Стаття 6 №4 2021

УДК 656.072-05
DOI: 10.33868/0365-8392-2021-4-268-34-39

С. І. Бондарєв, канд. техн. наук, доцент, доцент кафедри транспортних технологій та засобів у АПК,
e-mail: bondarevgall@gmail.com,
ORCID 0000-0002-9626-6633;
А. О. Олійник, студент магістратури механіко-технологічного факультету
e-mail: Oliynuk1410@gmail.com
(Національний університет біоресурсів і природокористування України)

ОПТИМІЗАЦІЯ ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ДЛЯ ВИКОНАННЯ ПАСАЖИРСЬКИХ АВТОПЕРЕВЕЗЕНЬ ЗА КРИТЕРІЯМИ ЯКОСТІ

Анотація. У статті представлені результати досліджень щодо планування транспортного процесу автомобільних перевезень громадським транспортом загального користування на міських та приміських маршрутах. Запропоновано алгоритм для оптимізації кількісного складу автотранспорту на маршруті, пасажиромісткості, інтервалів руху залежно від потужності пасажиропотоку, а також виконання розрахунку техніко-економічних показників. Наведені результати опитування пасажирів громадського автотранспорту щодо критеріїв якості надання послуг та їхньої пріоритетності. Встановлені оптимізаційні взаємозв’язки якісних показників роботи рухомого складу та планово-організаційних і виробничих засад.
Ключові слова: пасажирські автомобільні перевезення, громадський транспорт загального користування, оптимізація бізнес-процесів на автотранспорті, раціональні рішення у сфері пасажирських перевезень.

Література
1. Гілевська К. Б. Удосконалення організації перевезень пасажирів міським громадським транспортом за критеріями якості [Електронний ресурс] / Катерина Бріївна Гілевська. – 2017. – Режим доступу до ресурсу: http://diser.ntu.edu.ua/Hilevska_dis.pdf.
2. Звіт про науково–дослідну роботу «Методика складання, корегування та моніторингу виконання розкладу руху на маршрутах громадського транспорту» (проміжний). / Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова,. – № ДР 2638/13. – Х.: 2015. – 43с.
3. Гілевська К. Ю. Методика визначення інтервалу руху пасажирського транспортного засобу на маршруті МПТС, з урахуванням пасажиропотоків, коефіцієнту заповнення салону та часу чекання пасажиром на зупинці / О. Е. Сокульський, К. Ю. Гілевська, Д. Л. Панченко // Управління проектами, системний аналіз і логістика: науковий журнал. – К.: НТУ. – 2014. – Вип. 14. – С. 163–171.
4. Закон України «Про захист прав споживачів» (Відомості Верховної Ради УРСР (ВВР), 1991, № 30, ст.379) Чинний. [Електронний ресурс]. – 1991. – Режим доступу до ресурсу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1023-12#Text.
5. Сакун Л. М. Впровадження системи управління якістю у діяльність вітчизняних автотранспортних підприємств. / Сакун Л. М., Герасимчук В. В., Вєлькін Б. О. Журнал «Інфраструктура ринку», Випуск 36. 2019. – 2019. С. 266-272.
6. Петровська С. І. Принципи оцінювання якості послуги з перевезень пасажирів транспортом загального користування в місті. / Вісник ХДУ. Серія «Економічні науки», № 34. – 2019. С. 86-90.
7. Бондарєв С. І. Якість менеджменту управління трудовими ресурсами на автопідприємствах / С. І. Бондарєв // Автомобільний транспорт та інфраструктура : ІІІ Міжнародна наук.-практ. конф., 23-25 квіт. 2020 р.: тези допов. – К., 2020. – С. 29-32.
8. Усов К. Київ оголосив новий конкурс на перевезення пасажирів: підвищуємо вимоги, запрошуємо перевізників з усієї України [Електронний ресурс] / Костянтин Усов // Офіційний портал Києва. Київська міська рада. Київська міська державна адміністрація. – 2021. – Режим доступу до ресурсу: https://kyivcity.gov.ua/news/kiv_ogolosiv_noviy_konkurs_na_perevezennya_pasazhiriv_pidvischuyemo_vimogi_zaproshuyemo_pereviznikiv_z_usiye_ukrani__kostyantin_usov/.

References
1. Gіlevs’ka, K. B. Udoskonalennya organіzatsіyi perevezen’ pasazhyrіv mіs’kym hromads’kym transportom za kryterіyamyi yakostі [Elektronnyy resurs] / Katerina Brіyivna Gіlevs’ka. – 2017. – Rezhym dostupu do resursu: http://diser.ntu.edu.ua/Hilevska_dis.pdf.
2. Zvіt pro naukovo–doslіdnu robotu «Metodyka skladannya, koreguvannya ta monіtoringu vykonannya rozkladu rukhu na marshrutakh hromads’kogo transportu» (promіzhnyy). / Kharkіvs’ky natsіonal’nyy unіversiytet mіs’kogo gospodarstva іmenі O.M. Beketova,. – № DR 2638/13. – KH.: 2015. – 43s.
3. Gіlevs’ka, K.Yu. Metodyka vyznachennya іntervalu rukhu pasazhyrs’kogo transportnogo zasobu na marshrutі MPTS, z urakhuvannyam pasazhyropotokіv, koefіtsіyentu zapovnennya salonu ta chasu chekannya pasazhyrom na zupintsі / O.E. Sokul’s’ky, K.Yu. Gіlevs’ka, D.L. Panchenko // Upravlіnnya proyektamy, systemnyy analіz і logіstyka: naukovyy zhurnal. – K.: NTU. – 2014. – Vyp. 14. – S. 163–171.
4. Zakon Ukrayiny «Pro zakhyst prav spozhyvachіv» (Vіdomostі Verkhovnoyi Rady URSR (VVR), 1991, № 30, st.379) Chinnyy. [Elektronnyy resurs]. – 1991. – Rezhym dostupu do resursu: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1023-12#Text.
5. Sakun, L.M. Vprovadzhennya systemy upravlіnnya yakіstyu u dіyal’nіst’ vіtchiznyanykh avtotransportnykh pіdpryyemstv. / Sakun, L.M., Gerasimchuk, V.V., Viel’kіn B.O. Zhurnal «Іnfrastruktura rynku», Vypusk 36. 2019. – 2019. S. 266-272.
6. Petrovs’ka, S.І. Pryntsypy otsіnyuvannya yakostі poslugy z perevezen’ pasazhyirіv transportom zagal’nogo korystuvannya v mіstі. / Vіsnyk KHDU Serіya Ekonomіchnі nauky, № 34. – 2019. S. 86-90.
7. Bondariev, S. І. Yakіst’ menedzhmentu upravlіnnya trudovymy resursamy na avtopіdpryyemstvakh / S. І. Bondarєv // Avtomobіl’nyy transport ta іnfrastruktura : ІІІ Mіzhnarodna nauk.-prakt. konf., 23-25 kvіt. 2020 r.: tezy dopov. – K., 2020. – S. 29-32.
8. Usov, K. Kyiv ogolosyv novyy konkurs na perevezennya pasazhyrіv: pіdvyshchuyemo vymogy, zaproshuyemo perevіznykіv z usіyeyi Ukrayiny [Elektronnyy resurs] / Kostyantyn Usov // Ofіtsіynyy portal Kyyeva. Kyyivs’ka mіs’ka rada. Kyyivs’ka mіs’ka derzhavna admіnіstratsіya. – 2021. – Rezhym dostupu do resursu: https://kyivcity.gov.ua/news/kiv_ogolosiv_noviy_konkurs_na_perevezennya_pasazhiriv_pidvischuyemo_vimogi_zaproshuyemo_pereviznikiv_z_usiye_ukrani__kostyantin_usov/.