ДЛЯ АВТОРА

На сторінках НВЖ «Автошляховик України» ми друкуємо лише ексклюзивні матеріали. Усі статті проходять перевірку ЕТХТ-антиплагіат. Якщо відсоток оригінальності статті становить менше 70 %, стаття до подальшого рецензування не допускається і повертається автору.
НВЖ «Автошляховик України» складається з двох основних розділів: «Автомобільний транспорт» та «Автомобільні дороги». Відповідно матеріали повинні стосуватися зазначеної тематики – автомобільної та дорожньої галузей.
Статті, які подаються до публікації у НВЖ “Автошляховик України”, мають містити такі обов’язкові складові:

• УДК;

• Відомості про автора (прізвище, ініціали, науковий ступінь, звання, посада, ВНЗ / організація) з обов’язковим перекладом англійською мовою; ORCID;  e-mail; загальна кількість співавторів однієї статті – не більше трьох;

• Назва статті з обов’язковим перекладом англійською мовою;

• Анотація та ключові слова двома мовами (укр., англ.). Анотація англійською мовою подається розширеною – не менше 1800 знаків із пробілами, ключові слова включно;

• Вступ: постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями; аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковане розв’язання описаної проблеми і на які спирається автор, описання невирішених раніше частин загальної проблеми, котрій присвячується зазначена стаття; формування цілей статті (мета роботи);

• Основна частина: виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;

• Висновки: підсумки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямі;

• Література: джерела, які використовував автор, задля написання/обґрунтування свого матеріалу, певних його частин. Список використаної літератури подається двома мовами, обов’язково додається англійською з підзаголовком «References». Правила/приклади оформлення використаних джерел латиницею можна переглянути за посиланням
Для транслітерації назв статей у використовуйте будь ласка цей онлайн транслітератор, (Стандарт BGN/PCGN)

Технічні вимоги щодо оформлення:

• Заголовок – шрифт Arial, 16 кегель, півжирний, рівняння по центру. Анотація та ключові слова – шрифт Cambria, 10 кегель, курсив, рівняння по ширині сторінки. Основний текст статті – розмітка сторінки у дві колонки, шрифт Cambria, 12 кегель.

• Максимальна кількість знаків до 20 тис.

Усі статті, опубліковані в журналі, проходять одностороннє сліпе рецензування (авторський рукопис передається рецензентові випусковим редактором журналу) або відкрите рецензування (безпосередня співпраця автора і рецензента з метою вдосконалення статті) та схвалюються до друку рішенням редколегії.

У нашій видавничій діяльності ми спираємось на положення Глави 36 “Право інтелектуальної власності на літературний, художній та інший твір (авторське право)” Цивільного кодексу України.

Публікація на сторінках НВЖ «Автошляховик України» платна.
100 грн 00 коп. / журнальна сторінка

Вартість присвоєння DOI – 72 грн 00 коп. (з ПДВ)

Коротка методика написання наукової статті (Metoduka_statti_ukr_)
Рекомендації з написання анотації (Recommendations)