Article 2, #3’2018

Omelnytsky, O. E., Postgraduate Student (National Transport University)
WHAT KIND OF TRANSPORT CAN BE AN ALTERNATIVE TO THE METRO IN UKRAINE AND QUICKLY PUSH OUT “MINIBUSES” FROM OUR CITIES
DOI: 10.33868/0365-8392-2018-3-255-7-11

Abstract. Recently «metrobuses» or BRT (Bus Rapid System) has become a cheaper alternative to subway and other rail transport, including trams. We explore such experience and benefits of this urban transport system, and the possibility of introducing it in Ukraine.
Keywords: bus, two-link bus, three-link bus, dedicated lane, highway, metrobus, Bus Rapid System.

REFERENCES
1. Zhurnal «Avto-Revju» [Auto-Revue Magazine] (2018) Available at: https://bus10.kz/index.php/menu2-brt
2. Zhurnal Georgiya Krasnikova [Georgi Krasnikov’s Magazine] (2018) Life Journal. Available at: https://griphon.livejournal.com/222403
3. Report of Institute for Transportation and Development Policy (2018) ITDP. Available at: https://gre4ark.livejournal.com/52087
4. Zakin, Ya. H. Manevrennost avtomobilya i avtopoezda [Mobility of the car and road train] (1986) Moscow: Transport (in Russian)
5. Farobin, Ya. E., Yakobashvili, A. M., Ivanov, A. M. Trekhzvennye avtopoezda [Three-part road train] (1993) Moscow: Masinostroenie (in Russian)
6. Topalidi, V. A. Perspektivnye bolshegruznye avtopoezda dlya evroaziatskikh perevozok [Prospective heavy-duty road trains for Euro-Asian transport] (2018) AIRCUZ «BILIMINTETRANS». Available at: https://www.iru-cis.ru/iru-moscow/ 2007/02_sr/doc/21/ Topalidi_Uzbekistan_-Rus.pdf/
7. Sakhno, V. P., Bondarenko, A. E., Glinchuk, V. M., Murovaniy, I. S. Do viznachennya pokaznikіv manevrenostі trilankovogo prichіpnogo avtopoizda [To determination of indicators of maneuverability of a three-lobed trailed car trains] (2006) AvtoshlyahovykUkrainy.VisnykPivnichnogoNaukovogoCentruTAU, vol. 9, pp. 102–108.
8. Sakhno, V. P., Voronina, I. F., Stelmaschuk, V. V. Do vyznachennja pokaznykiv manevrenosti trylankovykh avtopojizdi [To determination of indicators of maneuverability of three-lane auto-trains] (2003) VisnykShidnoukrainskogonatsionalnogoUniversytetuV.Dalya, no 11 (57), pp. 213–218.