Article 7, # 2’2018

Vyrozhemskyi, V. K., Candidate of Engineering Sciences (Ph.D.), First Deputy Director of Scientific Work; Kishchinsky, S. V., Head of the Center; Kopinets, I. V., Head of the Department of Road Construction; Sokolova, O. B., Researcher Assistant; Gudyma, I. V., Researcher Assistant; Yunak, A. L., Researcher Assistant State Enterprise “M.P. Shulgin State Road Research Institute”
Influence of technological temperatures on adhesion of bitumen, modified by adhesive additives, with mineral material
DOI: 10.33868/0365-8392-2018-2-254-28-33

Abstract. The results of the research for determination of the impact of technological temperatures on the adhesion of bitumen modified with adhesive additives with aggregate are presented in the article. It was established that under the influence of technological temperatures as a result of insufficient thermal stability of adhesive additives, the adhesion of bitumen modified by these additives with aggregate is reduced.
Keywords: adhesive additive, asphalt concrete, bitumen, water resistance, adhesivity, thermal stability.

References
1. Vyrozhems’kyy, V. K., Kishchyns’kyy, S. V., Kyrychenko, L. F. (2003). Vplyv adheziynykh dobavok na vlastyvosti bitumu ta asfal’tobetonu. [Influence of adhesive additives on the properties of bitumen and asphalt concrete]. Dorohy i mosty. Kyiv.
2. Kolbanovskaya, A. S., Mikhaylov, V. V. (1973). Dorozhnyye bitumy. Moscow, Transport, 264.
3. Kuchma, M. I. (1980). Poverkhnostno-aktivnyye veshchestva v dorozhnom stroitel’stve. Moscow, Transport.
4. Derzhstandart Ukrayiny. (2017). Bitumy naftovi. Metod vyznachennya zminy masy pislya prohrivu (ST SЭV 4543-84): HOST 18180-72*. [Oil bitumen. Method for determining mass change after warming (ST SEV 4543-84): GOST 18180-72 *]. Kyiv.
5. Derzhstandart Ukrayiny. (2015). Bitum ta bitumni v`yazhuchi. Vyznachennya oporu do tverdinnya pid vplyvom teploty ta povitrya. Chastyna 1. Metod RTFOT (EN 12607-1:2014, IDT): DSTU B EN 12607-1:2015. [Bitumen and bituminous knitting. Determination of resistance to hardening under the influence of heat and air. Part 1. Method RTFOT (EN 12607-1: 2014, IDT): DSTU B EN 12607-1: 2015]. Kyiv. DOI: https://dx.doi.org/10.31030/2143334
6. Zolotar’ov, V. O., Kopynets’, I. V. (2016). Otsinka starinnya okyslenykh ta dystylyatsiynykh bitumiv metodamy statsionarnoyi ta peretikayuchoyi plivky. [stimation of aging of oxidized and distillation bitumen by methods of stationary and flowing films]. Dorozhnya haluz’ Ukrayiny, 3.
7. Standart orhanizatsiyi Ukrayiny. (2017). Budivel’ni materialy. Bitumy dorozhni v”yazki, modyfikovani dobavkamy adheziynymy. Tekhnichni umovy : SOU 42.1-37641918-067:2011. [Building materials. Bitumen road viscose, modified with additives adhesive. Specifications: SОU 42.1-37641918-067: 2011]. Kyiv.