Статья 5 № 2’2020

DOI: 10.33868 / 0365-8392-2020-2-262-29-35
© С. М. Толмачев, докт. техн. наук, профессор, профессор кафедры технологии дорожно-строительных материалов и химии, ОRCID: 0000-0003-1011-3861, e-mail: tolmachov.serg@gmail.com (Харьковский национальный автомобильно-дорожный университет);
© С. И. Солодкий, докт. техн. наук, профессор, заведующий кафедрой автомобильных дорог и мостов, ORCID: 0000-0001-9829-5123, e-mail: s.solodkyy@ukr.net (Национальный университет «Львовская политехника»)

К ВОПРОСУ НАЧАЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ ЦЕМЕНТОБЕТОННЫХ ПОКРЫТИЙ И ОСНОВАНИЙ

Аннотация. Ускорение введения в эксплуатацию монолитных бетонных оснований и покрытий сегодня не представляется возможным по причине консервативности взглядов, которая закреплена в действующих нормативных нормативних документах, на начало эксплуатации слоев из монолитного бетона – не раньше 28 суток твердения бетона. Результатами лабораторных исследований и испытаний кернов из цементобетонных покрытий установлено, что использование качественных заполнителей, современных высокоактивных портландцементов и суперпластификаторов дает возможность обеспечить высокую раннюю прочность бетонов на уровне 70 % от марочной, которая соответствует 30…40 МПа в возрасте 3 суток, что открывает возможности начала эксплуатации оснований и покрытий из таких бетонов после 3…7 суток твердения.
Ключевые слова: цементный бетон, портдандцемент, суперпластификатор, жосткие дорожные одежды, начало эксплуатации.

References
1. S. Tolmachov, O. Belichenko, D. Zakharov. (2017). Influence of additives on flexural strength of concrete. MATEC Web of Conferences 116, 01019, Transbud. DOI: 10.1051/matecconf/201711601019
2. Marushchak U. D., Sanyts’kyy M. A., Mazurak T. A., Olevych Yu. V. (2015). Efektyvni shvydkotverdnuchi betony dlya monolitnoho ta dorozhn’oho budivnytstva [Effective fast-setting concretes for monolithic and road construction]. Materyaly Mezhdunarodnoy nauchno-praktycheskoy konferentsyy «Effektyvnye tekhnolohycheskye reshenyya v stroytel’stve s yspol’zovanyem betonov novoho pokolenyya». Kharkiv, 78–81.
3. Tolmachov S. M., Belichenko O. A., Zakharov D. S., Chornohal R.Yu. (2017). Vplyv leshchadnykh chastynok na mitsnist’ pry z·hyni dorozhnikh betoniv [Influence of bream particles on bending strength of road concretes]. Novi tekhnolohiyi v budivnytstvi. 32, 53–60.
4. Hamelyak I. P., Smolyanets’ V. V. (2013). Zastosuvannya tsementobetonnoho pokryttya v dorozhn’omu budivnytstvi [Application of cement-concrete covering in road construction]. Dorozhnya haluz’ Ukrayiny, 6, 46–51.
5. Mushtakov M. Y., Korolev A. S., Butakova M. D., Zyryanov F. A. (2006). Bystrotverdeyushchye betony dlya monolytnoho stroytel’stva [Fast hardening concrete for monolithic construction]. Sbornyk trudov Vserossyyskoy nauchno-praktycheskoy konferentsyy «Stroytel’noe materyalovedenye – teoryya y praktyka» Moscow, SIP RIA, 183–185.
6. Dobshyts L. M., Fedunov V. V, Klybanov A. L. (2009). Tekhnolohyya poluchenyya vysokoprochnykh ekolohychesky chystykh, dolhovechnykh betonov s rannymy srokamy nabora prochnosty [The technology of obtaining high-strength environmentally friendly, durable concrete with early curing]. Visnyk ODABA, 35, 131–135.
7. Artelt C., Garcia E. (2008). Impact of superplasticizer concentration and ultra-fine particles on the rheological behaviour of dense mortar suspensions. Cem. Concr. Res., 38, 5, 633–642.
8. Solodkyy S. Y., Markiv T. Ye., Kholod T. P. (2011). Sposoby rehulyuvannya trishchynostiykosti vysokomitsnykh betoniv [Methods of regulating crack resistance of high-strength concrete]. Resursoekonomni materialy, konstruktsiyi, budivly ta sporudy. Rivne, 31, 357–362.
9. Solodkyy S. Y., Livsha R. Ya. (2015). Otsinyuvannya termonapruzhenoho stanu dorozhnikh pokryttiv na rannikh stadiyakh tverdnennya tsementnoho betonu [Evaluation of thermal stress of road surfaces in the early stages of hardening of cement concrete]. Kyiv, Avtoshlyakhovyk Ukrayiny, 1, 2–4.
10. Takahashi K., Asamoto S., Sooriyaarachchi H., Bier T. (2018). Reducing Effects of Shrinkage Reducing Agents on Early-Age Shrinkage in High Temperature Conditions. Weimar, 911–926.