Статья 4 № 2’2019

С. Л. Букоемский, заместитель директора департамента, Администрация Государственной пограничной службы Украины

МОДЕЛЬ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ОРГАНА ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ ПАРКА АВТОБРОНЕТАНКОВОЙ ТЕХНИКИ
DOI: 10.33868/0365-8392-2019-2-258-24-30

Аннотация. Успешное решение задач информационного обеспечения технической поддержки парков автомобильной и бронетанковой техники органов Государственной пограничной службы Украины требует проведения формализации процесса функционирования отдельных органов технической поддержки. В исследовании осуществлено моделирование этого процесса. Орган поддержки представлено как систему массового обслуживания с неординарным входным потоком запросов и ограниченной очередью на обслуживание. Как результат, получен ряд зависимостей, которые позволяют прогнозировать возможности отдельных органов технической поддержки парков техники и использовать полученные значения в процессе осуществления информационного обеспечения технической поддержки таких парков.
Ключевые слова: система технической поддержки, орган технической поддержки, модель, система массового обслуживания, эффективность.

REFERENCES
1. Bashynskyj, A. L., Ostashevskyj, S. A., Bukoyemskyj, S. L. (2019). Otsinka stanu funktsionuvannya systemy tekhnichnoyi pidtrymky parku avtobronetankovoyi tekhniky. [Assessment of the functioning of the technical assistance system by road]. Visnyk Khmel’nyts’koho natsional’noho universytetu, Tekhnichni nauky, 2, 271, 49–56.
2. Ministerstvo vnutrishnikh sprav Ukrayiny. (2018). Instruktsiya z avtomobil’noho ta bronetankovoho zabezpechennya v Derzhavniy prykordonniy sluzhbi Ukrayiny : nakaz Ministerstva vnutrishnikh sprav Ukrayiny vid 09.07.2018 r. # 577. [Instruction on automobile and armored support in the State Border Guard Service of Ukraine: Order of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine dated 07.09.2018 # 577]. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/ ru/z0886-18. https://doi.org/10/31733/2078-35-66-2017-4
3. Ministerstvo vnutrishnikh sprav Ukrayiny. (2016). Polozhennya pro ukomplektuvannya avtomobil’noyi ta bronetankovoyi tekhniky indyvidual’nymy komplektamy zapasnykh chastyn, instrumentu i pryladdya, osnovnymy ahrehatamy oborotnoho fondu, avtomobil’nymy shynamy i akumulyatornymy batareyamy ta zabezpechennya orhaniv Derzhavnoyi prykordonnoyi sluzhby Ukrayiny parkovym ustatkuvannyam : nakaz Ministerstva vnutrishnikh sprav Ukrayiny vid 10.11.2016 r. # 1092. [Provisions on the provision of automotive and armored vehicles by individual sets of spare parts, tools and accessories, the main aggregates of the working capital, automobile tires and battery and provision of bodies of the State Border Guard Service of Ukraine by park equipment: the order of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine dated 10.11.2016, # 1092.]. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1462-16.
4. Madu, C. (1998). А closed Quencintry Maintenance Network with two repair Centers. Journal of the Operational Research Sosiety (OR), 39, 10, 959–967
5. Vlasov, V. M. (1996). Otsenka i proyektirovaniye organizatsionno-tekhnologicheskogo obespecheniya proizvodstva TO i remonta avtomobiley: PhD. [Evaluation and design of organizational and technological support for the production of maintenance and car repairs : PhD]. Moscow, 363.
6. Nykul’shyn, S. V. (1999). Sovershenstvovaniye struktury i organizatsionnykh form tekhnologicheskikh protsessov avtoservisnykh predpriyatiy: PhD: 05.22.10. [Improving the structure and organizational forms of technological processes of auto service enterprises]. – Kyiv, UTU, 211.
7. Khabybullyn, R. H. (2000). Osnovy formirovaniya firmennoy sistemy tekhnicheskogo obsluzhivaniya i remonta avtomobiley (na primere avtomobiley KamAZ): Avtoreferat PhD: 05.22.10. [Fundamentals of the formation of a proprietary system of car maintenance and repair (for example, KAMAZ vehicles): abstract PhD]. Moscow, MADY (TU), 21.
8. Takhtamishev, Kh. M. (1989). Teoreticheskiye osnovy formirovaniya i ispol’zovaniya vnutriproizvodstvennoy moshchnosti avtotransportnykh predpriyatiy dissertatsiya PhD. [Theoretical foundations of the formation and use of internal production capacity of motor transport enterprises: thesis Phd]. Kyiv, 429.
9. Shakhbazov, A. A., Samandarov E. H. (1964). Ob obsluzhyvanyy neordynarnoho potoka. [About servicing an extraordinary stream]. Leningrad, Enerhyya, Sb. Kybernetyku na sluzhbe kommunyzmu T. II. M., 193–212.
10. Lytvynov, A. L. (2018). Teoriya system masovoho obsluhovuvannya. [The theory of mass service systems: teach. manual]. Kharkiv, O. M. Beketov Kharkiv National University of Urban Development, 141.