Стаття 5 №4 2021

УДК 504.05:656:658:65.012
DOI: 10.33868/0365-8392-2021-4-268-29-33

© Р. С. Лисак, канд. техн. наук, доцент кафедри екології та безпеки життєдіяльності,
e-mail: lysakroksolana@gmail.com,
ORCID: 0000-0002-2776-5623;
© І. В. Самойленко, асистент кафедри екології та безпеки життєдіяльності,
e-mail: samoilenko.iv@gmail.com,
ORCID: 0000-0003-1413-1338;
© І. В. Сингаївська, студентка спеціальності 101 «Екологія»,
e-mail: syngayivskayairina@ukr.net,
ORCID: 0000-0001-7665-9555
(Національний транспортний університет)

ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ТРАНСПОРТНОГО ПІДПРИЄМСТВА МЕТОДАМИ ДИЗАЙН-МИСЛЕННЯ

Анотація. Стаття присвячена безпеці транспортних підприємств. Розглянуті питання екологічної безпеки. Проведено SWOT-аналіз та PEST-аналіз для визначення передумов впровадження проєктів безпеки. Розглянуто метод формування ментального простору на основі дизайн-мислення. Визначено особливості проєктів для підвищення рівня екологічної безпеки завдяки формуванню ментального простору.
Ключові слова: безпека транспортних підприємств, ментальний простір, культура безпеки, компетентність, проактивне управління системою безпеки підприємства.

Література
1. Про схвалення Національної транспортної стратегії України на період до 2030 року: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 30 травня 2018 р. № 430-р. – [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/430-2018-%D1%80#n13.
2. Хрутьба В. О., Зюзюн В. І., Нєвєдров С. Д., Лисак Р. С. Формування методів управління проектами та програми безпеки об’єктів критичної інфраструктури. Управління розвитком складних систем. 2019. № 40. С. 69 – 75. dx.doi.org10.6084/m9.figshare.11969007
3. Khrutba V., Lysak R., Marunych S., Starynets L. Concept of «Balanced approach» to Reduce Parametric and Ingredient Environmental Pollution from Transport Activities. Systemy i Środki transport. Bezpieczeństwo i materiały eksploatacyjne. Wybrane zagadnienia. Monografia nr 20. Rzeszów: Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza, 2020. S. 7-15.
4. Хрутьба Ю. С., Лисак Р. С. Особливості формування ментального простору в проектах безпеки на транспорті. Project approach in the didactic process of universities – international dimension: in 4 parts. Part 1. – Lodz : PIKTOR Szlaski i Sobczak Spółka Jawna, 2020. P. 44-50.
5. Веренич О. В. Концептуальна модель формування ментального простору / О. В. Веренич // Управління розвитком складних систем. – 2015. – № 23. – С. 39–43
6. Лисак Р. С. Моделі та методи формування ментального простору проектів безпеки транспортних підприємств: дис. … канд. техн. наук: 05.13.22 / Національний транспортний університет. Київ, 2021. 218 с.

References
1. Pro skhvalennya Natsional’noyi transportnoyi stratehiyi Ukrayiny na period do 2030 roku: Rozporyadzhennya Kabinetu Ministriv Ukrayiny vid 30 travnya 2018 r. # 430-r. – [Elektronnyy resurs]. Rezhym dostupu: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/430-2018-%D1%80#n13.
2. Khrut’ba V. O., Zyuzyun V. I., Nyevyedrov S. D., Lysak R. S. Formuvannya metodiv upravlinnya proektamy ta prohramy bezpeky ob”yektiv krytychnoyi infrastruktury. Upravlinnya rozvytkom skladnykh system. 2019. # 40. S. 69 – 75. dx.doi.org10.6084/m9.figshare.11969007.
3. Khrutba V., Lysak R., Marunych S., Starynets L. Concept of «Balanced approach» to Reduce Parametric and Ingredient Environmental Pollution from Transport Activities. Systemy i Środki transport. Bezpieczeństwo i materiały eksploatacyjne. Wybrane zagadnienia. Monografia nr 20. Rzeszów: Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza, 2020. S. 7–15.
4. Khrut’ba Yu. S., Lysak R. S. Osoblyvosti formuvannya mental’noho prostoru v proektakh bezpeky na transporti. Project approach in the didactic process of universities – international dimension : in 4 parts. Part 1. – Lodz : PIKTOR Szlaski i Sobczak Spółka Jawna, 2020. P. 44–50.
5. Verenych O. V. Kontseptual’na model’ formuvannya mental’noho prostoru / O. V. Verenych // Upravlinnya rozvytkom skladnykh system. – 2015. – # 23. – S. 39–43.
6. Lysak R. S. Modeli ta metody formuvannya mental’noho prostoru proektiv bezpeky transportnykh pidpryyemstv: dys.… kand. tekhn. nauk: 05.13.22 / Natsional’nyy transportnyy universytet. Kyyiv, 2021. 218 s.