019-29825
3. Kyiv. (2016). Nastanova shchodo vprovadzhennia stalykh publichnykh zakupivel. Intehratsiia kryteriiv stalosti v protsedury publichnykh zakupivel. [Guidelines for the implementation of sustainable public procurement. Integration of sustainability criteria into public procurement procedures]. 125.
4. The program. (2021). Prohrama Prezydenta Ukrainy «Velyke budivnytstvo» — masshtabna rozbudova yakisnoi infrastruktury Ukrainy. [The program of the President of Ukraine “Great construction” is a large-scale development of quality infrastructure of Ukraine]. Retrieved from https://bigbud.kmu.gov.ua/
5. Ministry of Economy of Ukraine. (2020). Metodychni rekomendatsii shchodo metodolohii osoblyvostei zdiisnennia zakupivel u sferi dorozhnoho hospodarstva, zatverdzheni Nakazom Ministerstva rozvytku ekonomiky, torhivli ta silskoho hospodarstva Ukrainy 17 serpnia 2020 roku № 1572. [Methodological recommendations regarding the methodology of procurement features in the field of road management, approved by the Order of the Ministry of Economic Development, Trade and Agriculture of Ukraine on August 17, 2020 No. 1572]. Retrieved from https://me.gov.ua/LegislativeActs/Detail?lang=uk-UA&id=dc3a80e2-cdfc-46ae-bb89-eea85f279de3
6. EC. (2016). Commission Staff Working Document EU Green Public Procurement Criteria for Road Design, Construction and Maintenance Brussels, 10.6.2016 SWD (2016) 203 final. 42. Retrieved from URL: https://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/GPP%20criteria%20Roads%20(2016)%20203.pdf
7. Garbarino E; Rodriguez Quintero R; Donatello S; Wolf O. (2016). Revision of Green Public Procurement Criteria for Road Design, Construction and Maintenance. Procurement practice guidance document. EUR 28028. Luxembourg (Luxembourg), Publications Office of the European Union, JRC102168. Retrieved from https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC102168
8. EC. (June 2016). Revision of Green Public Procurement Criteria for Road Design, Construction and Maintenance. Technical report and criteria proposal; EUR 28013 EN. Retrieved from https://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/report_gpp_roads.pdf
9. Vasyl Mateichyk, Viktoriia Khrutba, Anna Kharchenko, Yuliia Khrutba, Olexander Protsyk, Iuliia Silantieva. (2021). Developing a Tool for Environmental Impact Assessment of Planned Activities and Transport Infrastructure Facilities. Transportation Research Procedia, 55, 1194-1201. DOI: https://doi.org/10.1016/j.trpro.2021.07.185
10. Anna Kharchenko, Ylia Khrutba. (2020). Development and implementation of electronic service for environmental impact assessment from planned road construction activities. Integration of traditional and innovation processes of development of modern science: collective monograph / edited by authors, 3rd ed, Riga, Latvia, Baltija Publishing, 246-276. DOI: https://doi.org/10.30525/978-9934-26-021-6-40