Статья 5, №1’2018

Пожидаев С. П.
Уточнение понятия момента силы в механике
10.33868/0365-8392-2018-1-253-21-25

Аннотация. Получено уточненное определение момента силы. Его применение устраняет противоречие в международной системе единиц . Установлено, что единицей момента силы является Н·м / рад, а единицей коэффициента, связывает значения силы и момента от нее, м/рад. Показано, что понятие «плечо силы» не имеет отношения к определению момента силы.
Ключевые слова: международная система единиц SI, энергия, работа, момент силы, формула размерности.

References
1. National Standard of Ukraine. (1998). Pokhidni odynytsi fizychnykh velychyn Mizhnarodnoyi systemy odynyts’ ta pozasystemni odynytsi. Osnovni ponyattya, nazvy ta poznachennya: DSTU 3651-97. [Derivative units of physical of the International System of Units and Non-Systematic Units. Basic concepts, names and designations: DSTU 3651-97]. Kyiv: Derzhstandart Ukrayiny, 62.
2. Khantli, G. (1970). Analiz razmernostey. [Analysis of dimensions]. Moskow: Mir, 126.
3. Pozhidayev, S. P. (2014). K voprosu o radiusakh elastichnogo kolesa. [About elastic wheel radii]. Kyiv, Avtoshlyakhovik Ukrainy, 4, 6–8.
4. Ed. Grigor’yan, A. T., Pogrebyskyi, I. B. (1971). Istoriya mekhaniki s drevneyshikh vremen do kontsa ХМІІІ. [The history of mechanics from ancient times to the end XMІІІ]. Moskow: Nauka, 298.
5. Zhukovskiy, N. Ye. (1952). Teoreticheskaya mekhanika. [Theoretical mechanics]. Moscow-Lviv: Gosudarstvennoye izdatel’stvo tekhniko-teoreticheskoy literatury, 812.
6. Gosstandart. (1972). Avtomobili. Kacheniye kolesa. Terminy i opredeleniya: GOST 17697-72. [Cars. Wheel rolling Terms and definitions: GOST 17697-72]. Moscow: State Standard, 24.
7. Litvinov, A. S., Farobin, YA. Ye. (1989). Avtomobil’: Teoriya ekspluatatsionnykh svoystv. [Automobile: Theory of operational properties]. Moscow: Mechanical Engineering, 240.
8. Kut’kov, G. M. (2014). Traktory i avtomobili: teoriya i tekhnologicheskiye svoystva. [Tractors and automobiles: theory and technological properties]. Moscow: INFRA-M, 506.
9. Shabarov, A. A. (1971). Otdel’nyye voprosy protsessa ravnomernogo kacheniya vedushchego pnevmaticheskogo kolesa. [Selected issues of the uniform rolling process of a pneumatic driving wheel]. Moskow, Issledovaniye khodovykh sistem kolesnykh traktorov : Trudy NATI, 212, 3–30.
10. Grishkevich, A. I. (1986). Avtomobili. Teoriya. [Cars. Theory]. Minsk: Vysheyshaya shkola, 207.