Стаття 10 №4 2021

УДК 621.433.2
DOI: 10.33868/0365-8392-2021-4-268-56-61

© А. А. Лісовал, докт. техн. наук, професор, професор кафедри двигунів і теплотехніки,
e-mail: li-dvz@ibigmir.net,
ORCID: 0000-0001-6168-4010
(Національний транспортний університет)

ЗАСТОСУВАННЯ СУМІШЕЙ БІОГАЗУ З МЕТАНОМ У ГАЗОВОМУ ДВИГУНІ

Анотація. Виконано аналіз наукових робіт у напрямі створення в Україні газових двигунів внутрішнього згорання (ДВЗ), які працюють на природному газі, біогазі. Спростити трудомісткість експериментальних робіт можна за допомогою модельного газу – суміші природнього і вуглекислого газів. Були проведені дослідження на газоелектричній установці з номінальною потужністю 30 кВт. Узагальнено результати досліджень застосування модельного газу в газовому ДВЗ, що працює на привід електростанції, розроблено рекомендації щодо добавок біогазу до природного газу залежно від навантаження електростанції для створення алгоритму управління подачею газового палива.
Ключові слова: двигун внутрішнього згорання, газовий поршневий двигун, метан, модельний газ, регулювання складу газового палива.

Література
1. Клименко В. Н., Мазур А. И., Сабашук П. П. Когенерационные системы с тепловыми двигателями. Справочное пособие. Часть 1. Общие вопросы когенерационных технологий – К.: ИПЦ АЛКОН НАН Украины. – 2008. – 559 с.
2. Першин С. А. Оптимизация параметров когенерационной установки // Новый университет: серия “Технические науки”. – 2016. – №. 5-6. – С. 77–90.
3. Разуваев А. В. Целесообразность применения систем утилизации тепла ДВС // Турбины и дизели. – 2010. – №. 1. – С. 48-50.
4. Вербовський В. С., Грицук І. В., Адров Д. С., Краснокутська З. І. Особливості передпускового прогріву стаціонарного газового двигуна з використанням теплового акумулятора з фазовим переходом // Двигуни внутрішнього згоряння. – 2014. – №2. – С. 85 – 90.
5. Девянин С. Н., Чумаков В. Л., Марков В. А. Биогаз – альтернативное топливо для дизелей // Транспорт на альтернативном топливе. – 2012. – № 2(26). – С. 68 – 73.
6. Долганов К. Є., Лісовал А. А.,. П’ятничко О. І., Майфет Ю. П. Система живлення для переобладнання дизеля в газовий двигун // Вісник НТУ-ТАУ. – 2002. – Вип. №7. – С. 295 – 299.
7. Врублевский А. Н., Дзюбенко А. А., Липинский М. С., Кузьменко А. П., Подлящук С. О. Определение цикловой подачи газового топлива с электронным управлением топливоподачи // Двигуни внутрішнього згоряння. – 2014. – №2. – С. 33 – 37.
8. Марченко А. П., Осетров О. О., Кравченко С. С. Забезпечення номінальної потужності стаціонарного газового двигуна при використанні низькокалорійних газових палив // Двигуни внутрішнього згоряння. – 2015. – №1. – С. 15 – 33.
9. Тимошевский Б. Г., Ткач М. Р., Познанский А. С., Митрофанов А. С., Проскурин А. Ю. Характеристики процесса сгорания двигателя 2Ч7,2/6 с добавками до 65 % синтез-газа к бензину // Двигуни внутрішнього згоряння. –2015. – №1. – С. 33 – 37.
10. Ткач М. Р., Тимошевський Б. Г., Митрофанов О. С., Познанський А. С., Проскурін А. Ю. Підвищення ефективності ДВЗ малотоннажних суден застосуванням добавок синтез-газу // Двигуни внутрішнього згоряння. – 2018. – №2. – С. 3 – 6. DOI: 10.20998/0419-8719.2018.2.01.
11. Бганцев В. М., Лєвтєров А. М., Гладкова Н. Ю. Розрахункове визначення впливу складу біогазу на характеристики транспортного двигуна // Двигуни внутрішнього згоряння. – 2018. – №1. – С. 7 – 14. DOI: 10.20998/0419-8719.2018.1.02.

References
1. Klimenko, V. N., Mazur, A. I., Sabashuk, P. P. (2008), “Kogyenyeratsionnyye sistyemy s teplovymi dvigatyelyami. Spravochnoye posobiye. Chast’ 1. Obshchiye voprosy kogyeneratsionnykh tekhnologiy“, “IPTS ALKON NAN Ukrainy“, Kiev, 559 p.
2. Pershin, S. A. (2016), “Optimizatsiya paramyetrov kogyenyeratsionnoy ustanovki“, New University: a series of “technical sciences”. No.5-6, pp.77–90.
3. Razuvayev, A. V. (2010), “Tselyesoobraznost’ primyenyeniya sistyem utilizatsii tyepla DVS“, Turbines and diesel engines. No.1, pp.48-50.
4. Verbovskyy, V. S., Hrytsyuk, I. V., Adrov, D. S., Krasnokutska, Z. I. (2014), “Osoblyvosti peredpuskovoho prohrivu statsionarnoho hazovoho dvyhuna z vykorystannyam teplovoho akumulyatora z fazovym perekhodom“, Internal combustion engines. No.2, pp.85-90.
5. Devyanin, S. N., Chumakov, V. L., Markov, V. A. (2012), “Biogaz – al’tyernativnoye toplivo dlya dizyeley“, Transport on alternative fuel. No.2 (26), pp.68-73.
6. Dolganov, K. Ye., Lisoval, A. A., Pyatnychko, O. I., Mayfet Yu. P. (2002), “Systema zhyvlennya dlya pereobladnannya dyzelya v hazovyy dvyhun“, Bulletin of NTU-TAU. Vol. 7, pp. 295-299.
7. Vrublevsky, A. N., Dzyubenko, A. A., Lipinsky, M. S., Kuzmenko, A. P., Podlyashchuk, S.O. (2014), “Opredeleniye tsyklovoy podachi gazovoho topliva s elyektronnym upravlyeniyem toplivopodachi, Internal combustion engines”. No.2, pp. 33-37.
8. Marchenko, A. P., Osetrov, O. O., Kravchenko, S.S. (2015), “Zabezpechennya nominalʹnoyi potuzhnosti statsionarnoho hazovoho dvyhuna pry vykorystanni nyzʹkokaloriynykh hazovykh palyv“, Internal combustion engines. No.1, pp. 15-33.
9. Timoshyevskiy, B. G., Tkach, M. R., Poznyanskiy, A. S., Mitrofanov, A. S., Proskurin, A. Yu. (2015), “Characteristics of the combustion process of a 2CH7.2/6 engine with additives up to 65 % synthesis gas to gasoline”, [“Kharaktyeristiki protsyessa sgoraniya dvigatyelya 2CH7,2/6 s dobavkami do 65 % sintez-gaza k benzinu“], Internal combustion engines. No.1, pp.33-37.
10. Tkach, M. R., Timoshevsky, B. G., Mitrofanov, A. S., Poznansky, A. S., Proskurin, A. Yu. (2018), “Pidvyshchennya efektyvnosti DVZ malotonnazhnykh suden zastosuvannyam dobavok syntez-hazu“, Internal combustion engines. No.2, pp.3-6. DOI: 10.20998/0419-87192018.2.01.
11. Bgantsev, V. M., Levterov, A. M., Gladkova, N. Yu. (2018), “Rozrakhunkove vyznachennya vplyvu skladu biohazu na kharakterystyky transportnoho dvyhuna“, Internal combustion engines. No.1, pp. 7-14. DOI: 10.20998/0419-87192018.1.02.