Стаття 4 № 3’2020

DOI: 10.33868/0365-8392-2020-3-263-16-22
© С. О. Ковальов, канд. техн. наук, старш. наук. співробітник, e-mail: skovalev@insat.org.ua; ORCID: 0000-0002-3107-530X (ДП «ДержавтотрансНДІпроект»)
DOI: 10.33868/0365-8392-2020-3-263-16-22
РОЗРОБЛЕННЯ ЕЛЕКТРОННОЇ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ
ГАЗОВИМ ДВЗ ІЗ ГРУПОВИМ ВПОРСКУВАННЯМ
ЗРІДЖЕНОГО НАФТОВОГО ГАЗУ

Анотація. Обґрунтовані переваги використання КТЗ зрідженого нафтового газу як моторного палива у порівнянні з дизельним паливом. Показана доцільність конвертування дизелів КТЗ у газові ДВЗ із примусовим запалюванням. Розроблено електронну систему управління газовими ДВЗ з іскровим запалюванням для роботи на ЗНГ. Система складається з двох головних підсистем, а також підсистеми управління наповнення циліндрів зарядом робочої суміші. Підсистеми керуються електронним мікропроцесорним блоком управління (далі – ЕБУ). Розроблена система управління здатна забезпечити групове впорскування ЗНГ до впускного патрубку кожного циліндра у зону наближену до впускного клапана. Описано принцип роботи електронної системи управління газовими ДВЗ з іскровим запалюванням. Розроблено і виготовлено спеціальний електронний мікропроцесорний ЕБУ Avenir Gaz 37 рівня «В1». На базі газового ДВЗ Д-240-LPG рівня «А», шляхом заміни системи живлення і подачі ЗНГ (через газоповітряний змішувач) до впускного трубопроводу на акумулятивну підсистему багатоточкового впорскування ЗНГ типу Common Rail – створено газовий ДВЗ Д-240-LPG рівня «В1». Проведені випробування газового ДВЗ моделі Д-240-LPG-«В1» з розробленою електронною системою управління і з ЕБУ Avenir Gaz 37 рівня «В1» на режимах холостого ходу. Випробування підтвердили працездатність розроблених ЕБУ Avenir Gaz 37 рівня «В1» та системи управління загалом.
Ключові слова: газовий двигун внутрішнього згоряння моделі Д-240-LPG-B1, електронна система управління газовим двигуном внутрішнього згоряння, електронний блок управління Avenir Gaz 37 рівня «В1», групове впорскування зрідженого нафтового газу.

References
1. Kovalov, S. O. (2018). Rozroblennia ta doslidzhennia perspektyvnykh system upravlinnia hazovymy DVZ z prymusovym zapaliuvanniam, na bazi konvertovanykh traktornykh dyzeliv. Rozroblennia elektronnykh system upravlinnia i rehuliuvannia, system zapaliuvannia ta zhyvlennia hazovym DVZ (promizhnyi). [Development and research of perspective systems of control of gas engines with forced ignition on the basis of convertible tractor diesel engines. Development of electronic control and regulation systems, ignition and supply systems with gas DICs]. Zvit pro DKR (promizhny`j). DP «DerzhavtotransNDIproekt», Kyiv, 95. № DR 0119U100202, inv. № 0219U100202.
2. Kovalov, S. O. (2018), Rozroblennya elektronnoyi sistemi upravlInnya gazovimi digital ami z primusovim zapalyuvannyam, pereobladnanimi na bazi dizelIv dlya roboti na zridzhenomu naftovomu gazi [Development of electronic control system for gas engines with forced ignition, retrofitted on the basis of diesel engines for operation on liquefied petroleum gas]. Scientific and production magazine “Autoshlyahovyk Ukrainy”, 4, 12–18.
3. Kovalov, S. O., Plis, S. V., Kovalchuk, V. V. (2020), Patent of Ukraine for a utility model № 142853. The control system of the gas internal combustion engine with spark ignition and electronic control unit. № u 2020 01334 it is stated 27.02.2020; it is published 25.06.2020. Bulletin № 12.
4. Kovalov, S. O. (2019). Rozroblennya ta doslшdzhennya gazovogo dviguna D-240-LPG, konvertovanogo na bazi traktornogo dizelya [Development and research of gas engine d-240-LPG converted on the basis of a tractor diesel”, Internal combustion engines] , 2, 18–25.
5. Kovalov, S. O. (2019). Combustion chamber for gas-engines, converted on the basis of diesel to work for on liquefied petroleum gas [Kamira zgoryannya gazovogo DVZ, konvertovanogo na bazi dizelya dlya roboti na zridzhenomu naftovomu gazi]. Internal combustion engines, 1, 15–20.
6. Kovalov S. O. (2020). Rozroblennya mikroprotsesornoyi sistemi upravlinnya gazovimi DVZ iz poslidovnim vporskuvannyam gazovogo paliva [Development of a microprocessor control system gas engine with sequential injection gas fuel]. Internal combustion engines, 1, 44–51.
7. Bosch R. GmbH. (2003). Ottomotor-Management. 2 Auflage. Chefredaktion: Dipl.-Ing. (FH) Horst Bauer. Springer Fachmedien Wiesbaden, 418.
8. Kovalov, S. O. (2020). Ukrainian patent application for a utility model № u 2020 03041 it is stated 21.05.2020. The control system of the internal combustion engine with an electronic control unit, to ensure group injection of gas fuel.
9. Regulation No. 67 LPG vehicles. Retrieved from http://continent-online.com/Document/?doc_id=31475494
10. National Standard of Ukraine No. 7434:2013. (2014). Wheeled vehicles. Requirements of safety for construction and technical condition of gas fueled wheeled vehicles and methods of inspection. Kyiv, 28.