Article 1 #3 2021

DOI: 10.33868/0365-8392-2021-3-267-2-10

© Alla Novikova, Doctor of Economics (D.Sc.), Head of the Research Center of Complex Transport Problems, e-mail: anovikova@insat.org.ua, ORCID:0000-0002-7165-8673 (SE «State Road Transport Research Institute»)

THE TRANS-EUROPEAN TRANSPORT NETWORK: INITIATIVES OF THE NEW EU MEMBER STATES

Abstract. The European Union transport policy concerning the Trans-European core and comprehensive transport network is considered. Priorities for modes transport development are considered. The main projects of the transport network of new EU member states, united by the initiative of the Three Seas: Baltic, Black and Adriatic Seas (3SI) are analyzed, The core network of Ukraine and its indicative projects until 2030 are considered. The 3SI projects in which Ukraine is interested, have been identified.

Keywords: Trans-European transport network, EU transport policy, international transport corridors, infrastructure projects.

References

1. Novikova A. M. Ukrayina v systemi mizhnarodnykh transportnykh korydoriv – K., NIPMB − 2003 – 497 s.

2. Novikova A. M., Teslyuk N. P. Rozvytok Trans”yevropeys’koyi merezhi: novi rishennya Yevrosoyuzu // Avtoshlyakhovyk Ukrayiny – #2 – 2006.

3. Rehlament (YeS) # 1315/2013 Yevropeys’koho Parlamentu ta Rady Yevropy vid 11 hrudnya 2013 roku Pro nastanovy Yevrosoyuzu shchodo rozvytku Trans”yevropeys’koyi transportnoyi merezhi ta skasuvannya Rishennya # 661/2010/YeS//www. insat.org.ua.

4. Regulation (EU) No 1316/2013 of the European Parliament and of the Council of 11 December 2013 establishing the Connecting Europe Facility, amending Regulation (EU) No 913/2010 and repealing Regulations (EC) No 680/2007 and (EC) No 67/010/ https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32013R1316.

5. http://three-seas.eu/wp-content/uploads/2018/09/LIST-OF-PRIORITY-INTERCONNECTION-PROJECTS-2018.pdf.

6. Robocha hrupa z pytan’ infrastruktury. Dovidkovo-informatsiynyy dokument// Pidtrymka orhaniv vlady Ukrayiny v rozrobtsi natsional’noyi transportnoyi modeli ta mayster-planu //EuropeAid/138734/DH/SER/UA – cherven’ 2021 – 34 s.

7. Kanal Oder-Dunay-Эl’ba: Chekhyya hotovyt·sya stroyt’ odno yz otvetvlenyy// 5 oktyabrya 2020 //Facebook10 Twitter.