Стаття 4 № 1’2019

В. В. Федоров, канд. техн. наук, доцент;
В. В. Яновський, канд. техн. наук, доцент;
Д. М. Ковальчук, магістр (НТУ)
DOI: 10.33868/0365-8392-2019-1-257-21-26

ВДОСКОНАЛЕНИЙ ГЛУШНИК ШУМУ БРОНЕАВТОМОБІЛЯ КрАЗ «ФІОНА»

Анотація. Для підвищення акустичної ефективності реактивних і резонансних глушників шуму спалин* ДВЗ автомобілів був запропонований експериментальний метод визначення швидкості звуку у спалинах. В цій роботі на прикладі бронеавтомобіля КрАЗ «Фіона» зроблено розрахунок підвищення ефективності реактивного глушника завдяки вказаному вище методу.
Ключові слова: транспорт, бронеавтомобіль, двигун внутрішнього згорання, випуск, спалини, шум, джерело шуму, акустична ефективність, швидкість звуку, реактивний глушник.

REFERENCES
1. Lukanin, V. N., Gudtsov, V. N., Bocharov, N. F. (1981) Snizheniye shuma avtomobilya. [Car noise reduction]. Moscow, Mashinostroenie, 158.
2. Tolsky, V. E. (2003) Kak snizit’ shum i vibratsiyu rossiyskikh avtomobiley [How to reduce the noise and vibration of Russian cars]. Automotive industry, 11, 28–31.
3. Russinovsky, V. S. (2005) Razrabotka metoda rascheta vibratsii i strukturnogo shuma korpusnykh detaley avtomobil’nykh dizeley: dis. …kand. tekhn. nauk [Development of a method for calculating the vibration and structural noise of body parts of automotive diesel engines: dis. … Cand. tech. Sciences / V.S. Russinovsky]. Moscow, MSU. N.E. Bauman, 182.
4. KrAZ-Fiona. Specifications (2019) Retrieved from http://www.autokraz.com.ua/index.php/ru/fabrication/automobile/military/bronirovannye-avtomobili/item/2444-kraz-fiona.
5. Fedorov, V. V., Yanovsky, V. V., Kondratenko, V. M. (2018) Vdoskonalenyy hlushnyk shumu broneavtomobilya z vrakhuvannyam efektu Doplera [An improved armored vehicle noise silencer considering of the doppler effect]. Kyiv, Avtoshlyahovik Ukraine, 3(255), 12–15.
6. Sakhno, V. P., Fedorov, V. V. (2000) Vyznachennya shvydkosti zvuku u vykhlopnykh hazakh dvyhuna vnutrishnʹoho z·horannya [Determination of the sound speed in the exhaust gases of the internal combustion engine]. Kyiv, Acoustic Bulletin, 1, 73–77.
7. Razumovsky, M. A. (1981) Prognozirovaniye shumovykh kharakteristik porshnevykh dvigateley [Prediction of noise characteristics of piston engines] Minsk, Vysheyshaya Shkola, 31.
8. GOST 20306-90 (1992) Avtotransportnyye sredstva. Toplivnaya ekonomichnost’. Metody izmereniya [Motor vehicles. Fuel economy. Test methods] Moscow.
9. DSTU UN / ECE R 51-02-2002 (2012) Yedyni tekhnichni prypysy shchodo ofitsiynoho zatverdzhennya avtotransportnykh zasobiv, shcho mayutʹ ne menshe chotyrʹokh kolis, stosovno stvoryuvanoho nymy shumu [Single technical records of official hardening of vehicles, just as many times as possible for them to noise (UN EEC Regulation №. 51-02: 1996, IDT)]. Kyiv.