Стаття 5 № 2’2020

DOI: 10.33868/0365-8392-2020-2-262-29-35
© С. М. Толмачов, докт. техн. наук, професор, професор кафедр технології дорожньо-будівельних матеріалів і хімії, ОRCID: 0000-0003-1011-3861, e-mail: tolmachov.serg@gmail.com (Харківській національний автомобільно-дорожній університет);
© С. Й. Солодкий, докт. техн. наук, професор, завідувач кафедри автомобільних доріг і мостів, ORCID: 0000-0001-9829-5123, e-mail: s.solodkyy@ukr.net (Національний університет “Львівська політехніка”)

ДО ПИТАННЯ ПОЧАТКУ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ЦЕМЕНТОБЕТОННИХ ПОКРИТТІВ І ОСНОВ

Анотація. Прискорення введення в експлуатацію монолітних бетонних основ і покриттів сьогодні є неможливим через певну консервативність поглядів, яка закріплена в чинних нормативних документах, про те, що експлуатувати ці шари можна не раніше, ніж через 28 діб їх твердіння. На підставі проведених досліджень обґруновується можливість відкриття руху по збудованим цементобетонним основам і покриттям жорстких дорожніх одягів через 3…7 діб твердіння бетону. Результатами лабораторних досліджень і випробуваннями кернів із цементобетонних покриттів встановлено, що застосування якісних заповнювачів, сучасних високоактивних портландцементів і суперпластифікаторів дає змогу забезпечити високу ранню міцність бетонів на рівні 70 % від марочної, яка відповідає 30…40 МПа у віці 3 діб, що відкриває можливість почати експлуатацію основ і покриттів із таких бетонів після 3…7 діб твердіння.
Ключові слова: цементний бетон, портдандцемент, суперпластифікатор, жорсткі дорожні одяги, початок експлуатації.

References
1. S. Tolmachov, O. Belichenko, D. Zakharov. (2017). Influence of additives on flexural strength of concrete. MATEC Web of Conferences 116, 01019, Transbud. DOI: 10.1051/matecconf/201711601019
2. Marushchak U. D., Sanyts’kyy M. A., Mazurak T. A., Olevych Yu. V. (2015). Efektyvni shvydkotverdnuchi betony dlya monolitnoho ta dorozhn’oho budivnytstva [Effective fast-setting concretes for monolithic and road construction]. Materyaly Mezhdunarodnoy nauchno-praktycheskoy konferentsyy «Effektyvnye tekhnolohycheskye reshenyya v stroytel’stve s yspol’zovanyem betonov novoho pokolenyya». Kharkiv, 78–81.
3. Tolmachov S. M., Belichenko O. A., Zakharov D. S., Chornohal R.Yu. (2017). Vplyv leshchadnykh chastynok na mitsnist’ pry z·hyni dorozhnikh betoniv [Influence of bream particles on bending strength of road concretes]. Novi tekhnolohiyi v budivnytstvi. 32, 53–60.
4. Hamelyak I. P., Smolyanets’ V. V. (2013). Zastosuvannya tsementobetonnoho pokryttya v dorozhn’omu budivnytstvi [Application of cement-concrete covering in road construction]. Dorozhnya haluz’ Ukrayiny, 6, 46–51.
5. Mushtakov M. Y., Korolev A. S., Butakova M. D., Zyryanov F. A. (2006). Bystrotverdeyushchye betony dlya monolytnoho stroytel’stva [Fast hardening concrete for monolithic construction]. Sbornyk trudov Vserossyyskoy nauchno-praktycheskoy konferentsyy «Stroytel’noe materyalovedenye – teoryya y praktyka» Moscow, SIP RIA, 183–185.
6. Dobshyts L. M., Fedunov V. V, Klybanov A. L. (2009). Tekhnolohyya poluchenyya vysokoprochnykh ekolohychesky chystykh, dolhovechnykh betonov s rannymy srokamy nabora prochnosty [The technology of obtaining high-strength environmentally friendly, durable concrete with early curing]. Visnyk ODABA, 35, 131–135.
7. Artelt C., Garcia E. (2008). Impact of superplasticizer concentration and ultra-fine particles on the rheological behaviour of dense mortar suspensions. Cem. Concr. Res., 38, 5, 633–642.
8. Solodkyy S. Y., Markiv T. Ye., Kholod T. P. (2011). Sposoby rehulyuvannya trishchynostiykosti vysokomitsnykh betoniv [Methods of regulating crack resistance of high-strength concrete]. Resursoekonomni materialy, konstruktsiyi, budivly ta sporudy. Rivne, 31, 357–362.
9. Solodkyy S. Y., Livsha R. Ya. (2015). Otsinyuvannya termonapruzhenoho stanu dorozhnikh pokryttiv na rannikh stadiyakh tverdnennya tsementnoho betonu [Evaluation of thermal stress of road surfaces in the early stages of hardening of cement concrete]. Kyiv, Avtoshlyakhovyk Ukrayiny, 1, 2–4.
10. Takahashi K., Asamoto S., Sooriyaarachchi H., Bier T. (2018). Reducing Effects of Shrinkage Reducing Agents on Early-Age Shrinkage in High Temperature Conditions. Weimar, 911–926.