Article 2, # 1’2018

Bregida, F. M., Danko, A. I., Merzhievsky, V. V., Pinchuk, V. A., Ponomareva, Yu. O., Ryndin, Yu. V.
About classification of wheeled vehicles of category L
DOI: 10.33868/0365-8392-2018-1-253-8-14

Abstract. A new classification of L-category vehicles needed to be approved is proposed, harmonized with European Union legislation.
Keywords: categories, subcategories, criteria, propulsion (electric engine, heat engine, flywheel, hybrid (microhybrid, hybrid, plug-in hybrid, range extender battery)), weeled running gear, electric vehicle, high voltage.

References
1. UNECE. (1958). Uhoda pro pryynyattya yedynykh tekhnichnykh prypysiv dlya kolisnykh transportnykh zasobiv, predmetiv obladnannya ta chastyn, yaki mozhut’ buty vstanovleni ta/abo vykorystani na kolisnykh transportnykh zasobakh, i pro umovy vzayemnoho vyznannya ofitsiynykh zatverdzhen’, vydanykh na osnovi tsykh prypysiv u 1958 rotsi z popravkamy 1995. [Agreement concerning the Adoption of Uniform Conditions of Approval and Reciprocal Recognition of Approval for Motor Vehicle Equipment and Parts, done at Geneva on 20 March 1958 (original version); Agreement concerning the Adoption of Uniform Technical Prescriptions for Wheeled Vehicles, Equipment and Parts which can be Fitted and/or be Used on Wheeled Vehicles and the Conditions for Reciprocal Recognition of Approvals Granted on the Basis of these Prescriptions, done at Geneva on 5 October 1995 (Revision 2)]. Retrieved from https://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29regs.html/. DOI: 10.18356/d7cc55b2-en-fr
2. UNECE. (2014). Svodnaya rezolyutsiya o konstruktsii transportnykh sredstv (SR.3), peresmotr 6. [Consolidated Resolution on the Construction of Vehicles (RE3), revision 6]. Retrieved from https://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/main/wp29/wp29resolutions/ece-trans-wp29-78r3r.pdf.
3. Cabinet of Ministers of Ukraine. (December 22, 2010). Pro yedyni vymohy do konstruktsiyi ta tekhnichnoho stanu kolisnykh transportnykh zasobiv, shcho ekspluatuyut’sya: Postanova # 1166. [About Uniform Requirements to the Design and Technical Condition of Used Vehicle Wheels: Resolution # 1166]. Retrieved from https://xn--80aagahqwyibe8an.com/kabineta-ministriv-postanovi/postanova-vid-grudnya-2010-1166-pro-edini-149660.html
4. Verkhovna Rada of Ukraine. (2014). Uhoda pro asotsiatsiyu mizh Ukrayinoyu, z odniyeyi storony, ta Yevropeys’kym Soyuzom, Yevropeys’kym spivtovarystvom z atomnoyi enerhiyi i yikhnimy derzhavamy-chlenamy, z inshoyi storony. [The Association Agreement between Ukraine, on the one hand, and the European Union, the European Atomic Energy Community and their Member States, on the other]. Retrieved from http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/984_011/.
5. EU. (2008). Rehlament yevropeys’koho Parlamentu ta Rady (ЕU) # 168/2013 vid 15 sichnya 2013 roku pro zatverdzhennya ta nahlyad za rynkom dvo- ta trykolisnykh transportnykh zasobiv ta kvadrotsykliv. [Regulation (EU) # 168/2013 of the European Parliament and of the Council of 15 January 2013 on the approval and supervision of markets for two- and three-wheel vehicles and quad bikes.]. – Retrieved from http://eurlex.europa.eu/search.html?DTN=0168&DTA=2013&qid=1517900423431&DB_TYPE_OF_ACT=regulation&CASE_LAW_SUMMARY=false&DTS_DOM=ALL&excConsLeg=true&typeOfActStatus=REGULATION&type=advanced&SUBDOM_INIT=ALL_ALL&DTS_SUBDOM=ALL_ALL/. DOI: 10.1007/978-3-642-24778-1_29
6. EU. (December 16, 2013). Delehovanyy Rehlament Komisiyi (EU) # 134/2014 pro dopovnennya Rehlamentu Yevropeys’koho Parlamentu i Rady (EU) # 168/2013 stosovno vymoh z ekolohichnoyi efektyvnosti ta efektyvnosti zasobiv urukhomlennya i vnesennya popravok do yoho Dodatka V. [Commission Regulation (EU) # 134/2014 on the amendment of Regulation (EC) # 168/2013 of the European Parliament and of the Council on the environmental and efficiency requirements of the rolling stock and amending of its Annex V]. Retrieved from http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/?uri=CELEX:32014R0134/. DOI: 10.9785/9783504384524-010
7. EU. (1998).Uhoda pro vvedennya Hlobal’nykh tekhnichnykh pravyl dlya kolisnykh transportnykh zasobiv, predmetiv obladnannya ta chastyn, yaki mozhut’ buty vstanovleni ta (abo) vykorystani na kolisnykh transportnykh zasobakh. [Agreement on the introduction of the Global Technical Regulation for wheeled vehicles, equipment and parts which can be fitted and / or used on wheeled vehicles]. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/ru/995_844. DOI: https://doi.org/10.18356/540bf17a-en
8. EU. (1995). Directive 95/1/EC of the European Parliament and of the Council of 2 February 1995 on the maximum design speed, maximum torque and maximum net engine power of two or three-wheel motor vehicles. Retrieved from https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A31995L0001