Стаття 6 № 1’2019

П. М. Коваль, канд. техн. наук, провід. наук. співробітник;
В. А. Зеленовський, молод. наук. співробітник (ДП «ДерждорНДІ»)
DOI: 10.33868/0365-8392-2019-1-257-33-39

ВПЛИВ СКЛАДУ БЕТОНУ НА КОРОЗІЙНИЙ СТАН СТАЛЕВОЇ АРМАТУРИ ТА ДОВГОВІЧНІСТЬ ЗАЛІЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦІЙ

Анотація. Розглянуто вплив складу бетонної суміші на стан арматурної сталі, як основну проблему корозії залізобетонних конструкцій. Головну увагу приділено потребі в індивідуальному та обов’язковому врахуванні впливу властивостей добавок до бетону на пасивацію арматурної сталі.
Ключові слова: арматура, корозія, бетон, залізобетон, добавка до бетону, склад бетону, корозійний стан арматури, довговічність залізобетонних конструкцій.

REFERENCES
1. Alexev, S. N. (1967). Korroziya i zashchita armatury v betone. [Corrosion and protection of reinforcement in concrete]. Moscow.
2. Baikov, V.N., Sigalov, E.E. (1984) Zhelezobetonnyye konstruktsii. Obshchiy kurs. [Reinforced concrete structures. Overall course]. Moscow.
3. Dubіnchik, O. I. (2005). Vplyv koroziyi betonu ta armatury na dovhovichnistʹ zalizobetonnykh prohonovykh budov mostiv. [Injection of corrosion concrete and reinforcement for the passage of concrete passage walkways of bridges]. Bulletin of Dnipropetrovsk National University of Social and Transport Transport. Journal “Science and Progress Transport”. Dnipropetrovsk. DOI: https://doi.org/10.15802/stp2017/115385
4. Puzanov, A.V. (2010). Metody obsledovaniya korrozionnogo sostoyaniya armatury ZHBK [Methods for examining the corrosion state of reinforced concrete structures]. St. Petersburg.
5. Korifeld, N. A., Prytula, V. L. (1969). Zakhyst zalizobetonnykh konstruktsiyi vid koroziyi, shcho vyklykayetʹsya blukayuchymy strumamy [Protection of reinforced concrete structures from corrosion caused by wandering currents]. Concrete and Ferro-concrete Journal. Poltava.
6. Demin, Y. V., Demina, R. Y. (1998). Obespecheniye dolgovechnosti elektrosetevykh materialov i konstruktsiy v agressivnykh sredakh [Ensuring the durability of power grid materials and structures in aggressive environments]. Novosebirsk.
7. Corrosion of concrete. All about corrosion. Retrieved from http: //www.okorrozii.com.html
8. Building materials and technologies. Retrieved from http://www.bronepol.ru
9. SE SRIBC. (2010). Structures of buildings and structures. Protection of concrete and reinforced concrete structures from corrosion. General technical requirements: DSTU B V.2.6-145:2010. State Standard of Ukraine.
10. SE SRIBC. (2012). Protection of concrete and reinforced concrete structures from corrosion. Test methods: DSTU B V.2.6-181:2011. National Standard of Ukraine.
11. Council for Mutual Economic Standard. (1983). Assistance The protective properties of concrete in relation to steel reinforcement. Electrochemical test method. Council for Mutual Economic Assistance Standard: ST SEV 4421-83.
12. SE SRIBC. (2009). Additives for concrete and mortar. General technical conditions: DSTU B V.2.7-171:2008. National Standard of Ukraine.