Cтаття 2 №3 2021

УДК 621.01
DOI: 10.33868/0365-8392-2021-3-267-11-14

© М. Е. Тернюк, докт. техн. наук, професор, e-mail: imisnet@ukr.net,
ORCID: 0000-0002-3485-8748
(Міжнародна академія наук і інноваційних технологій);
© О. М. Красноштан, канд. техн. наук,
e-mail: olexander.krasnoshtan@gmail.com,
ORCID: 0000-0001-9866-9930
(Національний транспортний університет)

КЛАСИФІКАЦІЯ ЧИННИКІВ РОЗВИТКУ ТРАНСПОРТНИХ СИСТЕМ
Анотація. Запропонована класифікація чинників, що сприяють та протидіють розвиткові транспортних систем, визначені види дій, які можуть бути застосовані для спрямованого управління процесом. За класифікаційні ознаки прийнято характер впливу на процес розвитку, прояв у часі, відношення до суб’єктів системи та головні види субстанцій, що є основою цих суб’єктів.
Ключові слова: транспортна система, розвиток систем, фактори розвитку.

References

1. Ternyuk N. E. Struktura teoryy transportnykh system./ Suchasni problemy humanizatsiyi ta harmonizatsiyi upravlinnya. Materialy 10-yi Mizhnarodnoyi mizhdystsyplinarnoyi naukovo-praktychnoyi shkoly-konferentsiyi./ Kh. Ukrayins’ka Asotsiatsiya «Zhinky v nautsi ta osviti», Kharkivs’kyy natsional’nyy universytet im. V. N. Karazina. 2010, s. 83-87.
2. Zarakovskyy H. M., Popov V. V. Zakonomernosty funktsyonyrovanyya erhatycheskykh system. – M.: Radyo y svyaz’, 1987. – 232 s.
3. Ternyuk N. E., Avdeenko E. V. Osobennosty sovremennoho sostoyanyya kompleksov nauchnыkh y uchebnykh dystsyplyn «Tekhnovedenye» / Novyy kollehyum. (Nauchnyy ynformatsyonnyy zhurnal Problemy vyssheho obrazovanyya). – 2006, #2, s. 18-23.
4. Popkova N. V. Fylosofyya tekhnosfery. – M.: Yzdatel’stvo LKY. 2008. – 544 s.
5. Belovol A. V. Obespechenye proyzvodytel’nosty mnohonomenklaturnыkh mekhanaobrabatыvayushchykh proyzvodstv na osnove synteza struktur tekhnolohycheskykh system: dys… kandydata tekhn. nauk: 05.02.08/ Belovol Anna Vladymyrovna. – Khar’kov, 2011.– 194 s.
6. Shchedrovytskyy H. P. Yzbrannыe trudы / H.P. Shchedrovytskyy – M.: Shk.Kul’t.Polyt., 1995. – 800 s.