Article 1, #1’2018

Redziuk, A. M. , Ageev, V. B., Ustimenko, V. S., Volkov, O. F., Lesyk, O. S., Kolobov, K. S., Rychok, S. A., Volkov, R. O., Kotelnitsky, D. O.
About between-calibration period
DOI: 10.33868/0365-8392-2018-1-253-2-7

Abstract. Analysis of normative-and-legal documents related to calibration of measuring devices and testing equipment was conducted; a methodology with an example of calculating between-calibration period was proposed; some issues of its optimisation were considered.

Keywords: calibration, between-calibration period, methodology, calculation, determination.

References
1. Verkhovna Rada of Ukraine. (June 5, 2014). Zakon Ukrayiny “Pro metrolohiyu ta metrolohichnu diyal’nist” # 1314-VII (zi zminamy za Zakonamy Ukrayiny # 124-VIII vid 15.01.2015 (VRU, 2015, # 14, st. 96) ta # 2119-VIII vid 22.06.2017 (VRU, 2017, # 34, st.370). [About Metrology and Metrological Activity. Law of Ukraine # 1314-VII (with amendments to the Laws of Ukraine # 124-VIII of January 15, 2015) (VRU, 2015, # 14, Article 96) and # 2119-VIII of 22.06. 2017 (VRU, 2017, #34, p. 370)]. Ukraine. DOI: 10.3138/9781442631069
2. NAAU Accreditation Council. (July 25, 2016). Polityka NAAU shchodo prostezhuvanosti vymiryuvannya, shcho provodyat’ orhany z otsinky vidpovidnosti vidpovidno do zayavlenoyi sfery akredytatsiyi (red. 07 vid 08.02.2016 ZD-08.00.09). [NAAU policy on measurement traceability conducted by conformity assessment bodies according to the declared scope of accreditation (ed. 07 of 02.08.06, ZD-08.00.09)]. National Association of Ad-vocates of Ukraine. DOI: 10.1055/s-006-32064
3. National Standard of Ukraine. (2016). Otsinka vidpovidnosti. Vymohy do roboty riznykh typiv orhaniv z inspektuvannya (ISO/IEC 17020:2012, IDT): DSTU EN ISO/IEC 17020:2014. [Conformity assessment. Requirements for the operation of various types of inspection bodies (ISO / IEC 17020: 2012, IDT): DSTU EN ISO / IEC 17020: 2014]. Kyiv, Derzhspozhyvstandart Ukrayiny. DOI: 10.31030/1834249
4. National Standard of Ukraine. (2006). Zahal’ni vymohy do kompetentnosti vyprobuval’nykh ta kalibruval’nykh laboratoriy (ISO/IEC 17025:2005, IDT): DSTU ISO/IEC 17025:2006. [General requirements for the competence of testing and calibration laboratories (ISO / IEC 17025: 2005, IDT): DSTU ISO / IEC 17025:2006]. Kyiv, Derzhspozhyvstandart Ukrayiny, 32.  DOI: https://doi.org/10.1007/3-540-27093-0_52 
5. National Standard of Ukraine. (2013). Metrolohiya. Nastanovy shchodo vyznachennya mizh kalibruval’nykh intervaliv zasobiv vymiryuval’noyi tekhniky: DSTU ILAS-G 24/OIML D 10:2013 (ILAS-G 24/OIML D 10:2010, IDT). [National standard of Ukraine. Metrology. Guidelines for the determination of the gauge intervals of measuring equipment: DSTU ILAS-G 24 / OIML D 10: 2013 (ILAS-G 24 / OIML D 10: 2010, IDT)]. Kyiv, Derzhspozhyvstandart Ukrayiny, 7. DOI: 10.1787/9789264244047-43-en
6. National Standard of Ukraine. (2008). Metrolohiya. Mizhpovirochnyy interval zasobiv vymiryuval’noyi tekhniky. Osnovni polozhennya i vymohy do ustanovlennya: DSTU 6044:2008. [Metrology. Intervalue interval of measuring equipment. Main provisions and requirements for installation: DSTU 6044: 2008]. – Kyiv, Derzhspozhyvstandart Ukrayiny, 9.
7. State Standard of Russia. (2005). Metody opredeleniya mezhpoverochnykh i mezhkalibrovochnykh intervalov sredstv izmereniya: RMG 74-2004. [Methods for determining the calibration and intercalibration intervals of measurement instruments: RMG 74-2004]. Moscow: Standardinform, 24.
8. Volkov, O. F., Volkov, R. O., Kolobov, K. S., Lesyk, O. S., Rychok, S. O. (2015). Rozrakhunok mizhkalibruval’nykh intervaliv zasobiv vymiryuval’noyi tekhniky. [Calculation of intercalibration intervals of measuring equipment]. Avtoshlyakhovyk Ukrayiny, 5, 11–13.