Стаття 7 №4 2021

УДК 629.3.083
DOI: 10.33868/0365-8392-2021-4-268-40-44

© Ю. Ю. Кукурудзяк, канд. техн. наук,
e-mail: uk34@ukr.net,
ORCID: 0000-0002-0624-3893
(Вінницький національний технічний університет)

МОДЕЛЬ ІДЕНТИФІКАЦІЇ УМОВ ЕКСПЛУАТАЦІЇ МІСЬКИХ ПАСАЖИРСЬКИХ АВТОБУСІВ НА ОСНОВІ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ МЕТОДІВ ОБРОБКИ ІНФОРМАЦІЇ

Анотація. Запропонована модель ідентифікації умов експлуатації міських пасажирських автобусів. Умови експлуатації визначені для перегонів транспортної мережі міста, враховуючи маршрути, транспортні засоби і час ідентифікації. Модель базована на інтелектуальних методах обробки інформації, зокрема ієрархічній системі нечіткого логічного виведення.
Ключові слова: умови експлуатації, автобус, ідентифікація, нечітке виведення.

Література
1. Кузнецов Е. С. Техническая эксплуатация автомобилей. – М.: Транспорт, 1991. – 413 с.
2. Кукурудзяк Ю. Ю. Система автоматизованого інтелектуально-експлуатаційного моніторингу технічного стану та експлуатаційних показників автомобілів / Вісник Східноукраїнського нац. ун-ту : наук. журнал. – Луганськ : СНУ ім. Володимира Даля. – 2012. – № 9 (180), Ч. 1. – С. 136–140.
3. Максимов В. А. Научные основы повышения эффективности использования городских автобусов средствами инженерно-технической службы: Дис. … док. техн. наук: 05.22.10. – М, 2000. – 435 с.
4. Прохоров В. Н. Научные основы управления эффективностью эксплуатации городских автобусов: Автореф. дис… д–ра. техн. наук. – Владимир: МАДИ, 2009. – 38 с.
5. Субботін С. О. Подання й обробка знань у системах штучного інтелекту та підтримки прийняття рішень: Навчальний посібник. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2008. – 341 с.
6. Форнальчик Є. Ю. Експлуатаційна надійність автобусів міського громадського транспорту / Вісник КрНУ імені Михайла Остроградського: наук. журнал. – Львів : Національний університет “Львівська політехніка”, 2016. – Випуск 1/2016 (96) – С. 91–96.
7. Штовба С. Д. Логічне виведення за їєрархічними гібридними нечіткими базами знань. Матеріали ІІ Міжнародної науково-технічної конференції “Обчислювальний інтелект”, Черкаси, Україна, 14–17 травня 2013 р.

References
1. Kuznetsov E. S. Tekhnycheskaia ekspluatatsyia avtomobylei. – M.: Transport, 1991. – 413 s.
2. Kukurudziak Yu.Yu. Systema avtomatyzovanoho intelektualno-ekspluatatsiinoho monitorynhu tekhnichnoho stanu ta ekspluatatsiinykh pokaznykiv avtomobiliv / Visnyk Skhidnoukrainskoho nats. un-tu : nauk. zhurnal. – Luhansk : SNU im. Volodymyra Dalia. – 2012. – № 9 (180), Ch. 1. – S. 136–140.
3. Maksymov V. A. Nauchnыe osnovi povishenyia effektyvnosty yspolzovanyia horodskykh avtobusov sredstvamy ynzhenerno-tekhnycheskoi sluzhbi: Dys. … dok. tekhn. nauk: 05.22.10. – M, 2000. – 435 s.
4. Prokhorov V. N. Nauchnie osnovi upravlenyia effektyvnostiu ekspluatatsyy horodskykh avtobusov: Avtoref. dys… d–ra. tekhn. nauk. – Vladymyr: MADY, 2009. – 38 s.
5. Subbotin S.O. Podannia i obrobka znan u systemakh shtuchnoho intelektu ta pidtrymky pryiniattia rishen: Navchalnyi posibnyk.-Zaporizhzhia: ZNTU, 2008. – 341 s.
6. Fornalchyk Ye.Yu. Ekspluatatsiina nadiinist avtobusiv miskoho hromadskoho transportu / Visnyk KrNU imeni Mykhaila Ostrohradskoho: nauk. zhurnal. – Lviv : Natsionalnyi universytet “Lvivska politekhnika”, 2016. – Vypusk 1/2016 (96) – S. 91–96.
7. Shtovba S.D. Lohichne vyvedennia za yiierarkhichnymy hibrydnymy nechitkymy bazamy znan. Materialy II Mizhnarodnoi naukovo-tekhnichnoi konferentsii “Obchysliuvalnyi intelekt”, Cherkasy, Ukraina,14–17 travnia 2013 r.