Article 6, # 1’2018

Mnatsakanyan, M. V., Danilova, T. G., Nazarenko, M. B., Kuzmich, V. P.
Transport network formation of the industrial center on the basis of simulation methods
DOI: 10.33868/0365-8392-2018-1-253-25-29

Abstract. The problem of creating a new system for managing the process of functioning of the sitylogical system of an industrial center in real time is considered. The analysis of the development of existing architectural forms of LEDMF is made and their main characteristics are identified. The necessity of forming rational traffic routes based on the simulation model as a way of increasing the efficiency of managing process functioning sitylogical system of the industrial center in real time
Keywords: sitylogical system, linear elements of districts of municipal formations (LEDMF), mathematical model, cyclic transport frame.

References
1. Hubenko V. K., Lyamzyn, A. A., Ukrayins’kyy, E. A. (2011). Bezpeka dorozhn’oho rukhu v systemi mis’koyi lohistyky: VI Mizhnarodna naukovo-praktychna konferentsiya “Bezpeka dorozhn’oho rukhu: pravovi ta orhanizatsiyni aspekti”. [Road safety in the system of city logistics: VI International Scientific and Practical Conference “Road Safety: Legal and Organizational Aspects”]. Donets’k, 178–180.
2. Zakhody shchodo pokrashchennya dorozhn’o-transportnoyi sytuatsiyi. [Measures to improve the road transport situation]. Retrieved from http://www.gucodd.ru/about/activity/projects.
3. Nef’odova, Ya. I., Lyamzyn, A. A., Mnatsakanyan, M. S. and Ukrayins’kyy, E. A. (2012). Formuvannya ratsional’nykh marshrutiv rukhu transportnykh zasobiv v umovakh industrial’noho tsentru. [Formation of rational traffic routes in the conditions of an industrial center]. Donetsk, Naukovi visti Dalivs’koho universytetu, 7. Retrieved from http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/Nvdu/2012_7/12nyiuic.pdf.
4. Nef’odova, Ya. I., Lyamzyn, A. A. and Mnatsakanyan, M. S. (2012). Keruvannya transportnymy potokamy industrial’nykh tsentriv Donets’koho rehionu. [Management of transport flows of industrial centers of the Donetsk region]. Donets’k: “Reklamno-vydavnycha firma “Molniya”, Visnyk Donets’koyi akademiyi avtomobil’noho transportu, 1, 19–23.
5. Popkov, H. V. (2007). Zastosuvannya teoriyi hipermerezh v zadachakh optymizatsiyi system merezhevoyi struktury. Problemy optymizatsiyi skladnykh system. [Application of the theory of hyperlinks in problems of optimization of network structure systems. Problems of optimization of complex systems]. Novosybirs’k–Bishkek, Materialy III Aziys’koyi mizhnar. shkoly-seminara, 87–92.
6. Chechet, P. L. (2006). Realizatsiya imitatsiynoyi modeli merezhi mis’koho pasazhyrs’koho transportu. [Implementation of the simulation model of the urban passenger transport network]. Homel’: Yzvestyya DKU im. F. Skoryny, 4, 37, 102–104.
7. Levchuk, V. D., Maksymey, I. V. (2006). Prohramno-tekhnolohichni kompleksy imitatsiyi skladnykh dyskretnykh system. [Program-technological complexes of simulation of complex discrete systems]. Homel’: HHU im. F. Skoryny, 263.
8. Popkov, V. K., Sokolova, O. D. And Yurhenson, A. N. (2006). Maksymal’nyy potik i minimal’nyy rozriz v hipermerezhakh. [Maximum flow and minimum incision in hyperlinks: Materials 9 th International. conf. PFIS-2006]. Novosybirs’k: Materialy 9-yi mizhnar. konf. PFIS-2006, 242–246.
9. Yurhenson, A. N. (2005). Poshuk prostyy (s-t) lantsyuha z maksymal’noyu propusknoyu zdatnistyu v nestatsionarnoyi hipermerezhi. [Search for a simple (s-t) circuit with a maximum throughput in a nonstationary hypernet]. Novosybirs’k: Materialy konferentsiyi molodykh vchenykh ICM&MG, 264–274.