ПРО НАС

ISSN 0365-8392

Останній номер

Видається з 1960 року

Свідоцтво про державну реєстрацію журналу – серія КВ № 22472-12372 ПР від 14.12.2016 р., видане Міністерством юстиції України

Наукове фахове видання згідно з наказом Міністерства освіти і науки України № 693 від 10.05.2017 р.

Атестація МОН України за такими науковими спеціальностями:
133 Галузеве машинобудування;
183 Технології захисту навколишнього середовища;
191 Архітектура та містобудування;
192 Будівництво та цивільна інженерія;
274 Автомобільний транспорт;
275 Транспортні технології (за видами);
263 Цивільна безпека
Категорія “Б”

Мови видання: українська, російська, англійська

Науково-виробничий журнал “Автошляховик України” – авторитетне видання серед фахівців автомобільного транспорту та дорожнього господарства, видається з 1960 року.
На сторінках журналу друкуються матеріали про сучасні технології, наукові дослідження, правові й нормативні документи у сфері автотранспорту та дорожнього будівництва, матеріали про проектування, будівництво автомобільних доріг, спецтехніку тощо.
Журнал “Автошляховик України” – фаховий (публікації у ньому враховуються при захисті наукових робіт), містить два великих розділи: “Автомобільний транспорт” і “Автомобільні дороги”.

“Автошляховик України” індексується:
Ulrichsweb
CrossRef
Google Scholar

Співзасновники: Національний транспортний університет, Державне підприємство “Державний автотранспортний науково-дослідний і проектний інститут” та Державне підприємство “Державний дорожній науково-дослідний інститут імені М.П. Шульгіна”.

Журнал розповсюджується в усіх регіонах України за передплатою (ДП “Преса”; передплатний індекс – 74000).
Виходить 4 рази на рік (березень (№ 1), червень (№ 2), вересень (№ 3), грудень (№ 4))
Журнал “Автошляховик України” передплачують усі обласні автотранспортні та дорожньо-будівельні управління, провідні підприємства галузей, безкоштовно журнал отримують найбільші бібліотеки України.

Усі статті, опубліковані в журналі, проходять одностороннє сліпе рецензування (авторський рукопис передається рецензентові випусковим редактором журналу) або відкрите рецензування (безпосередня співпраця автора і рецензента з метою вдосконалення статті) та схвалюються до друку рішенням редколегії.

У нашій видавничій діяльності ми спираємось на положення Глави 36 “Право інтелектуальної власності на літературний, художній та інший твір (авторське право)” Цивільного кодексу України.

Головний редактор: Дмитриченко Микола Федорович, д-р техн. наук, професор, ректор НТУ

Заступники головного редактора: Редзюк Анатолій Михайлович, канд. техн. наук, радник міністра інфраструктури України;

Безуглий Артем Олександрович, канд. екон. наук, директор ДП “ДерждорНДІ”;

Новікова Алла Михайлівна, д-р екон. наук, заступниця директора з наукової роботи ДП “ДержавтотрансНДІпроект”

Редакційна колегія: Агеєв В. Б., канд. техн. наук; Бєлятинський А. О., д-р техн. наук, професор; Богомолов В. О., д-р техн. наук, професор; Бондар Н. М., д-р екон. наук, доцент; Бородіна Н. А., д-р техн. наук, старш. наук. співробітник; Вирожемський В. К., канд. техн. наук; Гутаревич Ю. Ф., д-р техн. наук, професор; Дмитрієв М. М., д-р техн. наук, професор; Золотарьов В. О., д-р техн. наук, професор; Каськів В. І., канд. техн. наук, доцент;  Клименко О. А., канд. техн. наук, доцент; Колесник Ю. Р., д-р хім. наук; Криворучко О. М., д-р екон. наук, професор; Luty Witold, Post-doctoral degree, Eng.; Мержиєвський В. В., старш. наук. співробітник; Мозговий В. В., д-р техн. наук, професор; Нагайчук В. М., канд. техн. наук; Поліщук В. П., д-р техн. наук, професор; Сахно В. П., д-р техн. наук, професор; Sterenharz Arnold, Dr. Ing. (д.т.н.); Туренко А. М., д-р техн. наук, професор; Шинкаренко В. Г., д-р екон. наук, професор.

Випускова редакторка: Копаниця І. В., магістерка журналістики,  інженерка траспорту, завідувачка редакційно-видавничого відділу ДП “ДержавтотрансНДІпроект”.

РЕДКОЛЕГІЯ

Головний редактор: Дмитриченко Микола Федорович, д-р техн. наук, професор, ректор НТУ

Заступники головного редактора: Редзюк Анатолій Михайлович, канд. техн. наук, радник міністра інфраструктури України;

Безуглий Артем Олександрович, канд. екон. наук, директор ДП “ДерждорНДІ”;

Новікова Алла Михайлівна, д-р екон. наук, заступник директора з наукової роботи ДП “ДержавтотрансНДІпроект”

Редакційна колегія: Агеєв В. Б., канд. техн. наук; Бєлятинський А. О., д-р техн. наук, професор; Богомолов В. О., д-р техн. наук, професор; Бондар Н. М., д-р екон. наук, доцент; Бородіна Н. А., д-р техн. наук, старш. наук. співробітник; Вирожемський В. К., канд. техн. наук; Гутаревич Ю. Ф., д-р техн. наук, професор; Дмитрієв М. М., д-р техн. наук, професор; Золотарьов В. О., д-р техн. наук, професор; Каськів В. І., канд. техн. наук, доцент;  Клименко О. А., канд. техн. наук, доцент; Колесник Ю. Р., д-р хім. наук; Криворучко О. М., д-р екон. наук, професор; Luty Witold, Post-doctoral degree, Eng.; Мержиєвський В. В., старш. наук. співробітник; Мозговий В. В., д-р техн. наук, професор; Нагайчук В. М., канд. техн. наук; Поліщук В. П., д-р техн. наук, професор; Сахно В. П., д-р техн. наук, професор; Sterenharz Arnold, Dr. Ing. (д.т.н.); Туренко А. М., д-р техн. наук, професор; Шинкаренко В. Г., д-р екон. наук, професор.

Випусковий редактор: Копаниця І. В., магістрка журналістики, інженерка траспорту, завідувачка редакційно-видавничого відділу ДП “ДержавтотрансНДІпроект”.

ДЛЯ АВТОРА

На сторінках НВЖ «Автошляховик України» ми друкуємо лише ексклюзивні матеріали. Усі статті проходять перевірку ЕТХТ-антиплагіат. Якщо відсоток оригінальності статті становить менше 70 %, стаття до подальшого рецензування не допускається і повертається автору.
НВЖ «Автошляховик України» складається з двох основних розділів: «Автомобільний транспорт» та «Автомобільні дороги». Відповідно матеріали повинні стосуватися зазначеної тематики – автомобільної та дорожньої галузей.
Статті, які подаються до публікації у НВЖ “Автошляховик України”, мають містити такі обов’язкові складові:

• УДК;

• Відомості про автора (прізвище, ініціали, науковий ступінь, звання, посада, ВНЗ / організація) з обов’язковим перекладом англійською та російською мовами; ORCID;  e-mail; загальна кількість співавторів однієї статті – не більше трьох;

• Назва статті з обов’язковим перекладом англійською та російською мовами;

• Анотація та ключові слова трьома мовами (укр., рос., англ.). Анотація англійською мовою подається розширеною – не менше 1800 знаків із пробілами, ключові слова включно;

• Вступ: постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями; аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковане розв’язання описаної проблеми і на які спирається автор, описання невирішених раніше частин загальної проблеми, котрій присвячується зазначена стаття; формування цілей статті (мета роботи);

• Основна частина: виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;

• Висновки: підсумки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямі;

• Література: джерела, які використовував автор, задля написання/обґрунтування свого матеріалу, певних його частин. Список використаної літератури подається двома мовами, обов’язково додається англійською з підзаголовком «References». Правила/приклади оформлення використаних джерел латиницею можна переглянути за посиланням
Для транслітерації назв статей у використовуйте будь ласка цей онлайн транслітератор, (Стандарт BGN/PCGN)

• Максимальна кількість знаків до 20 тис.

Усі статті, опубліковані в журналі, проходять одностороннє сліпе рецензування (авторський рукопис передається рецензентові випусковим редактором журналу) або відкрите рецензування (безпосередня співпраця автора і рецензента з метою вдосконалення статті) та схвалюються до друку рішенням редколегії.

У нашій видавничій діяльності ми спираємось на положення Глави 36 “Право інтелектуальної власності на літературний, художній та інший твір (авторське право)” Цивільного кодексу України.

Публікація на сторінках НВЖ «Автошляховик України» платна.
100 грн 00 коп. / журнальна сторінка

Коротка методика написання наукової статті (Metoduka_statti_ukr_)
Рекомендації з написання анотації (Recommendations)

ПЕРЕДПЛАТА

“Автошляховик України” – науково-виробничий журнал для фахівців автомобільного транспорту та дорожнього господарства, що виходить у світ з 1960 року. На його сторінках друкуються матеріали про сучасні технології, наукові дослідження та розробки, висвітлюються питання організації та економіки виробництва, впровадження системи управління якістю транспортно-дорожнього комплексу, а також інформація про нові експлуатаційні й будівельні матеріали.

До складу редакційної колегії наукового фахового видання “Автошляховик України” входить 15 докторів наук, серед них: 6 докторів економічних наук, 1 доктор хімічних наук та 8 докторів технічних наук, а також 6 кандидатів технічних наук та 1 кандидат економічних наук.

Усі статті, опубліковані в журналі, проходять одностороннє сліпе рецензування (авторський рукопис передається рецензентові випусковим редактором журналу) або відкрите рецензування (безпосередня співпраця автора і рецензента з метою вдосконалення статті) та схвалюються до друку рішенням редколегії.

У нашій видавничій діяльності ми спираємось на положення Глави 36 “Право інтелектуальної власності на літературний, художній та інший твір (авторське право)” Цивільного кодексу України.

Виходить 4 рази на рік (місяці виходу: березень, червень, вересень, грудень)

Передплатити журнал «Автошляховик України» можна в усіх відділеннях зв’язку через Каталог періодичних видань України ДП «Преса» (наш передплатний індекс – 74000 ), а також через редакцію журналу: для цього заповніть форму замовлення (завантажити – form) та надішліть її на адресу: ikopanytsya@insat.org.ua

Вартість одного примірника науково-виробничого журналу «Автошляховик України» – 120 грн. 00 коп.