Стаття 5 № 1 2021

DOI: 10.33868/0365-8392-2021-1-265-36-42
© В. П. Сахно, докт. техн. наук, професор, e-mail: sakhno@ntu.edu.ua; ORCID: 0000-0002-5144-7131;
© В. П. Матейчик, докт. техн. наук, професор, e-mail: wmate@ukr.net, ORCID: 0000-0002-3683-7246;
© В. В. Федоров, канд. техн. наук, доцент, e-mail: fedorov.volodymyr@gmail.com, ORCID: 0000-0002-1085-5112
(Національний транспортний університет);
© В. І. Каськів, канд. техн. наук, доцент, e-mail: vi_kas@ukr.net, ORCID: 0000-0002-8074-6798 (ДП «ДерждорНДІ»)
ДО ОБҐРУНТУВАННЯ ЗАСТОСУВАННЯ ШУМОЗАХИСНИХ ЕКРАНІВ ІЗ ВИСОКИМИ ШУМОПОГЛИНАЮЧИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ
Анотація. Присвячено обґрунтуванню застосування шумозахисних споруд із високими шумопоглинаючими властивостями для зменшення транспортного шуму. Розглянуто характеристики шумовідбиваючих та шумопоглинаючих екранів та особливості їх застосування на автомобільних дорогах. Наведено методики визначення акустичної ефективності шумозахисних екранів різних видів. Проведено порівняльну оцінку акустичної ефективності шумовідбиваючих та шумопоглинаючих екранів, яка підтвердила вищу акустичну ефективність шумопоглинаючих екранів. Показано, що за однакових характеристик джерела шуму за умови чотирикратного відбиття звуку в системі «автомобіль–екран» рівень шуму за шумопоглинаючим екраном буде меншим на величину близько 5 дБ, ніж рівень шуму за шумовідбиваючим екраном.
Ключові слова: транспортний шум, шумозахисний екран, шумопоглинання, шумовідбиття, акустична ефективність.

References
1. Lukanin V. N., Boguslaev A. P., Yashchina M. V. (2001). Edited by Lucanina V.N. Avtotransportnyye potoki i okruzhayushchaya sreda [Road flows and the environment]. Moscow, INRFAM, Textbook manual for universities, 646. [in Russian]
2. V. P. Mateichyk, A. A. Lavrov, K. V. Nagaichuk, K. V. Komar. (2019). Osobennosti modelirovaniya shumovogo zagryazneniya pridorozhnoy sredy transportnymi potokami s ispol’zovaniya Plant Simulation [Features of modeling roadside noise pollution by traffic using Plant Simulation]. Kyiv, Vestnik Natsional’nogo transportnogo universiteta. «Tekhnicheskiye nauki», 1, 43, 91–99.
3. Sakhno V. P., Mateichyk V. P., Kaskiv V. I., Fedorov V. V. (2020). Do pytannya shchodo sertyfikatsiyi shumozakhysnykh sporud [On the issue of certification of noise protection structures]. Kyiv, Avtoshlyahovik Ukraine, 2, 2–7. DOI: 10.33868/0365-8392-2020-2-262-2-7
4. DSTU UN / ECE R 51-02-2002 (2002) Yedyni tekhnichni prypysy shchodo ofitsiynoho zatverdzhennya avtotransportnykh zasobiv, shcho mayutʹ ne menshe chotyrʹokh kolis, stosovno stvoryuvanoho nymy shumu [Single technical records of official hardening of vehicles, just as many times as possible for them to noise (UN EEC Regulation №. 51-02: 1996, IDT)].
5. ROSAVTODOR. (2011). Metodicheskiye rekomendatsii po zashchity ot transportnogo shuma territoriy, prilegayushchikh k avtomobil’nym dorogam (pervaya redaktsiya). [Guidelines for the protection from traffic noise of territories adjacent to roads (first edition).] Federal’noye dorozhnoye agentstvo, Moscow, 127.
6. DerzhdorNDI SE. (2016). R V.1.1-03450778-872:2016 Rekomendatsii shchodo zmenshennia shumovoho navantazhennia vid avtomobilnoi dorohy na selbyshchnii terytorii. [R B.1.1-03450778-872: 2016 Recommendations for reducing the noise load from the highway in the village]. Kyiv.
7. Yu. F. Gutarevich, D. V. Zerkalov, A. G.Govorun, A. O. Korpach, L. P. Merzhiêvs’ka. (2005). Ekolohiya ta avtomobilʹnyy transport: Navch. posibnyk [Ecology and road transport: Textbook. manua]. Kyiv, NTU, 287.
8. Kovrigin S. D. (1980). Arkhitekturno-stroitel’naya akustika: Ucheb. posobiye dlya vuzov [Architectural and building acoustics: Textbook. manual for universities] Moscow, Vysheyshaya Shkola, 184. [in Russian]
9. Iofe V. K., Korol’kov V. G., Sapozhkov M. A. Ed. Sapozhnikova M. A. (1979). Spravochnik po akustike [Acoustic Reference]. Moscow, Svyaz’, 312. [in Russian]
10. Konturi L. (1960). Akustika v stroitel’stve [Acoustics in construction. Moscow, Gos. izd-vo literatury po stroitel’stvu, arkhitekture i stroitel’nym materialam. 235. [in Russian]
11. Fedorov, V. V. (2010). Zvukopoglinayucha plita. [Soundproof plate]. Patent No. 89255, bulletin “Industrial Property” No. 1.
12. Fedorov, V. V. (2013). Zvukopoglinayucha plita. [Soundproof plate]. Patent No. 102013, bulletin “Industrial Property” No. 10.