Article 1 # 4’2017

Velysesevich M. K., Head of the Department of Passenger Transportation;
Hasty O. V., Leading Engineer of the Department of Passenger Transportation;
Krasnovidov O. V., Leading Engineer of the Department of Passenger Transportation (State Enterprise “The State Road Transport Research Institute”)

ASPECTS OF IMPLEMENTATION OF THE EUROPEAN LEGISLATION
FOR PUBLIC SERVICES FOR PASSENGER CARRYING
AUTOMOBILE TRANSPORT

Annotation. The state of transportation of passengers on public bus routes in Ukraine in quantitative terms mainly serves the needs of the population (except for transportation in rural areas). However, the level of quality and safety of these transportation services does not meet the requirements of the present. More than 50 percent of vehicles involved in transportation have a life span of more than 10 years. The technical condition of such buses does not guarantee the safety and comfort of transportation, the regularity of transportation is much lower than scheduled by the schedule, especially in the evening time and is almost not controlled by the organizers of transportation. The renovation of the fleet of buses is carried out at a very slow pace. The main reasons for this state of affairs are the lack of financial capacity of carriers to upgrade the fleet of buses, the introduction of technical means of control, modern systems for payment of fares due to inconsistencies in fares for fares, a large number of privileged categories of passengers for free transportation which carriers do not receive or almost do not receive state compensation and the presence of unfair competition in significant volumes of transportation (so-called “illegal traffic”). It is necessary to introduce a system of provision of public services for the carriage of passengers by road, which provides for the conclusion of contracts by the organizers of transportation (executive authorities) with carriers on a competitive basis on the obligations of the carrier to provide services for passenger transportation on the terms of the organizer regarding volumes and routes of transportation, the level of service quality and compliance with established social standards when providing the ferryman with exclusive rights and / or appropriate monetary compensation. To introduce such a system, it is necessary to make changes to the legislation of Ukraine using the experience of organizing the provision of public services in the European Union through the implementation of relevant norms of European legislation.
Keywords: provision of public services for the transport of passengers by motor transport, exclusive rights, implementation, monetary compensation, tariffs, social norms, quality standards, competitive principles.

Анотація. Стан перевезень пасажирів на автобусних маршрутах загального користування в Україні в кількісному вираженні здебільшого забезпечує потреби населення (крім перевезень у сільській місцевості). Проте рівень якості і безпечності послуг з перевезень не відповідає вимогам сучасності. Більше ніж 50 % транспортних засобів, задіяних на перевезеннях, мають термін експлуатації понад 10 років. Технічний стан таких автобусів не гарантує безпечності і комфортності перевезень. Регулярність перевезень значно нижча, ніж запланована розкладом руху, особливо увечері, і майже не контролюється організаторами перевезень. Оновлення парку автобусів здійснюється надто повільно.
Основними причинами такого стану є відсутність фінансової можливості у перевізників для оновлення парку автобусів, запровадження технічних засобів контролю, сучасних систем оплати вартості проїзду через невідповідність рівня тарифів за проїзд, велику кількість пільгових категорій пасажирів, за безоплатне перевезення яких перевізники не отримують чи майже не отримують державної компенсації. Погіршує ситуацію недобросовісна конкуренція у значних обсягах перевезень (так звані нелегальні перевезення).
З метою покращення якості перевезень необхідно запроваджувати систему надання громадських послуг з перевезень пасажирів автомобільним транспортом, аналогічну до чинної в країнах ЄС, яка передбачає укладання договорів на конкурсних засадах органами виконавчої влади – організаторами перевезень з перевізниками щодо обов’язків перевізника надавати послуги з перевезень пасажирів на умовах організатора. Договорами визначаються обсяги і маршрути перевезень, рівень якості послуг та дотримання встановлених соціальних нормативів за надання перевізнику виключних прав та/або відповідної грошової компенсації.
Для запровадження такої системи необхідно внести зміни до законодавства України з використанням досвіду організації надання громадських послуг у Євросоюзі шляхом імплементації відповідних норм європейського законодавства.
Ключові слова: надання громадських послуг з перевезень пасажирів автомобільним транспортом, імплементація, виключні права, грошова компенсація, тарифи, соціальні нормативи, нормативи якості, конкурсні засади.

Аннотация. Состояние перевозок пассажиров на автобусных маршрутах общего пользования в Украине в количественном выражении в основном обеспечивает потребности населения (кроме перевозок в сельской местности). Однако уровень качества и безопасности этих услуг по перевозке не соответствует требованиям современности. Более 50 % транспортных средств, задействованных на перевозках, имеют срок эксплуатации более 10 лет. Техническое состояние таких автобусов не гарантирует безопасность и комфортность перевозок, регулярность перевозок значительно ниже, чем запланировано расписанием движения, особенно в вечернее время суток, и почти не контролируется организаторами перевозок. Обновление парка автобусов осуществляется слишком медленными темпами.
Основными причинами такого положения является отсутствие финансовой возможности у перевозчиков для обновления парка автобусов, внедрения технических средств контроля, современных систем оплаты стоимости проезда из-за несоответствия уровня тарифов за проезд, большое количество льготных категорий пассажиров, за бесплатную перевозку которых перевозчики не получают или почти не получают государственной компенсации, и наличие недобросовестной конкуренции в значительных объемах перевозок (так называемые нелегальные перевозки). Необходимо вводить систему предоставления общественных услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом, которая предусматривает заключение договоров организаторами перевозок (органами исполнительной власти) с перевозчиками на конкурсной основе про обязанности перевозчика предоставлять услуги по перевозкам пассажиров на условиях организатора относительно объемов и маршрутов перевозок, уровня качества услуг и соблюдение установленных социальных нормативов при предоставлении перевозчику исключительных прав и/или соответствующую денежную компенсацию.
Для введения такой системы необходимо внести изменения в законодательство Украины с использованием опыта организации предоставления общественных услуг в Евросоюзе путем имплементации соответствующих норм европейского законодательства.
Ключевые слова: предоставление общественных услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом, имплементация, исключительные права, денежная компенсация, тарифы, социальные нормативы, нормативы качества, конкурсные принципы.