Стаття 3 №4 2021

УДК 629.3.017:35/.82
DOI: 10.33868/0365-8392-2021-4-268-16-24

Переглянути у PDF (article #3)

© А. В. Горпинюк, канд. техн. наук, начальник ЦНД БТ;
e-mail: agorpinuk@insat.org.ua
ORCID: 0000-0002-6899-9469
© Ф. М. Брегіда, канд. техн. наук, завідувач відділу,
e-mail: fbregida@insat.org.ua
ORCID: 0000-0002-9611-6205
© А. І. Данько, заступник завідувача відділу,
e-mail: adanko@insat.org.ua;
ORCID: 0000-0001-6442-8012
© В. В. Мержиєвський, старший наук. співробітник,
e-mail: vmerzhievskiy@insat.org.ua;
ORCID: 0000-0003-4247-0687
© Ю. О. Пономарьова, перекладач І категорії,
e-mail: ybosenko@insat.org.ua
ORCID: 0000-0001-9846-4134

ДП «Державний автотранспортний науково-дослідний і проектний інститут»

ЄВРОПЕЙСЬКА СИСТЕМА ДОТРИМАННЯ ВИМОГ БЕЗПЕЧНОСТІ
КОЛІСНИХ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ ПРОТЯГОМ ЖИТТЄВОГО ЦИКЛУ

Анотація. Проведено аналіз впливу базових документів acquis ЄС на життєвий цикл колісних транспортних засобів, огляд відповідних документів України. Виконані дослідження показали, які основні документи мають бути розроблені і впроваджені у визначеній сфері задля адаптації законодавства України до законодавства ЄС та держав-членів ЄС. Надані рекомендації стосовно основних документів, які необхідно розробити.
Ключові слова: безпечність конструкції, безпечність технічного стану, допуск до експлуатації, допуск до ринку, життєвий цикл, законодавство, колісні транспортні засоби, придатність до експлуатації, сфера ремонту, технічне обслуговування, утилізування.

Література
1. Цивільний кодекс України. Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15#Text .
2. Угода про прийняття єдиних технічних приписів для колісних транспортних засобів, предметів обладнання та частин, які можуть бути встановлені та/або використані на колісних транспортних засобах, і про умови взаємного визнання офіційних затверджень, виданих на основі цих приписів. Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_343#Text .
3. Регламент (ЄС) № 168/2013 Європейського Парламенту та Ради від 15 січня 2013 року про затвердження типу та ринковий нагляд за дво- або триколісними транспортними засобами та квадроциклами. Режим доступу: https://insat.org.ua/files/nav/law/3/reg_168-2013_cons2021_uk.pdf .
4. Регламент (ЄС) 2018/858 від 30 травня 2018 року Європейського Парламенту та Ради ЄС про затвердження та нагляд за ринком колісних транспортних засобів та їх причепів, а також систем, складників і окремих компонентів, призначених для таких транспортних засобів, що доповнює Регламенти (ЄС) № 715/2009 та (ЄС) № 595/2009 та визнає Директиву 2007/46/ЄС такою, що втратила чинність (витяги). Режим доступу: https://insat.org.ua/files/nav/law/3/reg_2018-858_vytiagy_uk.pdf .
5. Директива Європейського Парламенту і Ради 2014/45/ЄС від 3 квітня 2014 року щодо періодичних перевірок придатності до експлуатації колісних транспортних засобів та їхніх причепів, визнання Директиви 2009/40/ЄС такою, що втратила чинність. Режим доступу: https://insat.org.ua/files/nav/law/3/dir_2014_45_corr2019_ukr.pdf .
6. Імплементаційний регламент Комісії (ЄС) 2019/621 від 17 квітня 2019 року про технічну інформацію, необхідну для проведення технічної перевірки об’єктів, що підлягають перевірці, про використання рекомендованих методів випробувань та встановлення детальних правил щодо формату даних та процедур доступу до відповідної технічної інформації. Режим доступу: https://insat.org.ua/files/nav/law/3/reg_2019-621_ukr.pdf .
7. Commission Regulation (EU) No 461/2010 of 27 May 2010 on the application of Article 101(3) of the Treaty on the Functioning of the European Union to categories of vertical agreements and concerted practices in the motor vehicle sector [Регламент Комісії (ЄС) № 461/2010 від 27 травня 2010 року про застосування частини 3 статті 101 Договору про функціонування Європейського Союзу до категорій вертикальних угод та узгоджених практик в автомобільному секторі]. Режим доступу: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32010R0461&qid=1635839245265 .
8. Commission notice 2010/C 138/05. Supplementary guidelines on vertical restraints in agreements for the sale and repair of motor vehicles and for the distribution of spare parts for motor vehicles [Повідомлення Комісії ЄС 2010/ С 138/05. Додаткові настанови щодо вертикальних обмежень в угодах продажу і ремонту автомобілів, а також розповсюдження запасних частин для автомобілів]. Режим доступу: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52010XC0528%2801%29 .
9. Directive 2008/98/EC of the European Parliament and of the Сouncil of 19 November 2008 on waste and repealing certain Directives [Директива 2008/98/ЄС Європейського Парламенту і Ради від 19 листопада 2008 року про відходи, що припиняє чинність деяких директив]. Режим доступу: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32008L0098&qid=1635232871607 .
10. Угода про введення глобальних технічних правил для колісних транспортних засобів, предметів обладнання та частин, що можуть бути встановлені та/або використані на колісних транспортних засобах. Режим доступу (rus): https://unece.org/DAM/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29glob/globaut.pdf .
11. Порядок затвердження конструкції транспортних засобів, їх частин та обладнання, затверджений наказом Міністерства інфраструктури України 17.08.2012 № 521, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 14 вересня 2012 р. за № 1586/21898. Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1586-12#Text .
12. Правила № 148 ООН Єдині приписи щодо офіційного затвердження пристроїв світлової сигналізації (вогнів) для механічних транспортних засобів та їх причепів. Режим доступу (rus): https://unece.org/sites/default/files/2021-05/R148r.pdf .
13. Ґейтс Білл. Як відвернути кліматичну катастрофу. Де ми зараз і що нам робити далі. — К.: Лабораторія, 2021. — 224 с.
14. Директива Ради 1999/37/ЄС від 29 квітня 1999 року про реєстраційні документи транспортних засобів. Режим доступу: https://insat.org.ua/files/nav/law/3/dir_1999_37_ukr.pdf.
15. Регламент (ЄС) № 715/2007 Європейського Парламенту та Ради від 20 червня 2007 року про затвердження типу автотранспортних засобів щодо викидів від легких пасажирських та комерційних транспортних засобів (Євро 5 та Євро 6) та про доступ до інформації про технічне обслуговування та ремонт. Режим доступу: (eng) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:32007R0715, (ukr) https://insat.org.ua/files/nav/law/3/reg_715_2007_cons2019_uk.pdf .
16. AU – Mängelstatistik 2019. Abschlussbericht über die systematische Erfassung und Auswertung der Abgasrelevanten Fahrzeugmängel. Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe. Zentralverband (ZDK) Herausgegeben vom Zentralverband des Deutschen Kraftfahrzeuge Zerbes eV. (ZDK), Stand: Oktober 2020. [Статистика невідповідностей викидів з випускної труби 2019. Підсумковий звіт стосовно систематичного обліку та оцінки невідповідностей транспортних засобів, пов’язаних з викидами з випускної труби. Опубліковано Центральною асоціацією німецьких автомобільної промисловості Zerbes, зареєстрованою як (ZDK), станом на жовтень 2020 року]. Режим доступу (ger): https://www.kfz-innung-ostfriesland.de/wp-content/uploads/2018/02/RS159-60Anlage_AU-Maengelstatistik_2016.pdf, (ukr) https://insat.org.ua/files/nav/law/3/AU_Maengelstatistik-2019_ukr.pdf .
17. Правила ООН № 133. Єдині приписи щодо офіційного затвердження автотранспортних засобів стосовно можливості їх повторного використання, утилізації та відновлення. Режим доступу (rus): https://unece.org/fileadmin/DAM/trans/main/wp29/wp29regs/2015/R133r.pdf .
18. Редзюк А.М., Агеєв В.Б., Мержиєвський В.В., Гуля С.Л., Пономарьова Ю.О., Мержиєвська В.В., Гринь Л.А. Перевірка технічного стану колісних транспортних засобів. Норми міжнародних договорів України та права Європейського Союзу. /Державне підприємство «Державний автотранспортний науково-дослідний і проектний інститут». – К.: ДП «ДержавтотрансНДІпроект», 2008. – 536 с.
19. Закон України «Про утилізацію транспортних засобів». Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/421-18#Text .
20. Directive 2000/53/EC of the European Parliament and of the Council of 18 September 2000 on end-of life vehicles. [Директива 2000/53/ЄС Європейського Парламенту і Ради від 18 вересня 2000 року про транспортні засоби, ресурс яких вичерпано]. Режим доступу: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02000L0053-20200306&qid=1635862607573 .
21. Commission Decision 2005/293/EC of 1 April 2005 laying down detailed rules on the monitoring of the reuse/recovery and reuse/recycling targets set out in Directive 2000/53/EC of the European Parliament and of the Council on end-of-life vehicles [Рішення Комісії 2005/293/ЄC від 1 квітня 2005 року про встановлення детальних правил щодо моніторингу цільових показників повторного використання / відновлення та повторного використання / переробки, визначених у Директиві 2000/53/ЄС Європейського Парламенту та Ради про транспортні засоби про транспортні засоби, ресурс яких вичерпано]. Режим доступу: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1405347723548&uri=CELEX:32005D0293 .
22. Правила експлуатації колісних транспортних засобів, затверджені наказом Міністерства інфраструктури України 26.07.2013 № 550, зареєстровані в Міністерстві юстиції України 22 серпня 2013 р. за № 1453/23985. Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1453-13#n254 .
23. Assessing the quality level of technological processes at car service enterprises / L. Tarandushka, V. Mateichyk, N. Kostian and others [Оцінювання якості технологічних процесів у системах автосервісу / Л. Тарандушка, В. Матейчик, Н. Костян та ін.]// Eastern-European journal of enterprise technologies – 2020. – 2/3 (104), pp. 58–75. Scopus.
24. Методи оцінювання якості технологічних процесів у системах автосервісу: Монографія / Л. А. Тарандушка, В. П. Матейчик, І. В. Грицук, Н. Л. Костьян, О. Д. Марков, І. П Тарандушка – Херсон: ОЛДІ-ПЛЮС, 2021. – 212 с. ISBN 978-966-289-555-1.

References
1. Tsyvil’nyy kodeks Ukrayiny [The Civil Code of Ukraine]. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15#Text.
2. Agreement concerning the Adoption of Harmonized Technical United Nations Regulations for Wheeled Vehicles, Equipment and Parts which can be Fitted and/or be Used on Wheeled Vehicles and the Conditions for Reciprocal Recognition of Approvals Granted on the Basis of these United Nations Regulations. Retrieved from https://insat.org.ua/files/nav/law/3/reg_168-2013_cons2021_uk.pdf .
3. Regulation (EU) No 168/2013 of the European Parliament and of the Council of 15 January 2013 on the approval and market surveillance of two- or three-wheel vehicles and quadricycles. Retrieved from https://insat.org.ua/files/nav/law/3/reg_168-2013_cons2021_uk.pdf .
4. Regulation (EU) 2018/858 of the European Parliament and of the Council of 30 May 2018 on the approval and market surveillance of motor vehicles and their trailers, and of systems, components and separate technical units intended for such vehicles, amending Regulations (EC) No 715/2007 and (EC) No 595/2009 and repealing Directive 2007/46/EC. Retrieved from https://insat.org.ua/files/nav/law/3/reg_2018-858_vytiagy_uk.pdf .
5. Directive 2014/45/EU of the European Parliament and of the Council of 3 April 2014 on periodic roadworthiness tests for motor vehicles and their trailers and repealing Directive 2009/40/EC. Retrieved from https://insat.org.ua/files/nav/law/3/dir_2014_45_corr2019_ukr.pdf.
6. Commission Implementing Regulation (EU) 2019/621 of 17 April 2019 on the technical information necessary for roadworthiness testing of the items to be tested, on the use of the recommended test methods, and establishing detailed rules concerning the data format and the procedures for accessing the relevant technical information. Retrieved from https://insat.org.ua/files/nav/law/3/reg_2019-621_ukr.pdf .
7. Commission Regulation (EU) No 461/2010 of 27 May 2010 on the application of Article 101(3) of the Treaty on the Functioning of the European Union to categories of vertical agreements and concerted practices in the motor vehicle sector. Retrieved from https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32010R0461&qid=1635755101753 .
8. Commission Notice 2010/C 138/05. Supplementary guidelines on vertical restraints in agreements for the sale and repair of motor vehicles and for the distribution of spare parts for motor vehicles. Retrieved from https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52010XC0528%2801%29 .
9. Directive 2008/98/EC of the European Parliament and of the Council of 19 November 2008 on waste and repealing certain Directives. Retrieved from https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32008L0098&qid=1635232871607 .
10. Agreement Concerning the establishing of Global Technical Regulations for wheeled vehicles, equipment and parts which can be fitted and/or be used on wheeled vehicles. Retrieved from https://unece.org/DAM/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29glob/globaut.pdf .
11. Procedure for the approval of design of vehicles, their parts and equipment, approved by the order of Ministry of Infrastructure of Ukraine from 17 August 2012 No 521, registered at Ministry of Justice of Ukraine 14 September 2012 at No 1586/21898. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1586-12#Text .
12. UN Regulation No. 148 Uniform provisions concerning the approval of light-signalling devices (lamps) for power-driven vehicles and their trailers. Retrieved from https://unece.org/sites/default/files/2021-05/R148e.pdf .
13. Bill Gates. How to Avoid a Climate Disaster. The Solutions We Have and the Breakthroughs We Need [translated into Ukrainian by Yuliya Kostyuk]. Kyiv, Laboratoriya, 2021. 224 p.
14. Council Directive 1999/37/EC of 29 April 1999 on the registration documents for vehicles. Retrieved from https://insat.org.ua/files/nav/law/3/dir_1999_37_ukr.pdf .
15. Regulation (EC) No 715/2007 of the European Parliament and of the Council of 20 June 2007 on type approval of motor vehicles with respect to emissions from light passenger and commercial vehicles (Euro 5 and Euro 6) and on access to vehicle repair and maintenance information. Retrieved from (eng) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:32007R0715, (ukr) https://insat.org.ua/files/nav/law/3/reg_715_2007_cons2019_uk.pdf .
16. AU – Mängelstatistik 2019. Abschlussbericht über die systematische Erfassung und Auswertung der Abgasrelevanten Fahrzeugmängel. Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe. Zentralverband (ZDK) Herausgegeben vom Zentralverband des Deutschen Kraftfahrzeuge Zerbes eV. (ZDK), Stand: Oktober 2020.
17. Regulation No. 133. Uniform provisions concerning the approval of motor vehicles with regard to their reusability, recyclability and recoverability. Retrieved from https://unece.org/fileadmin/DAM/trans/main/wp29/wp29regs/2015/R133r.pdf .
18. Redzyuk, A.M., Aheyev, V.B., Merzhyyevs’kyy, V.V., Hulya, S.L., Ponomar’ova, Yu.O., Merzhyyevs’ka, V.V., Hryn’, L.A. Perevirka tekhnichnoho stanu kolisnykh transportnykh zasobiv. Normy mizhnarodnykh dohovoriv Ukrayiny ta prava Yevropeys’koho Soyuzu [Inspection of the wheeled vehicles’ technical condition. Norms of the international agreements and the law of the European Union]. Kyiv, DP «DerzhavtotransNDIproekt», 2008, 536 p.
19. Pro utylizatsiyu transportnykh zasobiv [On Disposal of Vehicles] : the Law of Ukraine. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/421-18#Text .
20. Directive 2000/53/EC of the European Parliament and of the Council of 18 September 2000 on end-of life vehicles. Retrieved from https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02000L0053-20200306&qid=1635862607573 .
21. Commission Decision 2005/293/EC of 1 April 2005 laying down detailed rules on the monitoring of the reuse/recovery and reuse/recycling targets set out in Directive 2000/53/EC of the European Parliament and of the Council on end-of-life vehicles. Retrieved from https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1405347723548&uri=CELEX:32005D0293 .
22. Pravyla ekspluatatsiyi kolisnykh transportnykh zasobiv [Rules for the wheeled vehicles’ operation], approved by the order of the Ministry of Infrastructure of Ukraine of 17 July 2012 No 521, registered at the Ministry of Justice of Ukraine on 14 August 2012 with No 1586/21898. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1453-13#n254 .
23. Assessing the quality level of technological processes at car service enterprises / L. Tarandushka, V. Mateychyk, N. Kost’yan and others. Eastern-European journal of enterprise technologies, 2020, # 2/3 (104), pp. 58–75. Scopus.
24. Tarandushka, L. A., Mateychyk, V. P., Hrytsuk, I. V., Kostyan, N. L., Markov, O. D., Tarandushka, I. P. Metody otsinyuvannya yakosti tekhnolohichnykh protsesiv u systemakh avtoservisu [Methods to assess the quality level of technological processes at automotive service enterprises]. Kherson, OLDI-PLUS, 2021, 212 p. ISBN 978-966-289-555-1.