Статья 5 № 1 2021

DOI: 10.33868/0365-8392-2021-1-265-36-42

© В. П. Сахно, докт. техн. наук, профессор, e-mail: sakhno@ntu.edu.ua; ORCID: 0000-0002-5144-7131;
© В. П. Матейчик, докт. техн. наук, профессор, e-mail: wmate@ukr.net, ORCID: 0000-0002-3683-7246;
© В. В. Федоров, канд. техн. наук, доцент, e-mail: fedorov.volodymyr@gmail.com, ORCID: 0000-0002-1085-5112
(Национальный транспортный университет);
© В. И. Каськив, канд. техн. наук, доцент, e-mail: vi_kas@ukr.net, ORCID: 0000-0002-8074-6798 (ГП «ГосдорНИИ»)

К обоснованию шумозащитных экранов с высоким шумопоглощающими свойствами

Аннотация. Посвящено обоснованию применения шумозащитных сооружений с высокими шумопоглощающими свойствами для уменьшения транспортного шума. Рассмотрены характеристики шумоотражающих и шумопоглощающих экранов и особенности их применения на автомобильных дорогах. Приведены методики определения акустической эффективности шумозащитных экранов разных видов. Проведена сравнительная оценка акустической эффективности шумоотражающих и шумопоглощающих экранов, которая подтвердила высокую акустическую эффективность шумопоглощающих экранов. Показано, что при одинаковых характеристиках источника шума при условии четырехкратного отражение звука в системе «автомобиль – экран» уровень шума за шумопоглощающим экраном будет меньше на величину около 5 дБ, чем уровень шума за шумоотражающим экраном.
Ключевые слова: транспортный шум, шумозащитный экран, шумоподавление, шумоотражение, акустическая эффективность.
References
1. Lukanin V. N., Boguslaev A. P., Yashchina M. V. (2001). Edited by Lucanina V.N. Avtotransportnyye potoki i okruzhayushchaya sreda [Road flows and the environment]. Moscow, INRFAM, Textbook manual for universities, 646. [in Russian]
2. V. P. Mateichyk, A. A. Lavrov, K. V. Nagaichuk, K. V. Komar. (2019). Osobennosti modelirovaniya shumovogo zagryazneniya pridorozhnoy sredy transportnymi potokami s ispol’zovaniya Plant Simulation [Features of modeling roadside noise pollution by traffic using Plant Simulation]. Kyiv, Vestnik Natsional’nogo transportnogo universiteta. «Tekhnicheskiye nauki», 1, 43, 91–99.
3. Sakhno V. P., Mateichyk V. P., Kaskiv V. I., Fedorov V. V. (2020). Do pytannya shchodo sertyfikatsiyi shumozakhysnykh sporud [On the issue of certification of noise protection structures]. Kyiv, Avtoshlyahovik Ukraine, 2, 2–7. DOI: 10.33868/0365-8392-2020-2-262-2-7
4. DSTU UN / ECE R 51-02-2002 (2002) Yedyni tekhnichni prypysy shchodo ofitsiynoho zatverdzhennya avtotransportnykh zasobiv, shcho mayutʹ ne menshe chotyrʹokh kolis, stosovno stvoryuvanoho nymy shumu [Single technical records of official hardening of vehicles, just as many times as possible for them to noise (UN EEC Regulation №. 51-02: 1996, IDT)].
5. ROSAVTODOR. (2011). Metodicheskiye rekomendatsii po zashchity ot transportnogo shuma territoriy, prilegayushchikh k avtomobil’nym dorogam (pervaya redaktsiya). [Guidelines for the protection from traffic noise of territories adjacent to roads (first edition).] Federal’noye dorozhnoye agentstvo, Moscow, 127.
6. DerzhdorNDI SE. (2016). R V.1.1-03450778-872:2016 Rekomendatsii shchodo zmenshennia shumovoho navantazhennia vid avtomobilnoi dorohy na selbyshchnii terytorii. [R B.1.1-03450778-872: 2016 Recommendations for reducing the noise load from the highway in the village]. Kyiv.
7. Yu. F. Gutarevich, D. V. Zerkalov, A. G.Govorun, A. O. Korpach, L. P. Merzhiêvs’ka. (2005). Ekolohiya ta avtomobilʹnyy transport: Navch. posibnyk [Ecology and road transport: Textbook. manua]. Kyiv, NTU, 287.
8. Kovrigin S. D. (1980). Arkhitekturno-stroitel’naya akustika: Ucheb. posobiye dlya vuzov [Architectural and building acoustics: Textbook. manual for universities] Moscow, Vysheyshaya Shkola, 184. [in Russian]
9. Iofe V. K., Korol’kov V. G., Sapozhkov M. A. Ed. Sapozhnikova M. A. (1979). Spravochnik po akustike [Acoustic Reference]. Moscow, Svyaz’, 312. [in Russian]
10. Konturi L. (1960). Akustika v stroitel’stve [Acoustics in construction. Moscow, Gos. izd-vo literatury po stroitel’stvu, arkhitekture i stroitel’nym materialam. 235. [in Russian]
11. Fedorov, V. V. (2010). Zvukopoglinayucha plita. [Soundproof plate]. Patent No. 89255, bulletin «Industrial Property» No. 1.
12. Fedorov, V. V. (2013). Zvukopoglinayucha plita. [Soundproof plate]. Patent No. 102013, bulletin «Industrial Property» No. 10.