Стаття 9 №4 2021

УДК 656.025.4
DOI: 10.33868/0365-8392-2021-4-268-50-55

© М. О. Афонін, канд. техн. наук, доцент кафедри транспортних технологій,
e-mail: maksym.o.afonin@lpnu.ua,
ORCID: 0000-0001-5850-7478;
© Т. М. Постранський, канд. техн. наук, доцент кафедри транспортних технологій,
e-mail: taras.m.postranskyi@lpnu.ua,
ORCID: 0000-0001-6120-9914
(Національний університет «Львівська політехніка»)

МОДЕЛЮВАННЯ ПОРЕЙСОВИХ ВИТРАТ НА ПАЛЬНЕ З УРАХУВАННЯМ СЕЗОННИХ ЧИННИКІВ ТА ЧАСТКИ ПРОБІГУ ЗА КОРДОНОМ

Анотація. Стаття присвячена вивченню актуального питання обліку і прогнозування параметрів міжнародних автомобільних перевезень. У роботі проведений статистичний аналіз великого масиву даних щодо виконання рейсів автомобілями автотранспортного підприємства (м. Львів) до країн Балтії. Визначено основні чинники, які впливають на витрату пального під час виконання таких колорейсів. Встановлено залежність між наднормативною витратою палива та сезонними чинниками. Визначено залежність зміни витрати пального від частки пробігу за кордоном. Побудовано математичну модель визначення порейсових витрат на пальне з урахуванням сезонних чинників та частки пробігу за кордоном.
Ключові слова: міжнародні перевезення, витрата пального, сезонні чинники, частка пробігу за кордоном, порейсові витрати.

Література
1. Крайник Л. В., Грубель М. Г. Багатофакторне нормування витрат палива автомобілів в реальній експлуатації. – Х.: Автомобільний транспорт. Збірник наукових праць ХНАДУ. – Вип. 21. – 2007. – С. 43 – 48
2. Діденко О. О., Юфест Г.Н. Нормування витрати пального та мастильних матеріалів на автомобільному транспорті. – К.: Техніка, 1970. – 269 с.
3. Норми витрат палива і мастильних матеріалів на автомобільному транспорті [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0043361-98#Text.
4. Дослідження факторів впливу на загальні витрати виконання оборотного рейсу у міжнародному сполученні з використанням математичної теорії експерименту / В. П.Сахно, С. М. Шарай, І. С. Мурований, В. М. Поляков. // Сучасні технології в машинобудуванні та транспорті. – 2021. Том 1. №16– С. 159–167.
5. Бондарєв, С. І. Проблеми визначення вартості витрат палива на міжнародних автомобільних перевезеннях / С. І. Бондарєв // Автомобільний транспорт зб. наук. пр. – 2016. – Вип. 39. – С. 116-119.

References
1. Krainyk, L. V., Hrubel, M. H. (2007). Bahatofaktorne normuvannia vytrat palyva avtomobiliv v realniiy ekspluatatsiyi [Multifactor rationing of car fuel consumption in real operation]. Avtomobilnyi transport [Road transport], Volume 21, 43-48 (in Ukrainian).
2. Didenko, O. O., Yufest, H. N. (1970). Normuvannia vytraty palnoho ta mastylnykh materialiv na avtomobilnomu transporti [Standardization of fuel and lubricant consumption in road transport]. Kyiv: Tekhnika (in Ukrainian).
3. Normy vytrat palyva i mastylnykh materialiv na avtomobilnomu transporti [Consumption rates of fuel and lubricants in road transport]. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0043361-98#Text (in Ukrainian).
4. Sakhno, V. P., Sharay, S. M., Murovany, I. S., Polyakov, V. M. (2021). Doslidzhennia faktoriv vplyvu na zahalni vytraty vykonannia oborotnoho reisu u mizhnarodnomu spoluchenni z vykorystanniam matematychnoyi teorii eksperymentu [Investigations of influence factors on the total costs for conducting turnaround haul in international transportation with using mathematical theory of experiment]. Modern technologies in mechanical engineering and transport. [Suchasni tekhnolohiyi v mashynobuduvanni ta transporti], Volume 1, Issue 16, 159-167 (in Ukrainian).
5. Bondariev, S. I. (2016). Problemy vyznachennia vartosti vytrat palyva na mizhnarodnykh avtomobilnykh perevezenniakh [Problems of determining the fuel cost for international road transportation]. Avtomobilnyi transport [Road transport], Volume 39, 116 – 119. (in Ukrainian).