Стаття 7, № 2’2018

В. К. Вирожемський, канд. тех. наук, перший заступ. директора з наук. роботи;
С. В. Кіщинський, нач. центра;
І. В. Копинець, зав. відділу дор.-буд. матеріалів;
О. Б. Соколова, молод. наук. співробітник;
І. В. Гудима, молод. наук. співробітник;
А. Л. Юнак, молод. наук. співробітник (ДП «ДерждорНДІ»)
Вплив технологічних температур на зчеплюваність бітумів, модифікованих адгезійними добавками, з мінеральним матеріалом

DOI: 10.33868/0365-8392-2018-2-254-28-33

Анотація. Наведено результати досліджень з визначення впливу технологічних температур на зчеплюваність бітумів, модифікованих адгезійними добавками, з мінеральним матеріалом. Встановлено, що під впливом технологічних температур в результаті недостатньої термостабільності адгезійних добавок знижується зчеплюваність бітумів, модифікованих цими добавками, з мінеральним матеріалом.
Ключові слова: адгезійна добавка, асфальтобетон, бітум, водостійкість, зчеплюваність, термостабільність.

References
1. Vyrozhems’kyy, V. K., Kishchyns’kyy, S. V., Kyrychenko, L. F. (2003). Vplyv adheziynykh dobavok na vlastyvosti bitumu ta asfal’tobetonu. [Influence of adhesive additives on the properties of bitumen and asphalt concrete]. Dorohy i mosty. Kyiv.
2. Kolbanovskaya, A. S., Mikhaylov, V. V. (1973). Dorozhnyye bitumy. Moscow, Transport, 264.
3. Kuchma, M. I. (1980). Poverkhnostno-aktivnyye veshchestva v dorozhnom stroitel’stve. Moscow, Transport.
4. Derzhstandart Ukrayiny. (2017). Bitumy naftovi. Metod vyznachennya zminy masy pislya prohrivu (ST SЭV 4543-84): HOST 18180-72*. [Oil bitumen. Method for determining mass change after warming (ST SEV 4543-84): GOST 18180-72 *]. Kyiv.
5. Derzhstandart Ukrayiny. (2015). Bitum ta bitumni v`yazhuchi. Vyznachennya oporu do tverdinnya pid vplyvom teploty ta povitrya. Chastyna 1. Metod RTFOT (EN 12607-1:2014, IDT): DSTU B EN 12607-1:2015. [Bitumen and bituminous knitting. Determination of resistance to hardening under the influence of heat and air. Part 1. Method RTFOT (EN 12607-1: 2014, IDT): DSTU B EN 12607-1: 2015]. Kyiv. DOI: https://dx.doi.org/10.31030/2143334
6. Zolotar’ov, V. O., Kopynets’, I. V. (2016). Otsinka starinnya okyslenykh ta dystylyatsiynykh bitumiv metodamy statsionarnoyi ta peretikayuchoyi plivky. [stimation of aging of oxidized and distillation bitumen by methods of stationary and flowing films]. Dorozhnya haluz’ Ukrayiny, 3.
7. Standart orhanizatsiyi Ukrayiny. (2017). Budivel’ni materialy. Bitumy dorozhni v”yazki, modyfikovani dobavkamy adheziynymy. Tekhnichni umovy : SOU 42.1-37641918-067:2011. [Building materials. Bitumen road viscose, modified with additives adhesive. Specifications: SОU 42.1-37641918-067: 2011]. Kyiv.