Стаття 3 № 2’2019

Г. В. Півторак, асистент, НУ «Львівська політехніка»

ДОСЛІДЖЕННЯ ТРИВАЛОСТІ ПРОСТОЮ МАРШРУТНИХ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ НА ЗУПИНКАХ ГРОМАДСЬКОГО ТРАНСПОРТУ ЛЬВОВА
DOI: 10.33868/0365-8392-2019-2-258-17-23

Анотація. Тривалість простою маршрутного транспортного засобу на зупинці впливає на функціювання як маршруту громадського пасажирського транспорту, так і зупинки. На основі аналізу даних натурних досліджень у м. Львові визначено середні значення тривалостей та проведено оцінку чинників, які впливають на цей показник.
Ключові слова: тривалість простою, зупинка громадського транспорту, пасажирообмін зупинки, статистичні характеристики.

References
1. Polishchukm, V. P., Korchevska, A. A. (2012). Do pytannya pro funktsionuvannya systemy «perekhrestya + zupynochnyy punkt – transportnyy potik» [On the functioning of the “Crossroads + a stopping point – traffic flow”] . Visnyk NTU, 26, 259–262.
2. Dolya, V. K. (2011)/ Pasazhyrs’ki perevezennya [Passenger transportation]. «Publishing House «Fort», 504.
3. Vakulenko, K. J., Dolya, V. K. (2015). Upravlinnya mis’kym pasazhyrs’kym transportom: navchal’nyy posibnyk [Management of urban passenger transport: tutorial]. KhNUMH im. O.Beketova, 257.
4. Vasylenko, Т. J., Fesenko, D. V., Dul’nyavka, О. J. (2009). Doslidzhennya rozpodilu chasu ochikuvannya pasazhyramy na avtobusy na sumisniy dilyantsi marshrutiv [Regularity Research of Bus Passengers Waiting Time Distribution on the Parallel Route Segments]. Visti Avtomobil’no-dorozhn’oho instytutu, 2 (9), 206–214.
5. Vdovychenko, V. O., Samchuk, G. O. (2016). Formuvannya matematychnoyi modeli funktsionuvannya transportno-peresadochnykh vuzliv mis’koho pasazhyrs’koho transportu [Development of a mathematical model of public transport interchanges functioning]. Bulletin of NTU “KhPI”. Series: Mechanical-technological systems and complexes, 17, 56–61.
6. Davidich, Yu. O., Kalyuzhnyy, M. V., Kush, Ye. I. (2015). Vyznachennya dovzhyny perehonu marshrutnoho mis’koho pasazhyrs’koho avtomobil’noho transportu: monohrafiya [Determination of the length of the runway of city urban passenger motor transport: monograph]. Kharkiv, 163.
7. Zedhenyzov, А. V. (2008). Povыshenye эffektyvnosty funktsyonyrovanyya ostanovochnыkh punktov horodskoho passazhyrskoho transporta [Improving the efficiency of stopping points of urban passenger transport. Bulletin IrSTU, 3, 123–125.
8. Chumachenko, I. V., Davidich, N. V. (2016). Matematychna formalizatsiya parametriv yakosti perevezennya pasazhyriv mis’kym transportom [Mathematical formalization of passengers urban transport parameters quality]. Assailant of scientific works of Ukrainian State University of Railway Transport, 160, 88–97.
9. Lypenkov, А. V. (2014). Yssledovanye prostoev marshrutnыkh transportnыkh sredstv v ozhydanyy dopolnytel’nыkh passazhyrov na ostanovochnыkh punktakh [Studying route transport downtime due to waiting for additional passengers at bus stops]. Bulletin IrSTU, 2 (85), 160–166.
10. Lipenkov, A. V., Kuz’min, N. A. (2015). Yssledovanye poter’ vremeny ot vzaymnыkh pomekh mezhdu avtobusamy na ostanovochnыkh punktakh [The study of loss of time ate the bus stops as a reason of mutual hindrance between busses]. Scientific and Technical Journal «World transport and technological machinery», 3 (50), 84–95.
11. Pivtorak, H. V., Varynytcka, О. V. (2016). Otsinka vplyvu umov rukhu ta kharakterystyk mis’kykh avtobusnykh marshrutiv na vybir zupynok yak kontrol’nykh tochok [Assessment of the influence of traffic conditions and characteristics cities bus routes on choice public stop as time point]. «Visnik of the Volodymyr Dahl East Ukrainian National University», 1 (255), 166–169.
12. Zhuk, M. M, Pivtorak, H. V. (2016). Otsinka tryvalosti posadky-vysadky pasazhyriv na zupyntsi hromads’koho transportu v zalezhnosti vid kil’kosti marshrutiv [Estimation of time approach and landing for passengers at public stop depending on the number of routes]. Research Journal “Modern Technologies in Machine Building and Transport”, 1 (5), 73–77.
13. Lypenkov, А. V., Maslova, О. А., Elyseev, М. Е. (2012). O podkhodakh k modelyrovanyyu vremeny prostoya avtobusov na ostanovochnыkh punktakh horodskoho passazhyrskoho transporta [About approaches to modeling the idle time of buses at bus stops of urban passenger transport]. Scientific and Technical Journal «World transport and technological machinery, 3 (38), 84–92.
14. Iskhakov, M. M., Rossokha, V. Y. (2008). «Chelovecheskyy faktor» v orhanyzatsyy rabotы marshrutnыkh transportnыkh sredstv na ostanovochnыkh punktakh [“Human factor” in the organization of work of route vehicles at stopping points]. Bulletin OSU, 1, 144–149.
15. Lambuts’kyy, M. M. (2009). Formuvannya struktury parku mis’koho pasazhyrs’koho transportu [Formation of the structure of the urban passenger transport fleet]. Thesis for competition of scientific degree, 20.
16. Hul’chak, O. D. (2011). Doslidzhennya zakonomirnostey funktsionuvannya taksomotornykh marshrutiv [Investigation of the regularities of taxonomic routes functioning]. The National Transport University Bulletin: A Scientific and Technical Journal, 141–143.