Стаття 11 №4 2021

УДК 389.14:006.015
DOI: 10.33868/0365-8392-2021-4-268-62-70

© О. Ф. Волков, канд. техн. наук, доцент, завідувач відділу нормативного забезпечення та управління якістю ВЦ (ВЗЯ),
e-mail: ovolkov@insat.org.ua,
ORCID: 0000-0003-4863-3643;
© Н. О. Науменко, заступник завідувача ВЗЯ,
e-mail: nnaumenko@insat.org.ua,
ORCID: 0000-0002-3856-2645
(ДП «Державний автотранспортний науково-дослідний і проектний інститут»)

МЕТОДИКА РОЗРАХУНКУ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ ВИМІРЮВАННЯ З УРАХУВАННЯМ РЕКОМЕНДАЦІЙ ILAC-G8:09/2019

Анотація. Розроблено методику і програмний продукт для розрахунку непевності вимірювання, а також правила прийняття органами з оцінки відповідності рішень і висновків щодо відповідності об’єктів оцінки відповідності вимогам, регламентованим нормативними документами, що дозволяє органам з оцінки відповідності проводити необхідні розрахунки невизначеності вимірювання та усувати проблемні питання, які виникають під час оцінки відповідності внаслідок розбіжностей вимог нормативних документів.
Ключові слова: непевність вимірювання, стандартна, сумарна, розширена невизначеності, розрахунок, правило прийняття рішення.

Література
1. ДСТУ EN ISO/IEC 17020:2019 (EN ISO/IEC 17020:2012, IDT; ISO/IEC 17020:2012,IDT) Оцінка відповідності. Вимоги до роботи різних типів органів з інспектування.
[Чинний від 2021-01-01]. Київ: ДП «УкрНДНЦ», 2020.  14 с. Режим доступу: http://online.budstandart.com/ua/catalog/doc-page.html?id_doc=89192.
2. ДСТУ EN ISO/IEC 17025:2019 (EN ISO/IEC 17025:2017, IDT; ISO/IEC 17025:2017, IDT) Загальні вимоги до компетентності випробувальних та калібрувальних лабораторій. [Чинний від 2021-01-01]. Київ: ТОВ Видавництво «Форт», 2020.  24 с. Режим доступу: http://online.budstandart.com/ru/catalog/doc-page.html?id_doc=88724.
3. Правила ООН № 13 Единообразные предписания, касающиеся официального утверждения транспортных средств категорий М, N и О в отношении торможения. Режим доступу: https://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/main/wp29/wp29regs/r013r6e.pdf.
4. Правила ООН № 48 Единообразные предписания, касающиеся офи¬ци¬ального утверждения транспортных средств в отношении установки устройств освещения и световой сигнализации. Режим доступу: https://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/main/wp29/wp29regs/R048r6r.pdf.
5. Правила ООН № 67 Единообразные предписания, касающиеся:
I. Официального утверждения специального оборудования механических транспортных средств, двигатели которых работают на сжиженном нефтяном газе;
II. Официального утверждения транспортного средства, оснащенного специальным оборудованием для использования сжиженного нефтяного газа в качестве топлива, в отношении установки такого оборудования. Режим доступу: https://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/main/wp29/wp29regs/2014/R067r4e.pdf .
6. Правила ООН № 83 Единообразные предписания, касающиеся официального утверждения транспортных средств в отношении выбросов загрязняющих веществ в зависимости от топлива, необходимого для двигателей. Режим доступу: https://unece.org/fileadmin/DAM/trans/main/wp29/wp29regs/R083r5e.pdf
7. Правила ООН № 100 Единообразные предписания, касающиеся официального утверждения транспортных средств в отношении особых требований к электрическому приводу.
Режим доступу: https://unece.org/fileadmin/DAM/trans/main/wp29/wp29regs/2013/R100r2e.pdf .
8. СТП 10-0401:2021 Система управління якістю. Випробування продукції. ДП «ДержавтотрансНДІпроект», 16 с.
9. Політика НААУ щодо простежуваності вимірювання, що проводять органи з оцінки відповідності відповідно до заявленої сфери акредитації (ред. 08 від 27.12.2019 ЗД-08.00.09), схвалена і рекомендована до застосування рішенням Ради з акредитації НААУ від 27.12.2019.
Режим доступу: https://naau.org.ua/polityka-naau-shhodo-prostezhuvanosti-vymiryuvannya-shho-provodyat-organy-z-otsinky-vidpovidnosti-vidpovidno-do-zayavlenoyi-sfery-akredytatsiyi .
10. ILAC P14:12/2010 – ILAC Policy for Uncertainty in Calibration. ILAC, 2010. 14 р. ILAC P14:12/2010 – ILAC Policy for Uncertainty in Calibration. ILAC, 2010. 14 р. Режим доступу: http://docplayer.net/95808616-Ilac-p14-12-2010-ilac-policy-for-uncertainty-in-calibration.html .
11. JCGM 100:2008, (GUM), Evaluation of measurement data – Guide to the Expression of Uncertainty in Measurement. Propagation of distributions using a Monte Carlo method. JCGM, 2008. 90 p. Режим доступу: https://ncc.nesdis.noaa.gov/documentation/ JCG._100_2008_E.pdf .
12. ДСТУ-Н РМГ 43-2006 Метрологія. Застосування «Настанови з оцінювання невизначеності у вимірюваннях» (РМГ 43:2001, IDT). [Чинний з 2007–01–01]. – К.: ДП «УкрНДНЦ», 2007. – 27 с. – (Національний стандарт України). Режим доступу: https://www.dsns.gov.ua/files/2011/6/24/648.pdf .
13. ДСТУ ГОСТ ИСО 5725-6:2005 Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов измерений. Часть 6. Использование значений точности на практике. [Чинний з 2006–07–01]. – К.: Держспоживстандарт, 2006. – 54 с. – (Національний стандарт України). Режим доступу: http://online.budstandart.com/ru/catalog/doc-page?id_doc=84938 .
14. Р 50.2.038-2004 ГСИ. Измерения прямые однократные. Оценивание погрешностей и неопределенности результата измерений. М.: Стандартинформ, 2011. – 11 с. Режим доступу: https://docs.cntd.ru/document/1200037562 .
15. СТП 06-0308:2021 Система управління якістю. Метрологія. Вираження невизначеності вимірювань. ДП «ДержавтотрансНДІпроект», 15 с.
16. ІLAC-G8:09/2019 Настанова щодо правил прийняття рішення та висновків щодо відповідності. Переклад на українську мову ДП “УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ”, 22 с. Режим доступу: https://naau.org.ua/wp-content/uploads/2021/03/ILAC_G8_09_2019_Nast-anova-shhodo-pravy%60l-pry%60jnyattya-rishen%60.pdf.

References
1. Conformity assessment — Requirements for the operation of various types of bodies performing inspection. DSTU EN ISO/IEC 17020:2019 (EN ISO/IEC 17020:2012, IDT; ISO/IEC 17020:2012,IDT). [Chynnyy vid 2021-01-01]. Kyiv: DP «UkrNDNTs», 2020.  14 s. Retrieved from http://online.budstandart.com/ua/catalog/doc-page.html?id_doc=89192 .
2. General requirements for the competence of testing and calibration laboratories. DSTU EN ISO/IEC 17025:2019 (EN ISO/IEC 17025:2017, IDT; ISO/IEC 17025:2017, IDT). [Chynnyy vid 2021-01-01]. Kyiv: TOV Vydavnytstvo «Fort», 2020.  24 s. Retrieved from http://online.budstandart.com/ru/catalog/doc-page.html?id_doc=88724 .
3. UN Regulation № 13 Uniform provisions concerning the approval of vehicles of categories M, N and O with regard to braking. Retrieved from https://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/main/wp29/wp29regs/r013r6e.pdf .
4. UN Regulation № 48 Uniform provisions concerning the approval of vehicles with regard to the installation of lighting and light-signaling devices. Retrieved from https://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/main/wp29/wp29regs/R048r6r.pdf .
5. UN Regulation № 67 Uniform provisions concerning the approval of: I. Specific equipment of vehicles of category M and N using liquefied petroleum gases in their propulsion system II. Vehicles of category M and N fitted with specific equipment for the use of liquefied petroleum gases in their propulsion system with regard to the installation of such equipment. Retrieved from https://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/main/wp29/wp29regs/2014/R067r4e.pdf .
6. UN Regulation № 83 Uniform provisions concerning the approval of vehicles with regard to the emission of pollutants according to engine fuel requirements. Retrieved from https://unece.org/fileadmin/DAM/trans/main/wp29/wp29regs/R083r5e.pdf .
7. UN Regulation № 100 Uniform provisions concerning the approval of vehicles with regard to specific requirements for the electric power train. Retrieved from https://unece.org/fileadmin/DAM/trans/main/wp29/wp29regs/2013/R100r2e.pdf .
8. STP 10-0401:2021 Systema upravlinnya yakistyu. Vyprobuvannya produktsiyi. DP «DerzhavtotransNDIproekt», 16 s.
9. Polityka NAAU shchodo prostezhuvanosti vymiryuvannya, shcho provodyat’ orhany z otsinky vidpovidnosti vidpovidno do zayavlenoyi sfery akredytatsiyi (red. 08 vid 27.12.2019 ZD-08.00.09), skhvalena i rekomendovana do zastosuvannya rishennyam Rady z akredytatsiyi NAAU vid 27.12.2019. Retrieved from https://naau.org.ua/polityka-naau-shhodo-prostezhuvanosti-vymiryuvannya-shho-provodyat-organy-z-otsinky-vidpovidnosti-vidpovidno-do-zayavlenoyi-sfery-akredytatsiyi .
10. ILAC P14:12/2010 – ILAC Policy for Uncertainty in Calibration. ILAC, 2010. 14 р. Retrieved from http://docplayer.net/95808616-Ilac-p14-12-2010-ilac-policy-for-uncertainty-in-calibration.html .
11. JCGM100:2008, (GUM), Evaluation of measurement data – Guide to the Expression of Uncertainty in Measurement. Propagation of distributions using a Monte Carlo method. JCGM, 2008. 90 p. Retrieved from https://ncc.nesdis.noaa.gov/documentation/ JCG._100_2008_E.pdf .
12. Metrology. Applying the «Guide to Expression of Uncertainty in Measurement». DSTU N RMG 43: 2006 (RMG 43: 2001,IDT). [Chynnyy z 2007–01–01]. – K.: DP «UkrNDNTs», 2007. – 27 s. – (Natsional’nyy standart Ukrayiny). Retrieved from https://www.dsns.gov.ua/files/2011/6/24/648.pdf.
13. Accuracy (trueness and precision) of measurement methods and results — Part 6: Use in practice of accuracy values. DSTU GOST ISO 5725-6:2005. [Chynnyy z 2006–07–01]. – K.: Derzhspozhyvstandart, 2006. – 54 s. – (Natsional’nyy standart Ukrayiny). Retrieved from http://online.budstandart.com/ru/catalog/doc-page?id_doc=84938
14. R 50.2.038-2004 GSI Direct single measurements. Estimation of errors and uncertainty of measurements result. M.: Standartynform, 2011. – 11 s. Retrieved from https://docs.cntd.ru/document/1200037562 .
15. STP 06-0308:2021 Systema upravlinnya yakistyu. Metrolohiya. Vyrazhennya nevyznachenosti vymiryuvan’. DP «DerzhavtotransNDIproekt», 15 s.
16. ІLAC-G8:09/2019 Guidance on decision-making rules and conclusions of compliance. Pereklad na ukrayins’ku movu DP “UKRMETRTESTSTANDART”, 22 s. Retrieved from https://naau.org.ua/wp-content/uploads/2021/03/ILAC_G8_09_2019_Nast-anova-shhodo-pravy%60l-pry%60jnyattya-rishen%60.pdf.