Article 2 # 1’2020

Serhii Kovbasenko, Ph.D., e-mail: s-kov@ukr.net, ORCID: 0000-0002-7309-8200 (National Transport University);
Andriy Holyk, Postgraduate, e-mail: andrexaznk@gmail.com, ORCID: 0000-0002-0994-9541 (National Transport University);
Serhii Hutarevych, Ph.D., e-mail: sgutarevich@insat.org.ua, ORCID: 0000-0003-1589-5604 (SE «State Road Transport Research Institute»)

RESEARCH OF INDICATORS OF A VEHICLE WITH A DIESEL WORKING ON DIESEL AND DIESEL GAS CYCLES USING THE MATHEMATICAL MODEL

DOI: 10.33868/0365-8392-2020-1-261-14-19

Abstract. The features of an advanced mathematical model of motion of a truck with a diesel engine operating on the diesel and diesel gas cycles are presented in the article. As a result of calculations using the mathematical model, a decrease in total mass emissions as a result of carbon monoxide emissions is observed due to a decrease in emissions of nitrogen oxides and emissions of soot in the diesel gas cycle compared to the diesel cycle. The mathematical model of a motion of a truck on a city driving cycle according to GOST 20306-90 allows to study the fuel-economic, environmental and energy indicators of a diesel and diesel gas vehicle. The results of the calculations on the mathematical model will make it possible to conclude on the feasibility of converting diesel vehicles to using compressed natural gas.
Object of the study – the fuel-economic, environmental and energy performance diesel engine that runs on dual fuel system using CNG.
Purpose of the study – study of changes in fuel, economic, environmental and energy performance of vehicles with diesel engines operating on diesel and diesel gas cycles, according to urban driving cycle modes.
Method of the study – calculations on a mathematical model and comparison of results with road tests.
Bench and road tests, results of calculations on the mathematical model of motion of a truck with diesel, working on diesel and diesel gas cycles, show the improvement of environmental performance of diesel vehicles during the converting to compressed natural gas in operation. Improvement of environmental performance is obtained mainly through the reduction of soot emissions and nitrogen oxides emissions from diesel gas cycle operations compared to diesel cycle operations.
The results of the article can be used to further develop dual fuel system using CNG.
Keywords: diesel engine, diesel gas engine, CNG

REFERENCES
1. BP. (2019). BP statistical review of world energy. Retrieved February 29, 2020 from https://www.bp.com/content/dam/bp/business-sites/en/global/corporate/pdfs/energy-economics/statistical-review/bp-stats-review-2019-full-report.pdf. https://doi.org/10.1177/014459878900700615
2. Hutarevych, Y.F., Zerkalov, D,V.,.& others. (2008) Ekolohiya ta avtomobil’nyy transport: Navchal’nyy posibnyk 2-he vyd., pereroblene ta dopovnene. [Ecology and transport] Kyiv: Aristei.
3. Kovbasenko, S.V., Petrenko, V.H., Hutarevych, S.Y., Holyk, A.V. (2017). Pereobladnannya dyzelya v hazodyzel’, yak mozhlyvist’ rozshyrennya palyvnoyi bazy avtomobil’noho transport [Refitting diesel fuel system to dual fuel diesel for possible expansion of fuel base road transport]. Kyiv, Visnyk National Transport, 154-160. https://doi.org/10.1787/888933405912
4. Kovbasenko, S.V., Petrenko, V.H., Holyk, A.V., Solomaha A.S., Ustymenko E.V. (2018) Rozrobka ta doslidzhennya mikroprotsesornoyi systemy zhyvlennya dyzelya, shcho pratsyuye za hazodyzel’nym tsyklom [Development and research of microprocessor diesel power system operating on diesel gas cycle]. Kyiv, Tavriiskyi National University [in Ukrainian].
5. Kovbasenko, S.V., Petrenko, V.H., Holyk, A.V., Hutarevych, S.Y. (2018 Vyznachennya ratsional’nykh PID-parametriv rehulyatora hazodyzel’noyi mikroprotsesornoyi systemy zhyvlennya [Determination of rational PID parameters of diesel gas microprocessor power supply system]. Kyiv: SD “StatevehicleSRIproject”.
6. Kovbasenko, S.V., Petrenko, V.H., Holyk, A.V. (2018). Stvorennya ta nalashtuvannya mikroprotsesornoyi systemy zhyvlennya dyzelya, shcho pratsyuye za hazodyzel’nym tsyklom [Creation and tuning of a microprocessor-based system for diesel engines operating on a diesel-gas cycle]. Kyiv: Visnyk NTU
7. Kovbasenko, S.V., Petrenko, V.H., Holyk, A.V., Simonenko V.V., Ustymenko E.V. (2018) Pokaznyky dyzeliv dorozhnikh transportnykh zasobiv z hazodyzel’noyu mikroprotsesornoyu systemoyu zhyvlennya [Indicators of diesel road transport vehicles with a diesel gas microprocessor-based supply system]. Systemy i środki transportu samochodowego. Wybrane zagadnienia / pod redakciją naukową Kazimierza Lejdy Monografhia nr 8; Seria: Transport; Politechnika Rzesyowska im. Ignacego Łukasiewicza. Rzesżow.
8. Kovbasenko, S.V., Andriuhina O., Hutarevych, S.Y. (2012) Do pytannya doslidzhennya pokaznykiv rukhu lehkovykh ta vantazhnykh avtomobiliv za yizdovymy tsyklamy za dopomohoyu matematychnykh modeley [The question of the study of the performance of cars and trucks on driving cycles using mathematical models]. Kyiv, Visnyk National Transport University, 221-225.
9. Hutarevych, Y.F., Kovbasenko, S.V., Simonenko V.V. (2013) Matematychna model’ rukhu avtobusa z dyzelem v rezhymakh mis’koho yizdovoho tsyklu pry roboti na tradytsiynomu ta biodyzel’nykh palyvakh [Mathematical model of bus traffic with diesel in urban driving cycle mode when working on traditional and biodiesel fuels]. Systemy i њrodki transportu samochodowego. Wybrane zagadnienia / pod redakcij№ naukow№ Kazimierza Lejdy Monografhia nr 4 ; Seria: Transport ; Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Јukasiewicza. – Rzeszуw :p. 231–238. – ISBN 978-83-7199-878-3.
10. Levkivkii O.O. (2013). Polipshennya palyvnoyi ekonomichnosti i ekolohichnykh pokaznykiv vantazhnykh avtomobiliv pry vykorystanni biodyzel’noho palyva: avtoref. dys.. kandydat tekhn. Nauk [Improving fuel economy and environmental performance of trucks using biodiesel:abstract of PhD work]: 05.22.20. Кyiv, NTU, 20.
11. Simonenko V.V. (2016). Polipshennya ekolohichnykh pokaznykiv mis’kykh avtobusiv vykorystannyam dyzel’noho biopalyva: dys.. kandydat tekhn. Nau [Improvement of environmental performance of city buses using diesel biofuels: PhD work]k: 05.22.20. Кyiv, National Transport University, 195.
12. Izdatelstvo Standartov. (1991). Avtotransportnye sredstva. Toplyvnaya эkonomychnost’. Metody yspytanyy [Motor vehicles. Fuel efficiency. Test methods]: GOST 20306 – 90. Moscow, 34.
13. TK “Enerhozberezhennya” (1999). Enerhozberezhennya. Metody vymiryuvannya i rozrakhunku teploty z·horyannya palyva [Energy saving. Methods of measurement and calculation of heat of combustion of fuel]: DSTU 3581-97 (GOST 30517-97). Kyiv, 29.
14. UKRNIINP “MASMA”. (2016). Palyvo dyzel’ne Yevro. Tekhnichni umovy [Diesel fuel. Euro. Specifications] DSTU 7588:2015. Kyiv, 18.
15. TK 122. (2010). Pryrodnyy haz. Obchyslennya teploty z·horyannya, hustyny, vidnosnoyi hustyny i chysla Vobbena osnovi komponentnoho skladu [Natural gas. Calculation of Combustion Heat, Density, Relative Density and Wobben Number Based on Component Composition]: DSTU ISO 6976:2009. Kyiv.
16. Korpach, A. O., Hovorun, A. H., Merzhyievska, L. P., Humenchuk, M. I. (2006). Metodychni vkazivky do vykonannya laboratornykh robit z dystsypliny «Osnovy ekolohiyi» dlya studentiv spetsial’nostey avtomekhanichnoho fakul’tetu 7.090210 – «Dvyhuny vnutrishn’oho z·horyannya», 7.090211 – «Kolisni ta husenychni transportni zasoby», 7.090214 – «Pidyomno-transportni, budivel’ni, dorozhni, melioratyvni mashyny ta obladnannya», 7.092303 – «Tekhnolohiya i ustatkuvannya, vidnovlennya ta pidvyshchennya znosostiykosti mashyn i konstruktsiy», 6.010104 – «Profesiyne navchannya. Ekspluatatsiya ta remont mistsevoho ta avtomobil’noho transportu» [Methodical instructions for carrying out laboratory work in the discipline “Fundamentals of ecology” for students of specialties of the Mechanical Engineering Faculty 7.090210 – «Internal combustion engines», 7.090211 – «Wheeled and tracked vehicles», 7.090214 – «Hoisting-and-transport, construction, road, reclamation machines and equipment», 7.092303 – «Technology and equipment, restoration and durability of machines and structures», 6.010104 – «Professional education. Operation and repair of local and road transport»]. Kyiv, National Transport University, 44. DOI: 10.32702/2306-6806.2018.9.91
17. Hutarevych, Y. F., Hovorun, A. H., Kovalev, A. I. (1989). Zashchyta okruzhayushchey sredy ot vrednykh vybrosov avtomobyl’noho transporta: ucheb. Posobye [Protecting the environment from harmful emissions from motor vehicles]. Kyiv, USSR, 128.