Статья 2 № 1’2020

С. В. Ковбасенко, канд. техн. наук, e-mail: s-kov@ukr.net, ORCID: 0000-0002-7309-8200 (НТУ)
А. В. Голик, аспирант, e-mail: andrexaznk@gmail.com, ORCID: 0000-0002-0994-9541 (НТУ)
С. Ю. Гутаревич, канд. техн. наук, с. н. с., e-mail: sgutarevich@insat.org.ua, ORCID: 0000-0003-1589-5604 (ГП «ГосавтотрансНИИпроект»)

ИССЛЕДОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГРУЗОВОГО АВТОМОБИЛЯ С ДИЗИЛЕМ, РАБОТАЮЩЕМ ПО ДИЗЕЛЬНОМУ И ГАЗОДИЗЕЛЬНОМУ ЦИКЛАМ, С ПОМОЩЬЮ МАТЕМАТИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ

DOI: 10.33868/0365-8392-2020-1-261-14-19

Аннотация. Охарактеризованы особенности усовершенствованной математической модели движения грузового автомобиля с дизелем, работающим по дизельному и газодизельному циклами. По результатам расчетов на математической модели отмечается уменьшение суммарных массовых выбросов вредных веществ, приведенных к выбросам оксида углерода, за счет уменьшения выбросов оксидов азота и выбросов сажи при работе дизеля по газодизельному циклу в сравнении с работой дизеля по дизельному циклу. Математическая модель движения грузового автомобиля по городскому ездовому циклу согласно ГОСТ 20306-90 позволяет исследовать топливно-экономические, экологические и энергетические показатели автомобиля с дизелем, работающим по дизельному и газодизельному циклам. Результаты расчетов на математической модели свидетельствуют о целесообразности перевода дизелей транспортных средств на питание сжатым природным газом.
Ключевые слова: дизель, газодизель, сжатый природный газ.

REFERENCES
1. BP. (2019). BP statistical review of world energy. Retrieved February 29, 2020 from https://www.bp.com/content/dam/bp/business-sites/en/global/corporate/pdfs/energy-economics/statistical-review/bp-stats-review-2019-full-report.pdf. https://doi.org/10.1177/014459878900700615
2. Hutarevych, Y.F., Zerkalov, D,V.,.& others. (2008) Ekolohiya ta avtomobil’nyy transport: Navchal’nyy posibnyk 2-he vyd., pereroblene ta dopovnene. [Ecology and transport] Kyiv: Aristei.
3. Kovbasenko, S.V., Petrenko, V.H., Hutarevych, S.Y., Holyk, A.V. (2017). Pereobladnannya dyzelya v hazodyzel’, yak mozhlyvist’ rozshyrennya palyvnoyi bazy avtomobil’noho transport [Refitting diesel fuel system to dual fuel diesel for possible expansion of fuel base road transport]. Kyiv, Visnyk National Transport, 154-160. https://doi.org/10.1787/888933405912
4. Kovbasenko, S.V., Petrenko, V.H., Holyk, A.V., Solomaha A.S., Ustymenko E.V. (2018) Rozrobka ta doslidzhennya mikroprotsesornoyi systemy zhyvlennya dyzelya, shcho pratsyuye za hazodyzel’nym tsyklom [Development and research of microprocessor diesel power system operating on diesel gas cycle]. Kyiv, Tavriiskyi National University [in Ukrainian].
5. Kovbasenko, S.V., Petrenko, V.H., Holyk, A.V., Hutarevych, S.Y. (2018 Vyznachennya ratsional’nykh PID-parametriv rehulyatora hazodyzel’noyi mikroprotsesornoyi systemy zhyvlennya [Determination of rational PID parameters of diesel gas microprocessor power supply system]. Kyiv: SD “StatevehicleSRIproject”.
6. Kovbasenko, S.V., Petrenko, V.H., Holyk, A.V. (2018). Stvorennya ta nalashtuvannya mikroprotsesornoyi systemy zhyvlennya dyzelya, shcho pratsyuye za hazodyzel’nym tsyklom [Creation and tuning of a microprocessor-based system for diesel engines operating on a diesel-gas cycle]. Kyiv: Visnyk NTU
7. Kovbasenko, S.V., Petrenko, V.H., Holyk, A.V., Simonenko V.V., Ustymenko E.V. (2018) Pokaznyky dyzeliv dorozhnikh transportnykh zasobiv z hazodyzel’noyu mikroprotsesornoyu systemoyu zhyvlennya [Indicators of diesel road transport vehicles with a diesel gas microprocessor-based supply system]. Systemy i środki transportu samochodowego. Wybrane zagadnienia / pod redakciją naukową Kazimierza Lejdy Monografhia nr 8; Seria: Transport; Politechnika Rzesyowska im. Ignacego Łukasiewicza. Rzesżow.
8. Kovbasenko, S.V., Andriuhina O., Hutarevych, S.Y. (2012) Do pytannya doslidzhennya pokaznykiv rukhu lehkovykh ta vantazhnykh avtomobiliv za yizdovymy tsyklamy za dopomohoyu matematychnykh modeley [The question of the study of the performance of cars and trucks on driving cycles using mathematical models]. Kyiv, Visnyk National Transport University, 221-225.
9. Hutarevych, Y.F., Kovbasenko, S.V., Simonenko V.V. (2013) Matematychna model’ rukhu avtobusa z dyzelem v rezhymakh mis’koho yizdovoho tsyklu pry roboti na tradytsiynomu ta biodyzel’nykh palyvakh [Mathematical model of bus traffic with diesel in urban driving cycle mode when working on traditional and biodiesel fuels]. Systemy i њrodki transportu samochodowego. Wybrane zagadnienia / pod redakcij№ naukow№ Kazimierza Lejdy Monografhia nr 4 ; Seria: Transport ; Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Јukasiewicza. – Rzeszуw :p. 231–238. – ISBN 978-83-7199-878-3.
10. Levkivkii O.O. (2013). Polipshennya palyvnoyi ekonomichnosti i ekolohichnykh pokaznykiv vantazhnykh avtomobiliv pry vykorystanni biodyzel’noho palyva: avtoref. dys.. kandydat tekhn. Nauk [Improving fuel economy and environmental performance of trucks using biodiesel:abstract of PhD work]: 05.22.20. Кyiv, NTU, 20.
11. Simonenko V.V. (2016). Polipshennya ekolohichnykh pokaznykiv mis’kykh avtobusiv vykorystannyam dyzel’noho biopalyva: dys.. kandydat tekhn. Nau [Improvement of environmental performance of city buses using diesel biofuels: PhD work]k: 05.22.20. Кyiv, National Transport University, 195.
12. Izdatelstvo Standartov. (1991). Avtotransportnye sredstva. Toplyvnaya эkonomychnost’. Metody yspytanyy [Motor vehicles. Fuel efficiency. Test methods]: GOST 20306 – 90. Moscow, 34.
13. TK “Enerhozberezhennya” (1999). Enerhozberezhennya. Metody vymiryuvannya i rozrakhunku teploty z·horyannya palyva [Energy saving. Methods of measurement and calculation of heat of combustion of fuel]: DSTU 3581-97 (GOST 30517-97). Kyiv, 29.
14. UKRNIINP «MASMA». (2016). Palyvo dyzel’ne Yevro. Tekhnichni umovy [Diesel fuel. Euro. Specifications] DSTU 7588:2015. Kyiv, 18.
15. TK 122. (2010). Pryrodnyy haz. Obchyslennya teploty z·horyannya, hustyny, vidnosnoyi hustyny i chysla Vobbena osnovi komponentnoho skladu [Natural gas. Calculation of Combustion Heat, Density, Relative Density and Wobben Number Based on Component Composition]: DSTU ISO 6976:2009. Kyiv.
16. Korpach, A. O., Hovorun, A. H., Merzhyievska, L. P., Humenchuk, M. I. (2006). Metodychni vkazivky do vykonannya laboratornykh robit z dystsypliny «Osnovy ekolohiyi» dlya studentiv spetsial’nostey avtomekhanichnoho fakul’tetu 7.090210 – «Dvyhuny vnutrishn’oho z·horyannya», 7.090211 – «Kolisni ta husenychni transportni zasoby», 7.090214 – «Pidyomno-transportni, budivel’ni, dorozhni, melioratyvni mashyny ta obladnannya», 7.092303 – «Tekhnolohiya i ustatkuvannya, vidnovlennya ta pidvyshchennya znosostiykosti mashyn i konstruktsiy», 6.010104 – «Profesiyne navchannya. Ekspluatatsiya ta remont mistsevoho ta avtomobil’noho transportu» [Methodical instructions for carrying out laboratory work in the discipline «Fundamentals of ecology» for students of specialties of the Mechanical Engineering Faculty 7.090210 – «Internal combustion engines», 7.090211 – «Wheeled and tracked vehicles», 7.090214 – «Hoisting-and-transport, construction, road, reclamation machines and equipment», 7.092303 – «Technology and equipment, restoration and durability of machines and structures», 6.010104 – «Professional education. Operation and repair of local and road transport»]. Kyiv, National Transport University, 44. DOI: 10.32702/2306-6806.2018.9.91
17. Hutarevych, Y. F., Hovorun, A. H., Kovalev, A. I. (1989). Zashchyta okruzhayushchey sredy ot vrednykh vybrosov avtomobyl’noho transporta: ucheb. Posobye [Protecting the environment from harmful emissions from motor vehicles]. Kyiv, USSR, 128.