Стаття 1 № 1'2023

01_Ageev, Volkov_PDF

© В. Б. Агеєв, канд. техн. наук, начальник науко-во-дослідного центру – технічної служби з ви-пробувань транспортних засобів,
ORCID:0000-0002-5701-2518, e-mail: vageev@insat.org.ua;
© О. Ф. Волков, канд. техн. наук, доцент, завіду-вач відділу нормативного забезпечення та управління якістю ВЦ (ВЗЯ),
ORCID: 0000-0003-4863-3643, e-mail: ovolkov@insat.org.ua
ДП «ДержавтотрансНДІпроект»
Практичні аспекти впровадження систем менеджменту органів з оцінки відповідності. DOI: 10.33868/0365-8392-2022-1-273-2-7

Анотація. Описано практичні аспекти створення на базі ДП «ДержавтотрансНДІпроект» органів з оцінки відповідності (ООВ), які акредитовані на відповідність вимогам ДСТУ EN ISO/IEC 17020, ДСТУ EN ISO/IEC 17025, використовують уніфіковані документи систем менеджменту, мають розроблені та за-проваджені наукові розробки, що надають можливість забезпечувати застосування в діяльності ООВ:
– методики і програми автоматизованого вибору та обґрунтування міжкалібрувальних інтервалів засобів вимірювальної техніки і випробувального устаткування з вимірювальними функціями;
– найширший діапазон правил, коректно обґрунтованих певними обчисленнями, щодо прийняття рішення відповідності об’єкта оцінювання встановленим вимогам;
– методики щодо практичного розрахунку невизначеності вимірювань за будь-яких умов (одноразове вимірювання, відсутність частини необхідних вхідних даних тощо).
Ключові слова: акредитація, атестат про акредитацію, випробовування, випробувальна лабора-торія (ВЛ), колісні транспортні засоби (КТЗ), випробувальний центр КТЗ (ВЦ КТЗ), інспектування, Націо-нальне агентство з акредитації України (НААУ), нормативні документи (НД), орган з інспектування (ІО), орган з оцінки відповідності (ООВ), система менеджменту (СМ).

References
1. Verkhovna Rada of Ukraine. (1993). Law of Ukraine «On Road Traffic» No 3353-XII. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3353-12#Text.
2. Cabinet of Ministers of Ukraine. (2007). Resolution «On Some Issues of Reforming the System of State Technical Inspection of Wheeled Vehicles» No 1036. Retrieved from https://www.kmu.gov.ua/npas/88796627.
3. United Nation. (1997). Agreement on the Adoption of Uniform Conditions for Periodic Technical Inspections of Wheeled Vehicles and on the Mutual Recognition of Such Inspections (Vienna, November 13, 1997). Аpproved by the Decree of the President of Ukraine of February 28, 2006 No 159/2006.
4. Technical Committee for Standardization «Conformity Assessment» (TC 89). (2019). DSTU EN ISO/IEC 17020:2019 (EN ISO/IEC 17020:2012, IDT; ISO/IEC 17020:2012, IDT) Conformity Assessment. Requirements for the Work of Different Types of Inspection Bodies. [in Ukrainian]
5. UkrNDNC. (2019). DSTU EN ISO/IEC 17025:2019 (EN ISO/IEC 17025:2017, IDT; ISO/IEC 17025:2017, IDT) General Requirements for the Competence of Testing and Calibration Laboratories. [in Ukrainian]
6. National standard of Ukraine. (2013). DSTU ІLАС-G 24/ОІМL D 10:2013 (ІLАС-G 24/ОІМL D 10:2010, IDТ). Guidelines for Determining between Calibration Intervals of Measuring Equipment.
7. Institute of Metrology. (2008). DSTU 6044:2008. Metrology. Inter-verification Interval of Measuring Instruments. Basic Provisions and Requirements for Installation.
8. State System for Ensuring the Uniformity of Measurements. (2004). RMG 74-2004 Methods of Determination of Verification and Calibration Intervals of Measuring Instruments.
9. Volkov, O. F., Volkov, R. O., Kolobov, K. S., Lesyk, O. S., Rychok, S. O. (2015). Rozrakhunok mizhkalibruval’nykh intervaliv zasobiv vymiryuval’noyi tekhniky [Calculation of calibration intervals for measuring instruments]. Kyiv, Avtos-?lyakhovyk Ukrayiny, 5, 11-13.
10. Redzyuk, A. M., Ageev, V. B., Ustymenko, V. S., Volkov, O. F., Kolobov, K. S., Lesyk, O. S., Rychok, S. O. etc. (2018). Vybir mizhkalibruval’noho intervalu [Selecting the calibration interval]. Kyiv, Avtos-?lyakhovyk Ukrayiny, 1, 2-7.
11. SE UkrNDNC. (2006). DSTU-N RMG 43:2006 Metrology. Application of the Guide to the Expression of Uncertainty of Measurement.
12. JCGM. (2008). JCGM100:2008, (GUM), Evaluation of measurement data – Guide to the Expression of Uncertainty in Measurement.
13. SE UkrNDNC. (2005). DSTU GOST ISO 5725-6:2005 Accuracy (Correctness and Precision) of Methods and Results of Measurements. Part 6. Use of Precision Values in Practice.
14. State System for Ensuring Uniformity of Meas-urements. (2004). R 50.2.038-2004 GSI. Measure-ments of Direct Single Measurements. Estimation of Errors and Uncertainty of Measurement Results.
15. Volkov, O. F., Naumenko, N. O. (2021). Methodology for Calculation of Measurement Uncertainty Based on ILAC-G8:09/2019 Recom-?endations. Materials of the All-Ukrainian Scientific and Practical Conference “Prospects for the Development of Road Transport and Infrastructure”, Kyiv, SE State Road Transport Research Institute, 62-70.
16. ILAC. (2019). ІLAC-G8:09/2019 Guidance on the Rules for Decision Making and Conclusions of Con-formity.
17. EA. (2015). EA-5/02 INF: 2015 EA Guidelines for the Application of ISO/IEC 17020 During Periodic Technical Control (Inspection) of Wheeled Vehicles and their Trailers for Serviceability.