Статья 8, № 1’2018

Литвиненко, А. С.
Об алгоритме расчета количества рейсов машин для перевозки грунта с его весом и объемом при сооружении дорожных насыпей
DOI: 10.33868/0365-8392-2018-1-253-33-40

Аннотация. Дается обоснование алгоритма и примеры расчета количества рейсов машин для перевозки грунта по весу и объему при сооружении любой дорожной насыпи, грунтовой плотины и других инженерных грунтовых сооружений.
Ключевые слова: грунт насыпи, грунт карьера, грунт кузова, объем кузова, грузоподъемность машин.

References
1. Lytvynenko, A. S. (2009). Do pytannya normuvannya stupenyu ushchil’nennya gruntiv zemlyanoho polotna avtomobil’nykh dorih ta vyznachennya statystychnykh pokaznykiv otsinky yakosti ushchil’nennya. [On the issue of standardization of the degree of consolidation of soils of the road pavement of highways and the definition of statistical indicators for assessing the quality of seals]. Kyiv, Roads and bridges. Collection of scientific works of the State Scientific Research Institute, 11, 212–225.
2. Lytvynenko, A. S. (2011). Do pytannya normuvannya stupenya ushchil’nennya ta kontrolyu yakosti ushchil’nennya gruntiv zemlyanoho polotna avtomobil’nykh dorih. [On the issue of standardization of the degree of sealing and quality control of soil consolidation of the road pavement of highways]. Kyiv, Avtoshlyakhovyk Ukrayiny, 2, 41–45.
3. Lytvynenko, A. S. (2010). Shche do pytannya normuvannya stupenya ushchil’nennya zemlyanoho polotna avtomobil’nykh dorih. [About standardization of the degree of consolidation of the earthworks of highways]. Kyiv, Roads and bridges. Collection of scientific works of the State Scientific Research Institute, 12, 90–101.
4. Sedergen, G. R. (1981). Drenazh dorozhnykh odezhd i aerodromnykh pokrytiy. // Transport. [Drainage of pavements and airfield pavements]. Moscow: Transport.
5. National Standard of Ukraine. (2010). Grunty. Metod laboratornoho vyznachennya maksymal’noyi shchil’nosti: DSTU B V.2.1-12:2009. [Soils. Method of laboratory determination of maximum density: DSTU B V.2.1-12: 2009]. Kyiv: Minrehionbud.
6. Priklons’kiy, V. A. (1955). Gruntovedeniye. [Soil science]. Moscow: Gosgeoltekhnizdat, Part I.
7. Gosstroy SSSR. (1986). Avtomobil’nyye dorogi: SNiP 2.05.02-85. [Roads: SNiP 2.05.02-85]. Moscow.
8. National Standard of Ukraine. (2015). Sporudy transportu. Avtomobil’ni dorohy: DBN V.2.3-4:2015. [Construction facilities. Roads: DBN V.2.3-4:2015]. Kyiv: Minrehionbud, Part I: Designing; Part II: Construction..
9. Byrulya, A. K., Byrulya, V. Y. and Nosych, Y. A. (1951). Ustoychyvost’ hruntov dorozhnoho polotna v stepnykh rayonakh. [Stability of soils of road pavement in steppe regions]. Moscow: Dorizdat.
10. Telegin, M. Ya. (1952). Metody uplotneniya dorozhnykh nasypey. [Methods of compaction of road embankments]. Moscow: Dorizdat.
11. Avtotransizdat. (1957). Mekhanika gruntov dlya inzhenerov-dorozhnikov (grunty v dorozhnom storitel’stve) perevod s angliyskogo. [Soil mechanics for road engineers (soil in road construction)]. Moscow.
12. Krivisskiy, A. M. (1948). Vozvedeniye zemlyanogo polotna avtomobil’nykh dorog. [Construction of a Roadbed]. Moscow: Dorizdat.
13. Sidenko, V. M., Batrakov, O. G. and Leushin, A. I. (1970). Tekhnologiya stroitel’stva avtomobil’nykh dorog. [Technology for the Construction of Highways]. Kyiv: Vishcha shkola, Part Í: Technology for the road construction.
14. Ivanov, N. N. (1963). Stroitel’stvo avtomobil’nykh dorog. [Construction of roads]. Moscow, Part I.
15. Savenko, V. Ya., Slavins’ka, O. S. and Usychenko, O. Yu. (2013). Tekhnolohiya budivnytstva zemlyanoho polotna avtomobil’nykh dorih. [Technology of construction of road pavement of highways]. Kyiv: NTU.
16. Ed. Veytsman, M. I. (1973). Spravochnik inzhenera-mekhanika dorozhnika. [Reference engineer road mechanic]. Moscow: Transport.
17. Zenkov, R. L. (1964). Mekhanika nasypnykh gruzov (osnovaniya raschota pogruzochno-razgruzochnykh i transportnykh ustroystv). [Mechanics of bulk cargo (the basis for the calculation of loading and unloading and transport devices)]. Moscow: Mashinostroyeniye.
18. Lebedev, A. F. (1935). Predel ukatki svyaznykh gruntov v zavisimosti ot ikh vlazhnosti. [Limit of rolling of cohesive soils depending on their humidity]. Moscow: Volgostroy, 2, 8.