Стаття 2 № 1’2020

С. В. Ковбасенко, канд. техн. наук, e-mail: s-kov@ukr.net, ORCID: 0000-0002-7309-8200 (НТУ);
А. В. Голик, аспірант, e-mail: andrexaznk@gmail.com, ORCID: 0000-0002-0994-9541 (НТУ);
С. Ю. Гутаревич, канд. техн. наук, с. н. с., e-mail: sgutarevich@insat.org.ua, ORCID:  0000-0003-1589-5604 (ДП «ДержавтотрансНДІпроект»)

ДОСЛІДЖЕННЯ ПОКАЗНИКІВ ВАНТАЖНОГО АВТОМОБІЛЯ З ДИЗЕЛЕМ, ЩО ПРАЦЮЄ ЗА ДИЗЕЛЬНИМ ТА ГАЗОДИЗЕЛЬНИМ ЦИКЛАМИ, ЗА ДОПОМОГОЮ МАТЕМАТИЧНОЇ МОДЕЛІ

DOI: 10.33868/0365-8392-2020-1-261-14-19

Анотація. Охарактеризовано особливості вдосконаленої математичної моделі руху вантажного автомобіля з дизелем, що працює за дизельним та газодизельним циклами. За результатами розрахунків на математичній моделі помітне зменшення сумарних масових викидів шкідливих речовин, приведених до викидів оксиду вуглецю, за рахунок зменшення викидів оксидів азоту та викидів сажі за роботи дизеля за газодизельним циклом, в порівняні з роботою дизеля за дизельним циклом. Математична модель руху вантажного автомобіля за міським їздовим циклом згідно з ГОСТ 20306-90 дає змогу дослідити паливно-економічні, екологічні та енергетичні показники автомобіля з дизелем, що працює за дизельним та газодизельним циклами. Результати розрахунків на математичній моделі свідчать про доцільність переведення дизелів транспортних засобів на живлення стисненим природним газом.
Ключові слова: дизель, газодизель, стиснений природний газ.

REFERENCES
1. BP. (2019). BP statistical review of world energy. Retrieved February 29, 2020 from https://www.bp.com/content/dam/bp/business-sites/en/global/corporate/pdfs/energy-economics/statistical-review/bp-stats-review-2019-full-report.pdf. https://doi.org/10.1177/014459878900700615
2. Hutarevych, Y.F., Zerkalov, D,V.,.& others. (2008) Ekolohiya ta avtomobil’nyy transport: Navchal’nyy posibnyk 2-he vyd., pereroblene ta dopovnene. [Ecology and transport] Kyiv: Aristei.
3. Kovbasenko, S.V., Petrenko, V.H., Hutarevych, S.Y., Holyk, A.V. (2017). Pereobladnannya dyzelya v hazodyzel’, yak mozhlyvist’ rozshyrennya palyvnoyi bazy avtomobil’noho transport [Refitting diesel fuel system to dual fuel diesel for possible expansion of fuel base road transport]. Kyiv, Visnyk National Transport, 154-160. https://doi.org/10.1787/888933405912
4. Kovbasenko, S.V., Petrenko, V.H., Holyk, A.V., Solomaha A.S., Ustymenko E.V. (2018) Rozrobka ta doslidzhennya mikroprotsesornoyi systemy zhyvlennya dyzelya, shcho pratsyuye za hazodyzel’nym tsyklom [Development and research of microprocessor diesel power system operating on diesel gas cycle]. Kyiv, Tavriiskyi National University [in Ukrainian].
5. Kovbasenko, S.V., Petrenko, V.H., Holyk, A.V., Hutarevych, S.Y. (2018 Vyznachennya ratsional’nykh PID-parametriv rehulyatora hazodyzel’noyi mikroprotsesornoyi systemy zhyvlennya [Determination of rational PID parameters of diesel gas microprocessor power supply system]. Kyiv: SD “StatevehicleSRIproject”.
6. Kovbasenko, S.V., Petrenko, V.H., Holyk, A.V. (2018). Stvorennya ta nalashtuvannya mikroprotsesornoyi systemy zhyvlennya dyzelya, shcho pratsyuye za hazodyzel’nym tsyklom [Creation and tuning of a microprocessor-based system for diesel engines operating on a diesel-gas cycle]. Kyiv: Visnyk NTU
7. Kovbasenko, S.V., Petrenko, V.H., Holyk, A.V., Simonenko V.V., Ustymenko E.V. (2018) Pokaznyky dyzeliv dorozhnikh transportnykh zasobiv z hazodyzel’noyu mikroprotsesornoyu systemoyu zhyvlennya [Indicators of diesel road transport vehicles with a diesel gas microprocessor-based supply system]. Systemy i środki transportu samochodowego. Wybrane zagadnienia / pod redakciją naukową Kazimierza Lejdy Monografhia nr 8; Seria: Transport; Politechnika Rzesyowska im. Ignacego Łukasiewicza. Rzesżow.
8. Kovbasenko, S.V., Andriuhina O., Hutarevych, S.Y. (2012) Do pytannya doslidzhennya pokaznykiv rukhu lehkovykh ta vantazhnykh avtomobiliv za yizdovymy tsyklamy za dopomohoyu matematychnykh modeley [The question of the study of the performance of cars and trucks on driving cycles using mathematical models]. Kyiv, Visnyk National Transport University, 221-225.
9. Hutarevych, Y.F., Kovbasenko, S.V., Simonenko V.V. (2013) Matematychna model’ rukhu avtobusa z dyzelem v rezhymakh mis’koho yizdovoho tsyklu pry roboti na tradytsiynomu ta biodyzel’nykh palyvakh [Mathematical model of bus traffic with diesel in urban driving cycle mode when working on traditional and biodiesel fuels]. Systemy i њrodki transportu samochodowego. Wybrane zagadnienia / pod redakcij№ naukow№ Kazimierza Lejdy Monografhia nr 4 ; Seria: Transport ; Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Јukasiewicza. – Rzeszуw :p. 231–238. – ISBN 978-83-7199-878-3.
10. Levkivkii O.O. (2013). Polipshennya palyvnoyi ekonomichnosti i ekolohichnykh pokaznykiv vantazhnykh avtomobiliv pry vykorystanni biodyzel’noho palyva: avtoref. dys.. kandydat tekhn. Nauk [Improving fuel economy and environmental performance of trucks using biodiesel:abstract of PhD work]: 05.22.20. Кyiv, NTU, 20.
11. Simonenko V.V. (2016). Polipshennya ekolohichnykh pokaznykiv mis’kykh avtobusiv vykorystannyam dyzel’noho biopalyva: dys.. kandydat tekhn. Nau [Improvement of environmental performance of city buses using diesel biofuels: PhD work]k: 05.22.20. Кyiv, National Transport University, 195.
12. Izdatelstvo Standartov. (1991). Avtotransportnye sredstva. Toplyvnaya эkonomychnost’. Metody yspytanyy [Motor vehicles. Fuel efficiency. Test methods]: GOST 20306 – 90. Moscow, 34.
13. TK “Enerhozberezhennya” (1999). Enerhozberezhennya. Metody vymiryuvannya i rozrakhunku teploty z·horyannya palyva [Energy saving. Methods of measurement and calculation of heat of combustion of fuel]: DSTU 3581-97 (GOST 30517-97). Kyiv, 29.
14. UKRNIINP “MASMA”. (2016). Palyvo dyzel’ne Yevro. Tekhnichni umovy [Diesel fuel. Euro. Specifications] DSTU 7588:2015. Kyiv, 18.
15. TK 122. (2010). Pryrodnyy haz. Obchyslennya teploty z·horyannya, hustyny, vidnosnoyi hustyny i chysla Vobbena osnovi komponentnoho skladu [Natural gas. Calculation of Combustion Heat, Density, Relative Density and Wobben Number Based on Component Composition]: DSTU ISO 6976:2009. Kyiv.
16. Korpach, A. O., Hovorun, A. H., Merzhyievska, L. P., Humenchuk, M. I. (2006). Metodychni vkazivky do vykonannya laboratornykh robit z dystsypliny «Osnovy ekolohiyi» dlya studentiv spetsial’nostey avtomekhanichnoho fakul’tetu 7.090210 – «Dvyhuny vnutrishn’oho z·horyannya», 7.090211 – «Kolisni ta husenychni transportni zasoby», 7.090214 – «Pidyomno-transportni, budivel’ni, dorozhni, melioratyvni mashyny ta obladnannya», 7.092303 – «Tekhnolohiya i ustatkuvannya, vidnovlennya ta pidvyshchennya znosostiykosti mashyn i konstruktsiy», 6.010104 – «Profesiyne navchannya. Ekspluatatsiya ta remont mistsevoho ta avtomobil’noho transportu» [Methodical instructions for carrying out laboratory work in the discipline “Fundamentals of ecology” for students of specialties of the Mechanical Engineering Faculty 7.090210 – «Internal combustion engines», 7.090211 – «Wheeled and tracked vehicles», 7.090214 – «Hoisting-and-transport, construction, road, reclamation machines and equipment», 7.092303 – «Technology and equipment, restoration and durability of machines and structures», 6.010104 – «Professional education. Operation and repair of local and road transport»]. Kyiv, National Transport University, 44. DOI: 10.32702/2306-6806.2018.9.91
17. Hutarevych, Y. F., Hovorun, A. H., Kovalev, A. I. (1989). Zashchyta okruzhayushchey sredy ot vrednykh vybrosov avtomobyl’noho transporta: ucheb. Posobye [Protecting the environment from harmful emissions from motor vehicles]. Kyiv, USSR, 128.