Стаття 2 №4 2021

УДК 629.01:629.113:656.1:621.1:629.3:629.07:502:504:351:338
DOI: 10.33868/0365-8392-2021-4-268-6-15

Article PDF_#4_2021-7-15

© В. М. Горицький, докт. техн. наук, професор, директор,
e-mail: gorytski@ukr.net,
ORCID: 0000-0002-5903-1368;
© О. А. Клименко, докт. техн. наук, доцент, заступник директора з наукової роботи,
e-mail: aklimenko.insat@gmail.com,
ORCID: 0000-0002-2323-6839
(ДП «Державний автотранспортний науково-дослідний і проектний інститут»)

КОНЦЕПЦІЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ У СФЕРІ РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОЛОГІЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ КОЛІСНИХ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ У ЖИТТЄВОМУ ЦИКЛІ

Анотація. В порядку обговорення наведено пропозиції щодо Концепції реалізації державної політики у сфері регулювання екологічних властивостей колісних транспортних засобів у життєвому циклі. Метою Концепції є визначення засад створення нормативно-правової бази, інструментів та послідовних і системних заходів із реалізації ефективної державної політики у сфері регулювання істотних екологічних властивостей колісних транспортних засобів у життєвому циклі для забезпечення: зменшення викидів токсичних речовин дорожнім транспортом в експлуатації та покращення якості атмосферного повітря міст; зменшення інших проявів техногенного тиску дорожнього транспорту на довкілля та людину; загалом покращення умов проживання людей у містах; зменшення споживання транспортом енергетичних ресурсів; зменшення викидів транспортом парникових газів; загалом зменшення негативного впливу транспортно-дорожнього комплексу та пов’язаних галузей на навколишнє природне середовище. Надано пропозиції щодо термінології та визначень у цій сфері. Описано шляхи і способи розв’язання виокремлених проблем.
Ключові слова: колісні транспортні засоби, дорожній транспорт, системне управління, екологічні властивості, ефективність використання енергії, забруднення довкілля, життєвий цикл.

Література
1. Клименко О. А. (2020). Щодо теоретико-методологічних основ системного управління ефективністю використання енергії та забрудненням довкілля дорожнім транспортом // Автошляховик України, № 4 (С2-9). DOI: 10.33868/0365-8392-2020-4-264-2-9.
2. O. Klymenko, V. Gorytski, U. Gutarevych, A. Shchelkunov, R. Kyrychenko. (2020). Requirements for a unified system of road vehicles environmental labelling and low emission zones // Eastern-European journal of enterprise technologies, Issue 6/10 (108), pp. 53–64. DOI: 10.15587/1729-4061.2020.217543.
3. О. Клименко, В. Горицький, Ю. Гутаревич, А. Щелкунов, Р. Кириченко. (2021). Пропозиції щодо концепції реалізації державної політики у сфері маркування та регулювання екологічних властивостей дорожніх транспортних засобів // Інформаційно-аналітичний вісник автомобільної галузі України «Перевізник», № 4, с. 21-25.
4. Klymenko O. (2020). The concept of unified system of road vehicles environmental labelling // Автомобільний транспорт, Вип. 47, с. 69-83. DOI: 10.30977/AT.2219-8342.2020.47.0.69.
5. Klymenko O. (2020). The concept for an implementation of state policy in the field of labeling and regulation of essential environmental properties of wheeled vehicles // Technology audit and production reserves. No. 5/2(55), p. 33-37. DOI: 10.15587/2706-5448.2020.214187.
6. Клименко О. А., Соцький В. С., Щелкунов А. В., Кириченко Р. М., Агєєв В. Б., Устименко В. С., Гутаревич Ю. Ф. (2020). Щодо впровадження національної системи маркування рівня екологічної небезпеки дорожніх транспортних засобів // Науково-виробничий журнал «Автошляховик України», № 1 (261), с. 2-11. DOI: 10.33868/0365-8392-2020-1-261-1-13.
7. O. Klymenko. (2020). Results of research of the reduced emissions of pollutants by road vehicles of various environmental classes “Euro” as the basis of environmental hazard labeling // Eastern-European journal of enterprise technologies, Issue 1/10(103) 2020, pages 42-52. DOI: 10.15587/1729-4061.2020.196985.
8. Редзюк А. М., Клименко О. А. (2018). Щодо стратегії підвищення ефективності використання енергії дорожнім транспортом // Науково-виробничий журнал «Автошляховик України», № 4 (256), с. 2-11. DOI: 10.33868/0365-8392-2018-4-256-2-11.
9. Redziuk, A., Klymenko, O., Ageiev, V., & Novikova, A. (2017). The concept and the development plan of national transport model of Ukraine // Journal of Sustainable Development of Transport and Logistics, 2 (1), 16-28. DOI:10.14254/jsdtl.2017.2-1.2.
10. Alexey Klimenko. (2020). Aggregated toxicity of road vehicles as basis for future regulation in the field of atmospheric air protection // Springer Nature: Applied Sciences (2020) 2:2050. DOI: 10.1007/s42452-020-03874-w.

References
1. Klymenko O. A. (2020). Shchodo teoretyko-metodolohichnykh osnov systemnoho upravlinnia efektyvnistiu vykorystannia enerhii ta zabrudnenniam dovkillia dorozhnim transportom // Avtoshliakhovyk Ukrainy, No. 4 (2-9). DOI: 10.33868/0365-8392-2020-4-264-2-9.
2. O. Klymenko, V. Gorytskyi, U. Gutarevych, A. Shchelkunov, R. Kyrychenko. (2020). Requirements for a unified system of road vehicles environmental labelling and low emission zones // Eastern-European journal of enterprise technologies, Issue 6/10 (108), pp. 53–64. DOI: 10.15587/1729-4061.2020.217543.
3. O. Klymenko, V. Gorytskyi, Yu. Hutarevych, A. Shchelkunov, R. Kyrychenko. (2021). Propozytsii shchodo kontseptsii realizatsii derzhavnoi polityky u sferi markuvannia ta rehuliuvannia ekolohichnykh vlastyvostei dorozhnikh transportnykh zasobiv // Informatsiino-analitychnyi visnyk avtomobilnoi haluzi Ukrainy «Pereviznyk», No. 4, 21-25.
4. Klymenko O. (2020). The concept of unified system of road vehicles environmental labelling // Avtomobilnyi transport, issue 47, 69-83. DOI: 10.30977/AT.2219-8342.2020.47.0.69.
5. Klymenko O. (2020). The concept for an implementation of state policy in the field of labeling and regulation of essential environmental properties of wheeled vehicles // Technology audit and production reserves. No. 5/2(55), p. 33-37. DOI: 10.15587/2706-5448.2020.214187.
6. Klymenko O. A., Sotskyi V. S., Shchelkunov A. V., Kyrychenko R. M., Ageiev V. B., Ustymenko V. S., Gutarevych Yu. F. (2020). Shchodo vprovadzhennia natsionalnoi systemy markuvannia rivnia ekolohichnoi nebezpeky dorozhnikh transportnykh zasobiv // Naukovo-vyrobnychyi zhurnal «Avtoshliakhovyk Ukrainy», No. 1 (261), с. 2-11. DOI: 10.33868/0365-8392-2020-1-261-1-13.
7. O. Klymenko. (2020). Results of research of the reduced emissions of pollutants by road vehicles of various environmental classes “Euro” as the basis of environmental hazard labeling // Eastern-European journal of enterprise technologies, Issue 1/10(103) 2020, pages 42-52. DOI: 10.15587/1729-4061.2020.196985.
8. Redziuk A. M., Klymenko O. A. (2018). Shchodo stratehii pidvyshchennia efektyvnosti vykorystannia enerhii dorozhnim transportom // Naukovo-vyrobnychyi zhurnal «Avtoshliakhovyk Ukrainy», No. 4 (256), с. 2-11. DOI: 10.33868/0365-8392-2018-4-256-2-11.
9. Redziuk, A., Klymenko, O., Ageiev, V., & Novikova, A. (2017). The concept and the development plan of national transport model of Ukraine // Journal of Sustainable Development of Transport and Logistics, 2 (1), 16-28. DOI:10.14254/jsdtl.2017.2-1.2.
10. Alexey Klimenko. (2020). Aggregated toxicity of road vehicles as basis for future regulation in the field of atmospheric air protection // Springer Nature: Applied Sciences (2020) 2:2050. DOI: 10.1007/s42452-020-03874-w.