Стаття 4 № 3’2019

В. В. Мержиєвський, ст. наук. співробітник, e-mail: vmerzhievskiy@insat.org.ua, ORCID: 0000-0003-4247-0687;
Ю. О. Пономарьова, перекладач І категорії, e-mail: ybosenko@insat.org.ua, ORCID: 0000-0001-9846-4134
(ДП “ДержавтотрансНДІпроект”)
ГАЛУЗЕВИЙ СЛОВНИК: КЕРМУВАННЯ, КЕРУВАННЯ (PDF)
DOI: 10.33868/0365-8392-2019-3-259-22-23

References
1. Pravyla tekhnichnoyi ekspluatatsiyi traktoriv, samokhidnykh shasi, samokhidnykh sil’s’kohospodars’kykh, dorozhn’o-budivel’nykh i melioratyvnykh mashyn, sil’s’kohospodars’koyi tekhniky, inshykh mekhanizmiv [Rules for the technical operation of tractors, self-propelled chassis, self-propelled agricultural, road-building and ameliorative machines, agricultural machinery, other mechanisms], adopted by Order of the Ministry of Agrarian Policy of Ukraine from 06.04.2010 No 173, registered at Ministry of Justice on 13.07.2010 under No 509/17804. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0509-10. DOI: https://doi.org/10/4271/j1116_199903
2. Pravyla dorozhn’oho rukhu [Traffic Rules], adopted by Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine from 10 October 2001 No 1306. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1306-2001-%D0%BF
3. Bilokon’, Ya. Yu., Tymovs’kyi, O. A. (2013). Dorozhni transportni zasoby kategoriy M1 i O1 [Road vehicles with categories M1 and O1]. Kyiv, Shkoliar, 200.
4. Mel’nychuk, O. S., ed. (1982). Etymolohichnyy slovnyk ukrayinsk’oyi movy [Etymological dictionary of the Ukrainian language]: in 7 volumes. Retrieved from http://resource.history.org.ua/item/0009523.
5. Derzhspozhyvstandart Ukrainy. (2009). Terminolohichna robota. Zasady i pravyla rozroblennya standartiv na terminy ta vyznachennya ponyat’: DSTU 3966:2009 [Terminology. Principles and working out procedure of standards for terms and definitions: DSTU 3966:2009]. Kyiv, IV, 30.
6. Bilodid, I., ed. (1974). Slovnyk ukrayins’koyi movy [Dictionary of the Ukrainian language]: in 11 volumes. Retrieved from http://sum.in.ua/.
7. Hinzburh, M. D. “Upravlinnya” chy “keruvannya”? Yak perekladaty rosiys’komovnyi termin “upravlyat’” i “upravleniye” [“Upravlinnya” or “keruvannya”? How to translate russian terms “upravlyat’” and “upravleniye”]. Retrieved from http://www.setlab.net/?view=management-term#q1.
8. Pravyla tekhnichnoyi ekspluatatsiyi kolis ta pnevmatychnykh shyn kolisnykh transportnykh zasobiv katehoriy L, M, N, O ta spetsial’nykh mashyn, vykonanykh na yikh shasi [Rules for the technical operation of wheels and pneumatic tires of wheeled vehicles of categories L, M, N, O as well as special machines made on their chassis], adopted by Order of the Ministry of Infrastructure of Ukraine from 26.07.2013 No. 549, registered at Ministry of Justice on 22.08.2013 under No 1452/23984. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1452-13