Стаття 3 № 3’2019

С. Л. Букоємський, заступник директора департаменту, Адміністрація Державної прикордонної служби України, e-mail: andreyingener@gmail.com; ORCID: 0000-0003-0054-6380; DOI: 10.33868/0365-8392-2019-3-259-16-21
МЕТОД РЕАЛІЗАЦІЇ АДАПТИВНОЇ СИСТЕМИ ТЕХНІЧНОЇ ПІДТРИМКИ АВТОБРОНЕТАНКОВОЇ ТЕХНІКИ У ПРИКОРДОННОМУ ЗАГОНІ

Анотація. Наведено опис методу для впровадження адаптивної системи технічної підтримки парку машин військових частин Держприкордонслужби. Метод враховує оперативно-технічну та економічну компоненти функціювання системи. Розкриваються вихідні дані для формування декількох планів раціонального розподілу технічних впливів від різних регіональних органів технічної підтримки на машини підрозділів прикордонного загону.
Ключові слова: система технічної підтримки, орган технічної підтримки, метод, ефективність, раціональний розподіл.

References
1. Kabinet ministriv Ukrayiny. (November 23, 2015). «Pro skhvalennya Stratehiyi rozvytku DPSU»: rozporyadzhennya. [On approval of the State Border Guard Development Strategy: Order]. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1189-2015-%D1%80.
2. Kyrychenko, H. I. (2002). Operatyvne rozpodilennya potokiv porozhnikh vahoniv na polihoni dyrektsiyi perevezen’: avtoref. dys. na zdobuttya kand. tekhn. nauk: 05.22.20 «Ekspluatatsiya ta remont zasobiv transportu». [Rapid distribution of empty wagon flows at the landfill]. Dnipropetrovsk, 20.
3. Ponkratov, D. P. (2007). Rozpodil transportnykh korespondentsiy po al’ternatyvnykh shlyakhakh pryamuvannya : avtoref. dys. na zdobuttya kand. tekhn. nauk: 05.22.01 «Transportni systemy». [Distribution of transport correspondence on alternative routes]. Kharkiv, 21.
4. Ostashevskaya, O. A. (2005). Formyrovanye elementov lohystycheskykh stratehyy raspredelenyya tovarov: dys. … kandydata ekon. nauk : 08.00.05. [Formation of elements of logistical goods distribution strategies]. Yrkutsk, 195.
5. Kondrakhyna, N. V. (1983). Optymyzatsyya raspredelenyya raboti mezhdu sortyrovochnimy stantsyyamy v krupnikh zheleznodorozhnikh uzlakh: dys. … kandydata tekhn.. nauk : 05.22.08. [Optimization of work distribution between marshalling yards in large railway junctions]. Moscow, 178.
6. Vlasov, Yu. L. (2006). Obosnovanye y ratsyonal’noe raspredelenye po marshrutam parka horodskoho passazhyrskoho transporta : dys. … kandydata tekhn. nauk : 05.22.10. [Justification and rational distribution along the routes of the park of urban passenger transport]. Orenburh, 170.
7. Tsibenko, Yu. A. (1984). Optymal’noe raspredelenye transportnikh potokov po ulychno-dorozhnoy sety : dys. … kandydata tekhn. nauk : 05.22.10. [Optimal distribution of traffic flows on the road network]. Kyiv, 186.
8. Chyhambaev, T. O. (2009). Optymal’noe raspredelenye remontov TR-3(TO-8) elektrovozov VL80S mezhdu bazovimy depo na zheleznoy dorohe Respublyky Kazakhstan : avtoref. dys. na zdobuttya kand. tekhn. nauk: spets. 05.22.07 «Podvyzhnoy sostav zheleznikh doroh, tyaha poezdov y elektrofykatsyya». [The optimal distribution of repairs TR-3 (TO-8) of electric locomotives VL80S between the base depots on the railway of the Republic of Kazakhstan]. Moscow, 24.
9. Bukoyems’kyy, S. L. (2018). Zastosuvannya okremykh teoretychnykh polozhen’ u pobudovi kombinovanoyi adaptyvnoyi systemy tekhnichnoho obsluhovuvannya i remontu. [Application of separate theoretical provisions in the construction of a combined adaptive maintenance and repair system]. Khmel’nyts’kyy, Vyd-vo Nats. Akademiya DPSU, Zb. nauk. pr., 3, 77, 191–198.
10. Ostashevs’kyy, S. A., Nesteruk, R. T., Kolomiychuk, S. V. (2000). Rozrakhunok i proektuvannya elementiv parku viys’kovoyi chastyny. [Calculation and design of elements of the military unit]. Khmel’nyts’kyy, NAPVU, 160.
11. Bashyns’kyy, A. L., Ostashevs’kyy, S. A., Bukoyems’kyy, S. L. (2019). Otsinka stanu funktsionuvannya systemy tekhnichnoyi pidtrymky parku avtobronetankovoyi tekhniky. [Assessment of the state of functioning of the system of technical support of the fleet of vehicles]. Visnyk Khmel’nyts’koho natsional’noho universytetu, 2, 49–56.
12. Myshchenko, V. A. (1978). Alhorytmyzatsyya zadach PVO. [Algorithmization of air defense tasks]. Moscow, Voenyzdat, 127–128.
13. Bukoyems’kyy, S. L. (2019). Model’ funktsionuvannya orhanu tekhnichnoyi pidtrymky parku avtobronetankovoyi tekhniky. [Functional Model of funcioning of the automotive support unit of the automobile factory park]. Avtoshlyakhovyk Ukrayiny. 2, 258, 24–30. DOI: 10.33868/0365-8392-2019-2-258-24-30