Стаття 8 №4 2021

УДК 656.132
DOI: 10.33868/0365-8392-2021-4-268-45-50

© В. В. Рудзінський, докт. техн. наук, викладач кафедри «Автомобільний транспорт»,
© В. О. Ломакін, канд. техн. наук., викладач кафедри «Автомобільний транспорт»,
e-mail: rootsymbol@gmail.com,
ORCID: 0000-0002-8159-0166
© C. В. Мельничук, канд. техн. наук., завідувач кафедри «Автомобільний транспорт»,
e-mail: sergij.m@ukr.net
© Б. В. Ємець, канд. техн. наук., викладач кафедри «Автомобільний транспорт»,
e-mail: bogdan1199@ukr.net,
ORCID: 0000-0003-1015-8859
(Житомирський агротехнічний фаховий коледж)
© Я. С. Мельничук, магістрант.
(Державний університет «Житомирська політехніка»)

ОЦІНКА ЯКOСТІ РУХУ АВТОМОБІЛЯ ПІД ЧАС РУХУ ЗАДАНИМ МАРШРУТОМ МІСТА

Анотація. Рух транспортних засобів у сучасних містах суттєво змінився за останні десятиріччя, що породило надзвичайно багато нових викликів. Наявні транспортні мережі міст просто перевантажуються та не можуть ефективно функціонувати. В цій роботі проаналізовано рух транспортного засобу заданим маршрутом м. Житомира за критеріями швидкості та витрати палива. Окремо розглянуто питання варіативності даних, що характеризують недосконалість роботи вулично-дорожної мережі та її перевантаження. Це призводить до зниження швидкості руху, збільшення витрати палива та токсичних викидів, що негативно впливає як на інфраструктуру міста, так і його екологію. Згідно із запропонованими виразами можна прогнозувати найефективніші режими руху містом. Встановлено, що найвпливовішою перешкодою на маршруті руху є інтенсивність руху та перенасиченість вулиць транспортними засобами.
Ключові слова: автомобіль, міський рух, індикатори перешкод, технічна швидкість, витрата палива на маршруті.

Література
1. Васильев А. П., Фримштейн М. И. Управление движением на автомобильных дорогах. – М.: Транспорт, 1979. – 296 с.
2. Лобашов, А. О. Определение скорости движения транспортных потоках в городах / А. О. Лобашов, Д. Л. Бурко // Научно-технический сборник №69. – Харьков, 2006. – C. 202-205.
3. Клинковштейн Г. И., Афанасьев М. Б. Организация дорожного движения. – 5-е изд., перераб. и доп. – М.: Транспорт, 2001. – 247 с.
4. Маяк М. М. До питання визначення технічної швидкості міського маршрутного автобусу в залежності від умов його експлуатації / М. М. Маяк, С. В. Мельничук, Р. М. Головня, С. П. Чуйко // Сучасні технології в машинобудуванні та транспорті. – 2018. – № 1. – С. 58-65.
5. Бабков В. Ф., Xендель Г. Р. Принципы проектирования реконструкции автомобильных дорог // Труды МАДИ. Вып. 100. – М.: МАДИ, 1976. – С.5-33.
6. Тимоховец В. Д. Совершенствование методов дистанционного мониторинга транспортных потоков для проектирования улично-дорожной сети крупных городов: дис. на соискание ученой степени канд. техн. наук / Тимоховец В. Д. – Омск, 2020 – 133.
7. Бурлуцкий А. А. Обеспечение эффективности функционирования дорожной сети крупного города на основе учета её взаимодействия с потоками пассажирского транспорта (на примере г. Томска): дис. на соискание ученой степени канд. техн. наук / Бурлуцкий А. А. – Томск, 2015 – 196.

References
1. Vasilyev, A.P., Frimshteyn, M. I. Upravleniye dvizheniyem na avtomobilnykh dorogakh. – M.: Transport, 1979. – 296 s.
2. Lobashov, A.O. Opryedyelyeniye skorosti dvizheniyia transportnykh potokakh v gorodakh / A.O. Lobashov, D.L. Burko // Nauchno-tyekhnicheskiy sbornik №69. – Kharkov, 2006. – C. 202-205.
3. Klinkovshtein, G.I., Afanasyev, M.B. Organizatsiya dorozhnogo dvizheniya. – 5-e izd., pyeryerab. i dop. – M.: Transport, 2001. – 247 s.
4. Mayak, M. M. Do pytannya vyznachennya tekhnichnoyi shvydkosti mis’koho marshrutnoho avtobusu v zalezhnosti vid umov yoho ekspluatatsiyi / M. M. Mayak, S. V. Mel’nychuk, R. M. Holovnya, S. P. Chuyko // Suchasni tekhnolohiyi v mashynobuduvanni ta transporti. – 2018. – # 1. – S. 58-65.
5. Babkov, V.F., Khendel G.R. Printsypy proektirovaniyia rekonstruktsii avtomobilnykh dorog // Trudy MADI. Vyp. 100. – M.: MADI, 1976. – S.5-33.
6. Timokhovets, V. D. Sovyershyenstvovaniye myetodov distantsionnogo monitoringa transportnykh potokov dlya proektirovania ulichno-dorozhnoy sety krupnykh gorodov : dis. na poluchyeniye styepyeni kand. tekhn. nauk / Timokhovets V. D. – Omsk, 2020 – 133.
7. Burlutskiy, A. A. Obyespyechyeniye еffyektivnosti funktsionirovaniya dorozhnoy syeti krupnogo goroda na osnovyye uchyeta yeyo vzaimodyeystviya s potokami passazhirskogo transporta (na primyerye g. Tomska): dys. na poluchyeniye styepyeni kand. tekhn. nauk / Burlutskyi A. A. – Tomsk, 2015 – 196.