Стаття 3 № 4’2017

Авілов А. І., мололдший науковий спивробитник, науковий центр Повітряних сил (Харківський національний університет Повітряних Сил ім. Івана Кожедуба)
РОЗВИТОК КОНЦЕПЦІЇ КОЛЕСА ВІЙСЬКОВИХ КОЛІСНИХ МАШИН ТРАНСПОРТУВАННЯ МОБІЛЬНОГО БЕЗПІЛОТНОГО КОМПЛЕКСУ

Анотація. Розглянуті питання розвитку концепції колеса як технічного елемента колісних машин транспортування мобільного безпілотного комплексу. Показана можливість зміни конструкції цього об’єкта за рахунок збільшення кількості основних, допоміжних та управлінських функцій. Оскільки число функцій і рівнів технізації системно не обмежується, число можливих варіантів конструкцій колеса є практично необмеженим.
Ключові слова: колесо, конструкція, функція, структура, відмінність, розвиток, рівні технізації.

Аннотация. Рассмотрены вопросы развития концепции колеса как технического элемента колесной машины транспортировки мобильного беспилотного комплекса. Показана возможность изменения конструкции этого объекта за счет увеличения количества основных, вспомогательных и управленческих функций. Поскольку число функций и уровней технизации системно не ограничивается, число возможных вариантов конструкций колеса является практически неограниченным.
Ключевые слова: колесо, конструкция, функция, структура, различие, развитие, уровни технизации.

Annotation. The questions of development of the wheel concept as a technical element of the vehicle for transporting a mobile unmanned vehicle are considered. The possibility of changing the design of this facility by increasing the number of main, auxiliary and administrative functions. As the number of functions and levels of mechanization of system is not limited to, the number of possible designs is virtually unlimited wheel.
Keywords: wheel, design, function, structure, distinction, development, levels of mechanization.