Article 2 #3 2021

DOI: 10.33868/0365-8392-2021-3-267-11-14

© Mykola Ternyuk, Doctor of Technical Science (D.Sc.), e-mail: imisnet@ukr.net,
ORCID: 0000-0002-3485-8748
(International Academy of Sciences and Innovative Technologies);
© Olexander Krasnoshtan, Candidate of Technical Science (PhD),
e-mail: olexander.krasnoshtan@gmail.com,
ORCID: 0000-0001-9866-9930
(National Transport University)

CLASSIFICATION OF TRANSPORT SYSTEMS DEVELOPMENT FACTORS

Abstract. The classification of the factors promoting and counteracting development of transport systems and the certain kinds of actions which can be applied for the directed management of process are proposed. The nature of the influence on the process of development, manifestation in time, attitude to the subjects of the system and the main types of substances that form the basis of these subjects are chosen as classification features.
Keywords: transport system, system development, development factors.

References

1. Ternyuk N. E. Struktura teoryy transportnykh system./ Suchasni problemy humanizatsiyi ta harmonizatsiyi upravlinnya. Materialy 10-yi Mizhnarodnoyi mizhdystsyplinarnoyi naukovo-praktychnoyi shkoly-konferentsiyi./ Kh. Ukrayins’ka Asotsiatsiya «Zhinky v nautsi ta osviti», Kharkivs’kyy natsional’nyy universytet im. V. N. Karazina. 2010, s. 83-87.
2. Zarakovskyy H. M., Popov V. V. Zakonomernosty funktsyonyrovanyya erhatycheskykh system. – M.: Radyo y svyaz’, 1987. – 232 s.
3. Ternyuk N. E., Avdeenko E. V. Osobennosty sovremennoho sostoyanyya kompleksov nauchnыkh y uchebnykh dystsyplyn «Tekhnovedenye» / Novyy kollehyum. (Nauchnyy ynformatsyonnyy zhurnal Problemy vyssheho obrazovanyya). – 2006, #2, s. 18-23.
4. Popkova N. V. Fylosofyya tekhnosfery. – M.: Yzdatel’stvo LKY. 2008. – 544 s.
5. Belovol A. V. Obespechenye proyzvodytel’nosty mnohonomenklaturnыkh mekhanaobrabatыvayushchykh proyzvodstv na osnove synteza struktur tekhnolohycheskykh system: dys… kandydata tekhn. nauk: 05.02.08/ Belovol Anna Vladymyrovna. – Khar’kov, 2011.– 194 s.
6. Shchedrovytskyy H. P. Yzbrannыe trudы / H.P. Shchedrovytskyy – M.: Shk.Kul’t.Polyt., 1995. – 800 s.