Стаття 5 № 4’2017

Золотарьов В. О., докт. техн. наук, професор;
Єфремов С. В., канд. техн. наук, доцент;
Корюк В. П., науковий співробітник (ХНАДУ)
ПЕРШИЙ ДОСВІД ОЦІНКИ СЕГРЕГАЦІЇ АСФАЛЬТОБЕТОННИХ
СУМІШЕЙ ЗА ЄВРОПЕЙСЬКИМ МЕТОДОМ

Анотація. Представлені результати визначення сегрегації асфальтобетонних сумішей за методом, прийнятим у ЄС. Показано особливості сегрегації сумішей різних гранулометричних типів з бітумами різної консистенції, з різним вмістом бітумів. Визначено показники фізико-механічних властивостей асфальтобетонів із сумішей, відібраних з різних зон сегрегації.
Ключові слова: асфальтобетонна суміш, асфальтобетон, сегрегація, фізико-механічні властивості.

Аннотация. Представлены результаты определения сегрегации асфальтобетонных смесей методом, принятым в ЕС. Показаны особенности сегрегации смесей различных гранулометрических типов с битумами различной консистенции, с различным содержанием битумов. Определены показатели физико-механических свойств асфальтобетонов из смесей, отобранных из различных зон сегрегации.
Ключевые слова: асфальтобетонные смеси, асфальтобетон, сегрегация, физико-механические свойства.

Annotation. The results of the determination of asphalt concrete mixture segregation by the method adopted in the EU are presented. The features of segregation of mixtures of different granulometric types with bitumens of different consistency, with different contents of bitumen are shown. The indexes of physical and mechanical properties of asphalt-concrete from mixtures taken from various segregation zones are determined.
Keywords: asphalt concrete mixture; asphalt concrete; segregation; physical and mechanical properties.