Статья 8, № 2’2018

Боднар, Л. П., Коваль, П. М., Степанов, С. М.
Критерии формирования планов обследований мостов
DOI: 10.33868/0365-8392-2018-2-254-34-42

Аннотация.Предложен ряд критериев для приоритезации мостов при составлении планов по их обследованию. Проведено обоснование этих критериев и детальный анализ выполнения обследований автодорожных мостов согласно им на основе информации базы данных аналитической экспертной системы управления мостами (АЕСУМ).
Ключевые слова: автодорожный мост, обследование, техническое состояние, программный комплекс, АЕСУМ.

References
1. Bezbabicheva, O. I., Kiriyenko, M. M., Cherepn’ov, I. A. and Topchiy, V. L. (2016). Bezpechna ekspluatatsiya ta nadiynist’ mostovykh sporud na dorohakh Ukrayiny yak neobkhidni elementy transportnoyi lohistyky. [Safe operation and reliability of bridge structures on the roads of Ukraine as necessary elements of transport logistics]. Inzheneriya pryrodokorystuvannya. Kharkiv. 1, 5, 29-39.
2. Derzhstandart Ukrayiny. (2012). Nastanova z otsinyuvannya i prohnozuvannya tekhnichnoho stanu avtodorozhnikh mostiv: DSTU-N B.V.2.3-23:2012. [The direction for estimating and forecasting the technical condition of road bridges: DSTU-N B.V.2.3-23: 2012]. Kyiv.
3. Yatsko, F. V. (2016). Metodyka prohnozuvannya resursu zalizobetonnykh z·hynanykh elementiv mostiv v avtomatyzovanomu proektuvanni. [Method of forecasting the resource of reinforced concrete flexion elements of bridges in automated design]. Mosty ta tuneli: teoriya, doslidzhennya, praktyka : zb. nauk. prats’ DNUZT im. akad. Lazaryana. Dnipropetrovsk, 2016, 107-114.
4. Dekhtyar, A. S. (2001). Optymal’ni terminy y ob»yemy remontiv zalizobetonnykh mostiv. [Optimum terms and volumes of repair of reinforced concrete bridges]. Diahnostyka, dovhovichnist’ ta rekonstruktsiya mostiv i budivel’nykh konstruktsiy: zb. nauk. prats’. Lviv, Kamenyar, 2001, 3, 83-86.
5. Minrehionbud Ukrayiny. (2009). Sporudy transportu. Mosty ta truby. Obstezhennya i vyprobuvannya: DBN V.2.3-6:2009. [Constructions of transport. Bridges and pipes. Inspection and testing: DBN V.2.3-6: 2009]. Kyiv, 48.
6. Bodnar, L. P., Koval, P. M., Stepanov, S. M. (2016). Obstezhennya mostiv ta vdoskonalennya kryteriyiv planiv z obstezhen’. [Investigation of bridges and improvement of criteria of survey plans]. Kyiv, SE DNDI, Dorohy i mosty, 16, 21-27.
7. Bodnar, L. P. (2010). Prohramnyy kompleks AESUM. Suchasnyy stan ta kontseptsiya podal’shoho rozvytku. [Program complex AESUM. Current state and concept of further development]. Kyiv, SE DNDI, Dorohy i mosty, 12, 31-39.
8. Strakhova, N. Ye., Kholod’on, T. M. (2005). Nadiynist’ avtodorozhnikh zalizobetonnykh prohonovykh budov mostiv sporudzhenykh za typovymy proektamy. [Reliability of road-reinforced concrete runways of bridges constructed under typical projects].Kyiv, SE DNDI, Dorohy i mosty, 3, 195-202.
9. Minrehionbud Ukrayiny. (2009). Sporudy transportu. Mosty ta truby. Osnovni vymohy proektuvannya: DBN V.2.3 – 22.2009. [Constructions of transport. Bridges and pipes. Main design requirements: DBN V.2.3 — 22.2009]. Kyiv, 57.
10. Lantukh-Lyashchenko, A. I. (2003). Naukovi rozrobky z normatyvnoho zabezpechennya. [Scientific developments on normative support]. Kyiv, SE DNDI, Dorohy i mosty, 76-99.