Стаття 4, № 2’2018

Є. Ю. Форнальчик, докт. техн. наук;
В. В. Гілевич, канд. техн. наук (НУ “Львівська політехніка”)

Рівень насичення автомобільною технікою обласних і міських поселень та кількість ДТП
DOI: 10.33868/0365-8392-2018-2-254-15-18

Анотація. Для встановлення впливу росту автомобілізації на кількість ДТП, запропоновано оцінювати рівень автомобілізації населення не через чисельність легкових автомобілів, а через загальну кількість усієї автомобільної техніки, які припадають на 1000 мешканців. Результати досліджень, на прикладі Львівської області та м. Львова, не підтверджують попередні припущення про такий вплив.
Ключові слова: автомобілізація, легкові автомобілі, автомобільна техніка, рівень насичення, дорожньо-транспортна пригода, місто, область.

References
1. Lando, Ye. A. (2013). Avtomobil’nyye dorogi i uroven’ avtomobilizatsii. Visnyk Prydnistrovs’koyi derzhavnoyi akademiyi budivnytstva ta arkhitektury, Dnipropetrovsk, PSACA, 10, 36-40.
2. Shevchenko, I. Yu. (2015). Rehional’na dyferentsiatsiya avtomobilizatsiyi naselennya Ukrayiny. Ekonomika: realiyi chasu. Odessa, ONPI, 5, 19, 41-46.
3. Polishchuk, V. P. (2013). Isnuyuchi problemy shchodo zabezpechennya bezpeky dorozhn’oho rukhu na avtomobil’nykh dorohakh Ukrayiny. [Existing problems in ensuring road safety on the highways of Ukraine]. Upravlinnya proektamy, systemnyy analiz i lohistyka. Kyiv, NTU, 11, 85-91.
4. Osypov, V. O. (2017). Udoskonalennya metodu otsinky bezpeky dorozhn’oho rukhu na okremykh dilyankakh avtomobil’nykh dorih: avtoref. dys. … kand. tekhn. nauk: spets. 05.22.01 «Transportni systemy» [Improving the method of assessing the safety of traffic on individual sections of roads: author’s abstract. dis … Candidate tech Sciences: special 05.22.01 “Transport systems”]. Kyiv, 20.
5. Mustafayev, H. K., Zaporozhtseva, O. V., Hetsovych, Ye. M. (2017). Doslidzhennya vplyvu parametriv transportnykh potokiv na rishuchist’ vodiyiv u pryynyatti rishennya. [Investigation of the influence of transport stream parameters on the determination of drivers in decision-making]. Visnyk Kharkivs’koho natsional’noho avtomobil’no-dorozhn’oho universytetu. Kharkiv, KNAHU, 76, 24-26.
6. Upravlinnya bezpeky dorozhn’oho rukhu. (2018). Statystyka avariynosti v Ukrayini. [Accident Statistics in Ukraine]. Kyiv. Retreived March 13, 2018, from http://www.sai.gov.ua/ua//ua/static/21.htm
7. Kyshchun, V. A. (2014). Avtomobilizatsiya Ukrayiny: krok vpered. [Automization of Ukraine: A Step Forward]. Naukovi notatky: mizhvuzivs’kyy zbirnyk. Luts’k: LNTU, 45, 265–270.
8. Ministerstvo infrastruktury Ukrayiny. (2017). Statystychni dani po haluzi avtomobil’noho transportu. [Statistics on the road transport industry]. Kyiv. Retreived March 3, 2018, from https://mtu.gov.ua/content/statistichni-dani-po-galuzi-avtomobilnogo-transportu.html
9. Nekrasov, V. (2018). Pozhynayuchy plody «avtomobil’noho henotsydu»: yak ukrayintsi boryut’sya za avtomobilizatsiyu krayiny. [Reaping the fruits of the “car genocide”: how Ukrainians are struggling for the country’s motorization]. Ekonomichna pravda: elektronne fakhove vydannya. Kyiv. Retreived March 3, 2018, from https://www.epravda.com.ua/publications/2018/02/5/633734/
10. Derzhstat Ukrayiny. (2018). Demohrafichnyy pasport – L’vivs’ka oblast’ [Demographic passport – Lviv region]. Kyiv. Retreived March 13, 2018, from http://database.ukrcensus.gov.ua/Mult/Dialog/statfile1_c_files/pasport.files/pasport/46_uk.htm#0201
11. Dolya, V. K. (2010). Modelyuvannya vplyvu rivnya avtomobilizatsiyi na efektyvnist’ funktsionuvannya transportnoyi merezhi. [Modeling the impact of motorization on the efficiency of transport network operation]. Visnyk Donets’koyi akademiyi avtomobil’noho transportu. Horlivka, DART, 3, 19–22.
12. Lynnyk, I. E. (2014). Prohnozuvannya ekolohichnoho stanu avtomobil’nykh dorih. [Prediction of the ecological state of highways]. Mistobuduvannya ta terytorial’ne planuvannya. Kyiv, KNUBA, 53, 288-296.