Article 1 #2 2021

DOI: 10.33868/0365-8392-2021-2-266-2-10

© Volodymyr Goritsky, Doctor of Technical Sciences (D.Sc.), Professor, Direktor, e-mail: vgorytskyi@insat.org.ua,
ORCID: 0000-0002-5903-1368;
© Serhii Kovalov, Candidate of Technical Sciences (Ph.D.), Senior Research Officer, e-mail: skovalev@insat.org.ua;
ORCID: 0000-0002-3107-530X;
© Oleksandr Zakrevsky, Senior Research Fellow; e-mail: ozakrevsky@insat.org.ua; ORCID: 0000-0002-6810-5146;
(SE «State Road Transport Research Institute»)
PROSPECTS OF HYDROGEN USE AS MOTOR FUEL FOR TRANSPORT VEHICLES
Abstract. It is considered some prospects on the use of hydrogen as fuel for motor vehicles. Institutional, scientific and technological preconditions which facilitate enlarged application of hydrogen fuel are argued. It is briefly described the principal directions of theoretical investigation and also experimental works in this area.

Keywords: hydrogen as vehicle fuel, renewable or green hydrogen, internal combustion engine, fuel cell, hydrogen strategy.

References
1. Communication from the Commission to the European Parliament, the council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions. A hydrogen strategy for a climate-neutral Europe. European Commission. Brussels, 08.07.2020. – Р 23.
2. The U. S. Department of Energy. Hydrogen Program Plan, Washington, November 2020. – Р 51.
3. United States Department of Energy. Based on the results of the National Hydrogen Energy Roadmap Workshop, Washington, DC April 2-3, 2002. – Р 58.
4. The Strategic Road Map for Hydrogen and Fuel Cell. Industry-academia-government action plan to realize a “Hydrogen Society”. Hydrogen and Fuel Cell Strategy Council. Tokyo, March 12, 2019. – Р 59.
5. Communication from the Commission to the European Parliament, the European Council, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions. The European Green Deal. Brussels, 11.12.2019. – Р 24.
6. Summary of the Strategic Road Map for Hydrogen and Fuel Cells. Agency for Natural Resources and Energy. Tokyo, June 23, 2014. – Р 6.
7. Summary of the Strategic Road Map for Hydrogen and Fuel Cells. Agency for Natural Resources and Energy. Tokyo, March 22, 2016.
8. Spil’na zayava za rezul’tatamy 7-ho zasidannya Rady asotsiatsiyi mizh Ukrayinoyu ta EU. Uryadovyy portal. Departament komunikatsiy Sekretariatu Kabinetu Ministriv Ukrayiny, opublikovano 12 lyutoho 2021 roku, available at: http://www. https://www.kmu.gov.ua/news/spilna-zayava-za-rezultatami-7-go-zasidannya-radi-asotsiatsiyi-mizh-ukrayinoyu-ta-yes.
9. Myshchenko A. Y. (1984) Prymenenye vodoroda dlya avtomobyl’nyikh dvyhateley. K.: Naukova dumka, 1984. 141 p.
10. Kovtun H. O., Polunkin Ye. V. (2007) Perspektyvy vodnevoyi enerhetyky. Visnyk NAN Ukrayiny. – 2007. – No. 4 – P. 12 – 18.
11. Levterov A. M., Savytskyy V. D. (2008) Эksperymental’nyiy obrazets vodorodnoho avtomobylya na baze modely HAZ-2705. / Levterov A. M., Savytskyy V. D. // Avtomobyl’nyiy transport. 2008. – No. 22. – P. 17 – 23.
12. Solovey V. V., Vnukova N. V., Hrytsenko A. V., Kanilo P. M. (2014) Vplyv enerhoekolohichnykh faktoriv na konkurentozdatnist’ vodnyu yak motornoho palyva (v transportnykh enerhoustanovkakh). Vostochno-Evropeyskyy zhurnal peredovyikh tekhnolohyy. – 2014. – 5/8 (71) – P. 41 – 46.
13. Pylypenko S.O. (2014) Эkolohycheskyy aspekt konkurentosposobnosty yspol’zovanyya vodoroda v kachestve toplyva. Problemы mashynostroenyya. – 2014. – T. 17, No. 2. – P. 54 – 57.
14. Hutsalenko O. V., Vasylenko T. S. (2014) Perspektyvy zastosuvannya vodnyu yak al’ternatyvnoho dzherela enerhiyi. Zbirnyk naukovykh prats’ Vinnyts’koho natsional’noho ahrarnoho universytetu. Seriya: Tekhnichni nauky. – 2014. – No. 1. – P. 193 – 200.
15. Kudrya S. O., Ryepkin O. O., Yatsenko L. V., Shynkarenko L. Ya., Tkalenko M. A. (2019) Kontseptsiya dorozhn’oyi karty rozvytku vodnevoyi enerhetyky Ukrayiny na period do 2035 roku. / Kudrya S.O., // Vidnovlyuvana enerhetyka. – 2019. – No. 4 (59). – P. 22 – 28.
16. Karp I. M. (2020) Voden’ v elektro- ta transportniy enerhetytsi. Tekhnichna elektrodynamika. – 2020. – No. 1. – S. 64 – 70.
17. International Energy Agency. AFC TCP 2019 Survey on the Number of Fuel Cell Vehicles, Hydrogen Refueling Stations and Targets. Fuel Cell Vehicles as of End 2018, available at: https://www. ieafuelcell. com/fileadmin/publications/2019-04 AFC TCP survey status FCEV 2018. Pdf.
18. FuelCellsWorks. In 2019: 83 New Hydrogen Refueling Stations Worldwide, available at: https://fuelcellsworks.com/news/in-2019-83-new-hydrogen-refuelling-stations-worldwide/.
19. Lazari, Andreas. “Section IV: Physics, mathematics, computer science, engineering and technology.” Georgia Journal of Science, vol. 68, No. 1, 2010, p. 45+.
20. Heavy-duty engine will burn hydrogen-CNG fuel. Machine Design. No. 39, June 16, 2005. (www.machinedesign.com).
21. Hydrogen Fuel Tanks. Worthington Industries, available at: https://worthingtonindustries.com/.
22. Fuel Cell Application. HBank Technologies, available at: https:// http://hbank.com.tw/fc/16500.html/.