Article 4, # 3’2018

Khabutdinov, A. R., Postgraduate Student (National Transport University), Chief of Dept. (SE “State Road Transport Research Institute”)
THE ERGATIC BASIS OF COMPLEX INCREASING OF SAFETY AND ENERGY EFFICIENCY OF AUTOMOTIVE TRANSPORT OPERATIONS. DOI: 10.33868/0365-8392-2018-3-255-16-20

Abstract. The article reveals the procedural structure of the road vehicle control process, the rules of algorithmic control of the road vehicle. The ergatic scheme of successful algorithmic control of the road vehicle is developed on the basis of three requirements: “performance – trajectory safety – energy efficiency”.
Keywords: road transport, productivity, trajectory safety, energy efficiency, non-uniformly intermittent traffic.

REFERENCES
1. Khabutdinov, A. R. (2015) Osnovy alghorytmichnogho keruvannja avtomobilem: produktyvnistj–bezpeka–energhoefektyvnistj [Basics of algorithmic driving: performance–safety–energy efficiency]. VisnykNTU, vol. 1, no. 31, pp. 519-524.
2. Petrashevskiy, O. L., Khabutdinov, A. R. (2009) Nauchno-metodicheskie osnovy risko-regulyativnogo povysheniya bezopasnosti i energoeffektivnosti avtomobilnogo dvizheniya [Scientific and methodical foundations of risk-regulatory improvement of safety and energy efficiency of automobile traffic]. ProblemyTransportu, vol. 6, pp. 60-64.
3. Ilarionov, V. A., Koshelev, M. V., Mishurin, V. M. (1985) Voditel i avtomobil [Driver and the car]. Moscow: Transport. (in Russian)
4. Khabutdinov, A. R. (2011) Ryzyko-reghuljatyvne vodinnja jak procedurnyj chynnyk bezpeky ta energhojeffektyvnosti avtomobiljnogho rukhu [Risk-regulatory driving as a procedural factor for safety and energy efficiency of automobile traffic]. KeruvannjaProektamySystemnijAnalizLoghistyka, vol. 8, pp. 204-207.
5. Khabutdinov, R. A., Kocjuk, O. Ja. (1997) Energhoresursna efektyvnistj avtomobilja [Energy efficiency of the car]. Kyiv: UTU. (in Russian)
6. Sapozhnikov, R. A. (1970) Osnovy tekhnicheskoy kibernetiki [Fundamentals of technical cybernetics ]. Moscow: Vysshaya shkola. (in Russian)
7. Khabutdinov, A. R. (2010) Metod kompleksnogho analizu vplyvu rysko-reghuljatyvnogho vodinnja i kharakterystyk doroghy na energhoefektyvnistj avtomobilja [Method of complex analysis of the influence of risk-regulatory driving and road characteristics on energy efficiency of a car]. ProblemyTransportu, vol. 7, pp. 151-154.